MBl. NRW. Upplaga 2005 nr 42 från 30.9.2005 sid 1067 till 1142 (2023)

Ministerialblatt (MBl.NRW.)
Upplaga 2005 nr 42från 30.9.2005, sidorna 1067 till 1142

21220

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

utbildningsbestämmelser
av North Rhine Medical Association den 20 mars 2004, 20 november 2004,
12 februari 2005 och 18 juni 2005

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

På grund av 42 § 1 st hälsoyrkeslagen NRW från 9. maj 2000 (GV. NRW. S. 403), senast ändrad genom lagen av den 1 mars 2005 (GV. NRW. S. 148), beslutade Nordrheinläkarföreningens kammarförsamling vid sina möten den 20 mars 2004, 20 november 2004, 12 februari 2005 och 18 juni 2005 att ändra bestämmelserna om vidareutbildning, . Augusti 2005 - III 7 -0810.47- har godkänts.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Artikel I

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Vidareutbildningsbestämmelserna för nordrheinländska läkare av den 31 oktober 1992 och den 23 oktober 1993 i versionen av den 13 juni 2002 revideras enligt följande:

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Innehållsförteckning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Sektion A

stycket del

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1 §

Mål

2 §

Strukturera

3 §

Bär beteckningar

4 §

art, innehåll och varaktighet

5 §

auktoritet

6 §

Godkännande som utbildningscenter

7 §

Återkallelse av auktorisation och godkännande som utbildningscentrum

8 §

Dokumentation av utbildningen

9 §

utfärdande av vittnesmål

10 §

Erkännande av likvärdig utbildning

11 §

erkännandeförfarande

12 §

Antagning till tentamen

13 §

Revisionsutskott och besvärsutskott

14 §

Testa

15 §

underrättelse om prövningsbeslutet

16 §

omprövning

17 §

Återkallande av erkännande av beteckningar

18 §

Vidareutbildning utanför Förbundsrepubliken Tyskland i Europeiska unionens medlemsstater och i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

19 §

Vidareutbildning utanför Europeiska unionens medlemsstater och utanför de andra avtalsslutande staterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

20 §

Allmänna övergångsbestämmelser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

förklaring av termer

Allmänna bestämmelser för avsnitten B och C

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Avsnitt B

Områden, specialist- och nyckelkompetenser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1

området anestesiologi

2

fältanatomi

3

yrkesmedicinens område

4

oftalmologiområdet

5

biokemiområdet

6

operationsområde

6.1

FA Allgemeine Kirurgi

6.2

FA Kärlkirurgi

6.3

FA Herzkirurgi

6.4

FA Kinderkirurgi

6.5

FA Ortopedi och Traumakirurgi

6.6

FA plastisk och estetisk kirurgi

6.7

FA Thoraxkirurgi

6.8

FA Visceral kirurgi

7

Området för gynekologi och obstetrik

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP gynekologisk endokrinologi och reproduktionsmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP gynekologisk onkologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP Specialitet obstetrik och perinatal medicin

8

Otorhinolaryngologi området

8.1

FA öron-, näs- och halsmedicin

8.2

FA Tal-, röst- och hörselstörningar hos barn

9

Område med hud- och könssjukdomar

10

området för mänsklig genetik

11

området hygien och miljömedicin

12

Området internmedicin och allmänmedicin

12.1

Specialist i intern och allmän medicin (allmänläkare)

12.2

FA Internmedicin och SP Angiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Internmedicin och SP Endokrinologi och diabetologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Internmedicin och SP Gastroenterology

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Internmedicin och SP Hematologi och onkologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Internmedicin och SP Kardiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Internmedicin och SP Nefrologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Internmedicin och SP Pneumologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Internmedicin och SP Reumatologi

13

inom barn- och ungdomsmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP Pediatrisk hematologi och onkologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP Pediatrisk kardiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP Neonatologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP Neuropädiatri

14

Området barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi

15

laboratoriemedicinens område

16

Området mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi

17

Oral och käkkirurgi område

18

neurokirurgins område

19

neurologiområdet

20

inom nuklearmedicin

21

Folkhälsofält

22

patologiområdet

22.1

FA neuropatologi

22.2

AF patologi

23

farmakologiområdet

23.1

FA klinisk farmakologi

23.2

FA Farmakologi och Toxikologi

24

Området för fysisk och rehabiliterande medicin

25

fysiologiområdet

26

Området psykiatri och psykoterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP Rättspsykiatri

27

Området psykosomatisk medicin och psykoterapi

28

röntgenområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP Barnradiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

SP neuroradiologi

29

rättsmedicinska området

30

strålterapiområdet

31

området för transfusionsmedicin

32

urologiområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Avsnitt C

Ytterligare utbildning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1 Medicinsk kvalitetsledning

2 Akupunktur

3 allergi

4Andrologie

5 yrkesmedicin

6 Dermatohistologi

7 diabetologi

8 Flygmedicin

9 geriatri

10 Gynekologisk exfoliativ cytologi

11 Hemostas

12 Handkirurgi

13 Homeopati

14 Infektionssjukdomar

15 Intensivvårdsmedicin

16 Pediatrisk endokrinologi och diabetologi

17 Gastroenterologi för barn

18 Barns nefrologi

19 Barnortopedi

20 Pediatrisk pneumologi

21 Barnreumatologi

22 Labordiagnostik - fachgebunden -

23 Magnetisk resonanstomografi - ämnesrelaterad -

24 Manuell medicin/Kiroterapi

25 Medicinering Tumörterapi

26 Medicinsk informatik

27 naturmedicinska behandlingar

28 Akutmedicin

29 Ortopedisk reumatologi

30 palliativ vård

31 Phlebologi

32 Sjukgymnastik och balneologi

33 Plast och estetisk verksamhet

34 Proktologi

35 Psykoanalys

36 Psykoterapi - specialiserad -

37 Rehabiliteringsväsen

38 röntgendiagnostik - specialiserad -

39 sömnmedicin

40 socialmedicin

41 Special ortopedisk kirurgi

42 Speciell smärtbehandling

43 Särskild traumakirurgi

44 Idrottsmedicin

45 Beroendemedicin grundvård

46 Tropisk medicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Medicinsk utbildning inkluderar att lära sig medicinska färdigheter och förmågor efter att ha avslutat medicinsk utbildning och beviljat tillstånd att utöva medicin. Utmärkande för vidareutbildningen är den praktiska tillämpningen av medicinsk kunskap i den öppna, slutna och rehabiliterande vården av patienter.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Fortbildningen sker i en strukturerad form för att erhålla behörigheten som specialist inom områden, med utgångspunkt i detta en inriktning mot focal points eller i en tilläggsutbildning.

Det föreskrivna utbildningsinnehållet och utbildningstiderna är minimikrav. Träningstiderna förlängs individuellt om träningsinnehållet inte kan läras in på minimitiden.

Vidareutbildningen genomförs i lämpligt avlönat heltidsutövande av medicin vid godkända utbildningscentra. Det sker under ledning av auktoriserade läkare i praktiskt arbete och teoretisk undervisning och dels genom framgångsrikt deltagande i erkända kurser.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Genomförandet av utbildningen som ska dokumenteras bedöms utifrån de intyg som utfärdas av utbildningshandläggaren och ett prov. Ett framgångsrikt slutförande av vidareutbildningen bekräftas av ett erkännandeintyg.

Fortbildningsbeteckningen är ett bevis på förvärvad kompetens. Det tjänar till att säkerställa kvaliteten på patientvården och medborgarorientering.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

I texten nedan används yrkestiteln "Arzt"("Läkare") enhetligt och neutralt för läkare.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Sektion A

stycket del

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1 §
Mål

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Syftet med fortbildningen är det reglerade inhämtandet av specificerade kunskaper, erfarenheter och färdigheter för att efter avslutad yrkesutbildning skaffa sig speciell medicinsk kompetens. Vidareutbildningen syftar till att säkerställa kvaliteten på den medicinska praktiken.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

2 §
Strukturera

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Ett framgångsrikt slutförande av vidareutbildningen leder

- för specialistbeteckning inom ett område,

- att ange brännpunkten i ett områdes brännpunkt

eller

- för tilläggsbeteckningen.

(2) Ett område beskrivs som en definierad del inom en specialitet inom medicin. Områdesdefinitionen bestämmer gränserna för utövandet av specialistläkararbete.
Den som genomgått föreskrivet fortbildningsinnehåll och tider inom ett område och bevisat erforderlig specialistkompetens vid prövning får specialistbeteckning. Det vidareutbildningsinnehåll som föreskrivs i specialistkompetensen begränsar inte utövandet av specialistverksamhet inom området.

(3) En inriktning beskrivs av en specialisering inom området som bygger på specialistutbildning.

Den som genomgått vidareutbildningens innehåll och tider som föreskrivs inom en inriktning och bevisat erforderlig teknisk kompetens vid prov får en inriktningsbeteckning. Det fortbildningsinnehåll som föreskrivs i huvudkompetensen begränsar inte utövandet av specialistverksamhet inom området.

(4) Tilläggsvidareutbildningen omfattar specialiseringen på fortbildningsinnehåll, som ska fullföljas utöver innehållet i specialist- och specialistvidareutbildningen, om inte annat regleras i C §.
Den som har genomgått föreskrivet fortbildningsinnehåll och tider i den kompletterande fortbildningen och bevisat erforderlig teknisk kompetens vid prov får en tilläggsbeteckning.
Om det krävs fortbildningsperioder ska dessa fullföljas utöver de angivna kraven för att erhålla beteckningen, om inte annat föreskrivs i avsnitt C.
Områdesgränserna för specialistläkarverksamheten vidgas inte genom ytterligare fortbildning.

(5) Den yrkesmässiga kompetensen bekräftas av att fortbildningen har genomförts med godkänt resultat, vilket bevisas genom godkänt prov enligt 12–16 §§ efter fullgörande av föreskrivna fortbildningsinnehåll och tider.

(6) Områdena, specialist- och inriktningsbeteckningarna anges i avsnitt B, de ytterligare beteckningarna i avsnitt C.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

3 §
Bär beteckningar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Specialist-, specialiserings- och tilläggsbeteckningar får användas i enlighet med dessa vidareutbildningsbestämmelser i enlighet med yrkeskodens regler.

(2) Huvudbeteckningar får endast användas tillsammans med tillhörande specialistbeteckning.

Ytterligare beteckningar får endast användas tillsammans med beteckningen "läkare", "praktisk läkare" eller en medicinsk specialistbeteckning.
Ytterligare beteckningar som tilldelas vissa områden får endast användas tillsammans med anvisade specialistbeteckningar.

(4) Om en läkare har erhållit erkännande för flera specialisttitlar, får han använda dem samtidigt. Kammarkollegiet utfärdar en motsvarande riktlinje för de tillhörande specialistbeteckningarna som kan användas sida vid sida.

(5) Beteckningar och intyg enligt punkt 1, som har tilldelats av en annan tysk läkarförening, får användas i erkänd form inom ramen för dessa vidareutbildningsbestämmelser.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

4 §
art, innehåll och varaktighet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Fortbildning kan endast påbörjas efter att medicinsk licens har erhållits eller tillstånd att utöva medicin har beviljats ​​i enlighet med Federal Medical Code. För specialistutbildningen i mun- och käkkirurgi krävs även licens för att utöva tandvård. Fortbildningen sker inom ramen för lämpligt avlönad medicinsk yrkesverksamhet under ledning av auktoriserade läkare eller genom undervisning i erkända fortbildningskurser.

(2) Verksamhetsavsnitt som genomförs som läkare i praktik och som uppfyller kraven i denna vidareutbildningsordning tillgodoräknas till fortbildningen.

(3) Fortbildningen måste vara grundlig och omfattande. I synnerhet omfattar det fördjupning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom förebyggande, upptäckt, behandling, rehabilitering och bedömning av sjukdomar, fysisk skada och lidande, inklusive det inbördes förhållandet mellan människor och miljö och könsspecifika skillnader.

(4) Vidareutbildningens längd och innehåll baseras på bestämmelserna i dessa vidareutbildningsbestämmelser.De angivna fortbildningstiderna och fortbildningens innehåll är minimitider och minimiinnehåll. Avsnitt av fortbildning eller arbete understigande sex månader kan endast tillgodoräknas fortbildningstiden om det föreskrivs i avsnitt B och C. Ett avbrott i fortbildning, i synnerhet av skäl som graviditet, föräldraledighet, militärtjänst och alternativ tjänstgöring - om vidareutbildning inte sker -, vetenskapliga uppdrag eller sjukdom kan inte räknas in i fortbildningstiden. Kollektiv semesterledighet utgör inte ett avbrott.

(5) Fortbildningen till specialist och inom specialområden ska genomföras på heltid och i en heltidstjänst. Detta gäller även ytterligare fortbildning, om inte annat anges i avsnitt C.

(6) Deltidsvidareutbildning kan tillgodoräknas i personligt motiverade fall om den är minst hälften av den ordinarie arbetstiden om inte annat följer av B och C §§. Fortbildningstiden förlängs i motsvarande mån. Beslutet fattas av kammaren med särskild hänsyn till familj och arbete.

Fortbildning inom en inriktning bygger på specialistkompetens, om inte annat anges i avsnitt B. Tilläggsutbildningen ska avläggas tidsmässigt och innehållsmässigt utöver specialistutbildningen, om inte utbildningsbestämmelserna föreskriver annat. Medicinsk verksamhet i din egen verksamhet är inte berättigad till kredit.

(8) Om vidareutbildningsbestämmelserna föreskriver att kurser ska genomföras krävs ett förhandserkännande av respektive kurs och dess ledare av den medicinska förening som ansvarar för platsen för evenemanget. Dessa kurser ska uppfylla de krav som Läkarförbundet ställer.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

5 §
auktoritet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Vidareutbildning till specialist och inriktning genomförs under ansvarig ledning av av Läkarförbundet auktoriserade läkare i ett godkänt utbildningscenter. Kravet på behörighet gäller även för tilläggsutbildning, om inte annat regleras i C §.

Tillstånd till fortbildning kan endast beviljas om läkaren bär titeln, är yrkesmässigt och personligt lämplig och kan styrka flera års verksamhet efter att ha fullgjort den relevanta fortbildningen. Bemyndigandet kan begränsas och förses med reservation för återkallelse. Andra kompletterande bestämmelser är tillåtna.

Auktorisationen kan endast ges för specialistutbildning och/eller tillhörande inriktning och/eller i princip för tilläggsutbildning.

(3) Den auktoriserade läkaren är skyldig att personligen leda vidareutbildningen och att tidsmässigt och innehållsmässigt anordna den i enlighet med dessa fortbildningsbestämmelser samt att bekräfta riktigheten av dokumentationen för vidareutbildningen av en läkare som genomgår vidareutbildning i enligt 8 §.
Detta gäller även om auktorisationen ges gemensamt till flera läkare vid en eller flera utbildningscentra.

(4) Tillståndets omfattning baseras på i vilken utsträckning den auktoriserade läkaren kan uppfylla kraven på fortbildningens innehåll, process och mål, med beaktande av sjukvårdsuppdraget, prestationsstatistiken samt personal- och materiella resurser. av vidareutbildningsanläggningen. Information ska lämnas till Läkarkammaren på begäran. Den auktoriserade läkaren ska omedelbart meddela läkarförbundet eventuella förändringar i utbildningsanläggningens struktur och storlek. Befogenhetens omfattning ska anpassas till förändringar.

(5) Tillståndet beviljas efter ansökan av läkarförbundet. Ansökan ska åtföljas av ett strukturerat program för vidareutbildning till specialist, inom specialiseringsområden eller kompletterande fortbildning som behörighet söks för. Läkaren som är behörig att utbilda måste tillhandahålla detta strukturerade program till praktikanterna under hans ansvar. Läkarkammaren för ett register över de auktoriserade läkarna och utbildningscentrumen med uppgifter om behörighetens omfattning.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6 §
Godkännande som utbildningscenter

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Ett godkänt utbildningscentrum är en universitets- eller högskoleklinik och en godkänd sjukvårdsinrättning. Sjukvårdsanläggningar inkluderar även utövandet av en bosatt läkare.

(2) Ett utbildningscenter måste uppfylla följande krav:

<![if !supportLists]>-<![endif]>de sjukdomar som är typiska för vidareutbildningen måste förekomma regelbundet och tillräckligt ofta, beroende på antal och typ av patienter,

<![if !supportLists]>-<![endif]>Institutionens personal och utrustning måste ta hänsyn till kraven på medicinsk utveckling,

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sjukhusavdelningar ska ha regelbunden konsultverksamhet.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

7 §
Återkallelse av auktorisation och godkännande som utbildningscentrum

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Auktorisationen för vidareutbildning ska helt eller delvis återkallas om kraven inte längre uppfylls, särskilt om

<![if !supportLists]>-<![endif]>det finns beteende som utesluter läkarens professionella eller personliga lämplighet som tränare,

<![if !supportLists]>-<![endif]>Det finns fakta som visar att de krav som fortbildningsreglementet ställer på fortbildningens innehåll inte kan eller längre kan uppfyllas.

När en auktoriserad läkares verksamhet vid utbildningscentret upphör, utbildningscentret upplöses eller tillståndet som utbildningscentrum återkallas, upphör behörigheten för vidareutbildning.

(3) Antagning som fortbildningscentrum kan återkallas helt eller delvis om kraven enligt 6 § andra stycket inte längre är uppfyllda.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

8 §
Dokumentation av utbildningen

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Den läkare som genomgår vidareutbildning ska dokumentera genomgången av det föreskrivna fortbildningsinnehållet.

(2) Den läkare som är behörig att genomföra fortbildning genomför en intervju med sin kollega som genomgår vidareutbildning efter avslutad fortbildningsdel, dock minst en gång per år, där fortbildningens status bedöms av båda av dem. Befintliga underskott visas. Innehållet i denna intervju ska dokumenteras och bifogas ansökan om antagning till tentamen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

9 §
utfärdande av vittnesmål

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Den auktoriserade läkaren ska utfärda ett intyg till den läkare som genomgår vidareutbildning för den fortbildningsperiod som fullgjorts på dennes ansvar, som beskriver de kunskaper, erfarenheter och färdigheter som förvärvats och ger en detaljerad redogörelse för frågan om yrkesmässig lämplighet. Intyget ska även innehålla uppgifter om deltidsanställningens varaktighet och avbrott i fortbildningen Dessa skyldigheter fortsätter att gälla efter att auktorisationen upphört.

(2) På begäran av den läkare som genomgår vidareutbildning eller på begäran av Läkarförbundet ska ett intyg som uppfyller kraven i 1 mom. utfärdas inom tre månader och omedelbart vid avgång.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

10 §
Erkännande av likvärdig utbildning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Vidareutbildning som avviker från 4 § samt B och C §§ kan tillgodoräknas helt eller delvis om den är likvärdig. Läkarförbundet beslutar om tillgodoräknandet. Den kan också höra sakkunniga värderingsmän eller betygsnämnder för beslutet.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

11 §
erkännandeförfarande

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Erkännande av en beteckning beviljas efter ansökan genom bevis på yrkeskompetens enligt 2 § 2–4 § efter att ha uppfyllt föreskrivna minimikrav och godkänt prövning av Läkarförbundet.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

12 §
Antagning till tentamen

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Läkarkammaren beslutar om antagning till tentamen. Antagning beviljas om uppfyllandet av tids- och innehållskraven styrks genom intyg och bevis inklusive dokumentation enligt 8 § 2 mom.

(2) Godkännandet ska avvisas eller återkallas med skriftlig motivering om kraven enligt punkt 1 inte är uppfyllda eller felaktigt har antagits lämnats.

(3) Antagning till tentamen i fokus kan endast beviljas efter specialistackreditering. Det gäller även ytterligare fortbildning, för vilken specialistbehörighet krävs.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

13 §
Revisionsutskott och besvärsutskott

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Läkarkammaren bildar undersökningsnämnder för att genomföra undersökningen. Undersökningen kan även genomföras i samarbete med andra läkarförbund.

(2) Ledamöterna i betygsnämnden utses av Läkarkammaren. Till varje prövningsnämnd hör minst tre läkare, varav två ska ha specialistläkare, inriktning och/eller tilläggsbeteckning som ska examineras Tillsynsmyndigheten kan utse ytterligare en ledamot.

Revisionen kan även utföras i frånvaro av den ledamot som tillsynsmyndigheten utsett.

(3) Läkarkammaren utser ordförandena för prövningsnämnderna.

(4) Betygsnämnden beslutar med enkel majoritet av rösterna. Vid lika röstetal är ordföranden avgörande.

(5) Ledamöterna i examensnämnden beslutar självständigt och är inte bundna av instruktioner.

(6) En besvärsnämnd inrättas vid läkarförbundet för att ge råd vid överklagande av prövningsbeslut. Punkterna 2 och 3 gäller i enlighet härmed vid utnämning och sammansättning av ledamöterna samt fastställande av ordförande.

(7)Förordnandet av ledamöterna och ordföranden i prövningsnämnderna och invändningsnämnden sker under valperioden av Läkarförbundets organ.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

14 §
Testa

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Läkarkammaren fastställer tidpunkten för undersökningen, som ska äga rum inom skälig tid efter antagningen. Läkaren ska kallas med en uppsägningstid på minst två veckor.

(2) Examinationen kan omfatta allt föreskrivet vidareutbildningsinnehåll. Inhämtade kunskaper, erfarenheter och färdigheter kontrolleras av examensnämnden. Tentamens längd är minst 30 minuter.

Prövningsnämnden beslutar på grundval av inlämnade intyg och provresultatet om erforderliga kunskaper, erfarenheter och färdigheter har förvärvats.

(4) Om provet inte är godkänt, beslutar examensnämnden om på grundval av de konstaterade bristerna

<![if !supportLists]>-<![endif]>utbildningstiden ska förlängas och vilka innehållsrelaterade krav som ska ställas på detta och/eller

- erforderliga kunskaper, erfarenheter och färdigheter ska förvärvas utöver omprovet.

I lämpliga fall kan prövningsnämnden ställa villkor, vars uppfyllelse ska kontrolleras av läkarförbundet. Om kraven är uppfyllda beviljar läkarförbundet ett erkännande utan ytterligare prövning.

(5) Den utökade utbildningens varaktighet är minst 3 månader, för specialistutbildning högst 2 år, för inriktningar och tilläggsutbildning högst 1 år.

(6) Om den sökande underlåter att närvara vid provet eller avbryter sig från det utan tillräcklig anledning, anses provet vara underkänt.

(7) En protokoll ska göras av undersökningen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

15 §
underrättelse om prövningsbeslutet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Provnämndens ordförande underrättar kandidaten och läkarförbundet om resultatet av provet. I princip kommer kandidaten att få en muntlig förklaring till att han blivit underkänd på provet.

(2) Om provet är godkänt utfärdar Läkarkammaren ett erkännandeintyg till den sökande.

(3) Om prövningen inte är godkänd, utfärdar Läkarkammaren den sökande en skriftlig anmälan med motivering inklusive de villkor som prövningsnämnden beslutat enligt 14 § 4 och 5 §.

Om läkaren invänder mot Läkarförbundets beslut, ska Läkarförbundet besluta om invändningen efter att ha hört invändningsnämnden enligt 13 § 6 mom.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

16 §
omprövning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

En upprepad undersökning kan göras tidigast tre månader efter den misslyckade undersökningen. 12–15 §§ gäller i enlighet därmed för omprövning.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

17 §
Återkallande av erkännande av beteckningar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Erkännandet av en beteckning ska återkallas om de förutsättningar som krävs för detta inte är uppfyllda. Innan Läkarförbundet beslutar om utträde ska en prövningsnämnd som bildats enligt 13 § och vederbörande höras.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

18 §
Vidareutbildning utanför Förbundsrepubliken Tyskland i medlemsländer
Europeiska unionen och i andra avtalsslutande stater i avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) Den som som medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har examensbevis, examensbevis eller annat behörighetsbevis för specialistläkarutbildning, inriktning eller ytterligare vidareutbildning som, enligt rådets direktiv 93/16/EEG av 5 . april 1993 (senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001) eller enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ömsesidigt erkända efter ansökan om erkännande för motsvarande medicinsk specialitet, specialisering eller tilläggsutbildning och rätt att använda motsvarande beteckning, i den mån motsvarande erkännande är möjligt enligt dessa vidareutbildningsbestämmelser.
Om detta överskrider minimitiden för vidareutbildning enligt direktiv 93/16/EEGeller efter avtaletom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte har uppfyllts, kan Läkarförbundet begära ett motsvarande intyg från den behöriga myndigheten i hemlandet eller ursprungslandet från läkaren, som visar att den aktuella medicinska verksamheten faktiskt och lagligen har utövats under en period på två gånger skillnaden mellan fortbildningens faktiska längd och motsvarar fortbildningens minsta längd. Förteckningen över beteckningar på examensbevis, examensintyg eller andra behörighetsbevis för specialistläkaren och förteckningen över beteckningar för specialistläkarutbildningen, som är ömsesidigt erkända enligt direktiv 93/16/EEG och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , följer av bilagorna B och C till direktiv 93/16/EEG och motsvarande tillägg genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för staterna Liechtenstein, Island och Norge. Läkarförbundet lämnar information till intresserad läkare på begäran.

(2) röster om tillämpning av enMedborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, beteckningarna på ett examensbevis, provintyg och andra behörighetsbevis stämmer inte överens med dem som anges för den aktuella staten i listan över beteckningar för specialistläkarutbildning enligt direktiv 93/16/EEG eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdets beteckningar matchar, erhåller han erkännande för motsvarande kompetens och rätt att använda motsvarande beteckning om intyg från behöriga myndigheter eller institutioner uppvisas. Detta intyg måste visa att de relevanta examensbevisen, provintygen och andra kvalifikationsbevis bekräftar genomgången av vidareutbildning i enlighet med bestämmelserna i direktiv 93/16/EEG eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och likställs av den utfärdande medlemsstaten eller fördragsslutande stat med de kvalifikationer som finns i förteckningen över beteckningar för specialistläkarutbildning enligt direktiv 93/16/EEG eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(3) De vidareutbildningsperioder som fullgjorts av medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan avtalsslutande stat i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i någon av de andra medlemsländerna eller andra avtalsslutande staterna, och som ännu inte har lett till en examensbevis, provintyg eller annat behörighetsbevis enligt punkt 1 mening 1, är efter Enligt 10 § kan hela eller delar av de fortbildningstider som anges i denna fortbildningsordning tillgodoräknas.Detsamma gäller fortbildningsperioder, som ärexamensbevis, examensbevis eller annat kvalifikationsbevis utfärdat av behöriga myndigheter i en medlemsstat eller annan avtalsslutande stat, som inte omfattas av bestämmelserna i punkt 1, dokumenteras, i den mån dessa vidareutbildningsperioder motsvarar minimitiden för ytterligare utbildning. utbildning föreskriven för det aktuella fackområdet enligt dessa vidareutbildningsbestämmelser.
Den yrkeserfarenhet som förvärvats i den andra medlemsstaten eller i den andra avtalsslutande staten och den kompletterande utbildning som genomförts där måste beaktas inlämnad.

(4) Om en medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har förvärvat examensbevis, provbevis eller annat kvalifikationsbevis utanför Europeiska unionen eller annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som redan erhållits i en annan medlem eller i erkänd i en annan avtalsslutande stat, ska de genomförda fortbildningstiderna helt eller delvis tillgodoräknas de fortbildningstider som anges i dessa fortbildningsbestämmelser i enlighet med § 10. Utbildning som genomförts i den andra medlemsstaten eller i en annan avtalsslutande stat och/eller yrkeserfarenhet som förvärvats där måste beaktas.Läkarkammaren fattar beslut om erkännandet och den vidareutbildning som ska genomföras inom en period av tre månader från det att den sökande lämnade in ansökan tillsammans med de fullständiga handlingarna.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

19 §
Vidareutbildning utanför EU:s medlemsländer
och utanför avtalets övriga avtalsslutande stater
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Vidareutbildning i länder utanför Europeiska unionen eller utanför de andra avtalsslutande staterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan tillgodoräknas helt eller delvis om den motsvarar principerna i detta vidareutbildningsreglemente och vidareutbildning på minst 12 månader har genomförts i en önskad specialist- eller specialiseringsutbildning i Förbundsrepubliken Tyskland är. Detsamma gäller fortbildning i en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om den genomförts av en läkare som inte är medborgare i en medlemsstat eller en annan stat. 11–16 §§ ska tillämpas i enlighet med förfarandet för erkännande.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

20 §
Allmänna övergångsbestämmelser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

(1) I den mån det inte finns särskilda föreskrifter i avsnitten B och C, gäller de allmänna övergångsbestämmelserna.

(2) De fortbildningsbeteckningar som förvärvats enligt de tidigare gällande fortbildningsbestämmelserna, som inte längre är föremål för denna fortbildningsordning, får fortsätta.

(3) Bevis på behörighet som förvärvats enligt de tidigare gällande vidareutbildningsbestämmelserna förblir giltiga.

(4) Kammarledamöter som genomgår specialistutbildning när dessa utbildningsbestämmelser träder i kraft kan genomgå denna inom en tid av sju år enligt bestämmelserna i tidigare gällande utbildningsbestämmelser och ansöka om tillträde till provet.

(5) Kammarledamöter som är i vidareutbildning med inriktning på ikraftträdande av dessa fortbildningsbestämmelser efter specialisterkännande kan genomföra denna inom en period av tre år enligt bestämmelserna i det tidigare gällande fortbildningsreglementet och tillämpa för antagning till tentamen.

(6) Ledamöter i kammaren som undergår vidareutbildning inom ett område när dessa vidareutbildningsbestämmelser träder i kraft kan fullfölja denna inom en tid av tre år enligt bestämmelserna i den tidigare gällande vidareutbildningsordningen och ansöka om tillträde till undersökning.

(7) Kammarledamöter som efter ikraftträdandet av dessa fortbildningsbestämmelser undergår en fortbildning för valfri vidareutbildning eller specialistexamen kan genomföra denna inom en tid av två år enligt bestämmelserna i det tidigare gällande fortbildningsreglementet. och ansöka om antagning till tentamen.

(8) Kammarledamöter som, när en ny beteckning infördes i denna vidareutbildningsordning inom respektive område, inriktning eller respektive tilläggsutbildning inom de senaste 8 åren före införandet, regelbundet varit anställda vid fortbildningscentra eller jämförbara institutioner för minst samtidigt, vilket motsvarar respektive minimilängd för vidareutbildningen, kan ansöka om antagning till tentamen.

Vid införande av nya läkarbeteckningar i fortbildningsreglementet utser läkarförbundet först en prövningsnämnd och en besvärsnämnd. Enligt denna gäller 12–16 §§ i enlighet med förfarandet för erkännande.

Sökanden måste uppvisa bevis på regelbunden aktivitet under den minimiperiod som anges i mening 1 inom respektive område, inriktning eller tilläggsutbildning. Bevis ska visa att den sökande huvudsakligen har arbetat inom aktuellt område, inriktning eller motsvarande tilläggsutbildning under denna tid och har skaffat sig omfattande kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Ansökan ska lämnas in inom sju år.

(9) Fortbildningsperioder inom nyligen införda områden, specialist- och specialistkompetenser samt ytterligare vidareutbildning under de första 24 månaderna efter introduktionen kan också tillgodoräknas om utbildarna inte var auktoriserade enligt 5–8 §§, men vidareutbildningen. motsvarar dessa vidareutbildningsbestämmelser.

(10) I de fall som anges i punkterna 4–8 ska 12–16 §§ tillämpas på erkännandeförfarandet.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

förklaring av termer
för användning inom ramen för fortbildningsreglementet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Öppenvårdsområde: Läkarmottagningar, institutspolikliniker, dagkliniker, polikliniska polikliniker

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Stationärt område: sjukhusavdelningar, rehabiliteringskliniker, slutenvårdsavdelningar och anläggningar där patienter får medicinsk vård över natten;
medicinska avdelningar knutna till en klinik

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Akutmottagning: Funktionsenhet på ett akutsjukhus där patienter genomgår en första undersökning eller initial behandling för att identifiera hotfulla sjukdomar för att fastställa behov och typ av ytterligare medicinsk vård.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Grundutbildning: Definierat gemensamt innehåll i olika specialistutbildningar inom ett område

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Kompetens: Kompetenserna (specialist, inriktning, tilläggsutbildning) speglar innehållet i ett område som är föremål för utbildningen och dess prövning av Läkarförbundet. Innehållet i dessa kompetenser representerar en delmängd av området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

områden av Anestesiologi, oftalmologi, kirurgi, gynekologi
omedelbar och obstetrik, öron-, näs- och halsmedicin, dermatologi och
patientvård STDs, Human Genetik, Internmedicin och
Allmänmedicin, pediatrisk och ungdomsmedicin,

Barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi, oral och käkkirurgi, neurokirurgi, neurologi, fysisk och rehabiliterande medicin, psykiatri och psykoterapi, psykosomatisk medicin och psykoterapi, strålterapi, urologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Fallseminar: Vidareutbildningsåtgärd med konceptuellt planerat deltagande av varje enskild deltagare, varvid kunskaper och färdigheter samt tillhörande baskunskaper utökas och befästs under ledning av en fortbildningsbehörig person med hjälp av presenterade fallstudier och deras diskussion.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Allmänna bestämmelser för avsnitten B och C

1
Allmänt innehåll i utbildningen:

I fortbildningen ingår även inhämtande av kunskaper, erfarenheter och färdigheter i att ta hänsyn till områdesspecifika egenskaper

<![if !supportLists]>- <![endif]>etiska, vetenskapliga och rättsliga grunder för medicinska åtgärder

<![if !supportLists]>- <![endif]>den medicinska bedömningen

<![if !supportLists]>- <![endif]>kvalitetssäkrings- och kvalitetsledningsåtgärderna

<![if !supportLists]>- <![endif]>genomföra medicinska intervjuer, inklusive ge råd till anhöriga

<![if !supportLists]>- <![endif]>psykosomatiska grunder

<![if !supportLists]>- <![endif]>tvärvetenskapligt samarbete

<![if !supportLists]>- <![endif]>sjukdomars etiologi, patofysiologi och patogenes

<![if !supportLists]>- <![endif]>av utbildning och dokumentation av fynd

<![if !supportLists]>- <![endif]>Laboratoriestödda detektionsmetoder med visuell eller instrumentell utvärdering (baslaboratorie)

<![if !supportLists]>- <![endif]>medicinska nödsituationer

- grunderna för farmakoterapi inklusive läkemedelsinteraktioner och drogmissbruk

<![if !supportLists]>- <![endif]>av allmän smärtterapi

<![if !supportLists]>- <![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen för vidare diagnostik inklusive differentiell indikation och tolkning av radiologiska fynd i samband med områdesrelaterade frågor

<![if !supportLists]>- <![endif]>ta hand om svårt sjuka och döende

<![if !supportLists]>- <![endif]>den psykosociala, miljömässiga och interkulturella påverkan på hälsan

<![if !supportLists]>- <![endif]>Hälsoekonomiska effekter av medicinska åtgärder

<![if !supportLists]>- <![endif]>könsspecifika aspekter inom prevention, diagnostik, terapi och rehabilitering

<![if !supportLists]>- <![endif]>sjukvårdens strukturer

2
Om inget närmare definieras för specialist, specialisering och tilläggsutbildning kan utbildningen genomföras inom såväl öppen- som slutenvårdsområdet.

3
De materiella fortbildningskraven specificeras i tekniska termer av administrativa riktlinjer.

4
För kurserkännande måste de nationella rekommendationerna följas.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Avsnitt B

Områden, specialist- och nyckelkompetenser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1 Anestesiologi

FA anestesiologi

2 Anatomi

IV Anatomi

3 yrkesmedicin

FA yrkesmedicin

4 Oftalmologi

FA Oftalmologi

5 Biokemi

FA Biokemi

6 Kirurgi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.1 FA Allgemeine Kirurgi

6.2 FA Kärlkirurgi

6.3 FA Herzkirurgi

6.4 FA Kinderkirurgi

6.5 FA Ortopedi och Traumakirurgi

6.6 FA plastisk och estetisk kirurgi

6.7 FA Thoraxkirurgi

6.8 FA Visceral kirurgi

7 gynekologi och obstetrik

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA gynekologi och obstetrik

kontaktpunkter:

- Gynekologisk endokrinologi och reproduktionsmedicin

- Gynekologisk onkologi

- Special obstetrik och perinatal medicin

8 Otorhinolaryngologi

8.1 FA öron-, näs- och halsmedicin

8.2 FA Tal-, röst- och hörselstörningar hos barn

9 Hud- och könssjukdomar

FA Hud- och könssjukdomar

10 Människogenetik

FA Human Genetics

11 Hygien och miljömedicin

FA Hygien och Miljömedicin

12 internmedicin och

allmänmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

12.1 Specialist i intern och allmän medicin (allmänläkare)

12.2 FA Internmedicin ochkontaktpunkter:

- Angiologi

- Endokrinologi och diabetologi

- Gastroenterologi

- Hematologi och onkologi

- Kardiologi

- Nefrologi

- Pneumologi

- Reumatologi

13 Barn- och ungdomsmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Barn- och ungdomsmedicin

Fokus:

- Pediatrisk hematologi och onkologi

- Pediatrisk kardiologi

- Neonatologi

- Neuropediatrik


14 Barn- och ungdomspsykiatri och

-psykoterapi

FA Barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi

15 Laboratoriemedicin

FA Laboratoriumsmedizin

16 Mikrobiologi, Virologi

och infektionsepidemiologi

FA Mikrobiologi, Virologi och Infektionsepidemiologi

17 Mun- och käkkirurgi

FA oral och käkkirurgi

18 Neurokirurgi

FA neurokirurgi

19 Neurologi

FA Neurologi

20 nuklearmedicin

FA Nuklearmedicin

21 Folkhälsa

FA folkhälsa

22 Patologi

22.1 FA neuropatologi

22.2 AF patologi

23 Farmakologi

23.1 FA klinisk farmakologi

23.2 FA Farmakologi och Toxikologi

24 Fysiskt och rehabiliterande

medicin

FA Fysisk och rehabiliterande medicin

25 Fysiologi

FA Fysiologi

26 Psykiatri och psykoterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Psykiatri och psykoterapi

huvudvikt:

– Rättspsykiatri

27 Psykosomatisk medicin

och psykoterapi

FA psykosomatisk medicin och psykoterapi


28 Radiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

FA Radiologi

Fokus:

- Barnröntgen

- Neuroradiologi

29 Rättsmedicin

FA rättsmedicin

30 strålbehandling

FA strålbehandling

31 transfusionsmedicin

FA Transfusionsmedizin

32 Urologi

FA Urologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1
området anestesiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området anestesiologi omfattar allmän, regional och lokal anestesi inklusive dess för- och efterbehandling, upprätthållande av vitala funktioner under kirurgiska och diagnostiska ingrepp samt intensiva medicinska, akutmedicinska och smärtterapiåtgärder.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i anestesiologi(narkosläkare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen inom anestesiologiområdet är att skaffa specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

48 månader i anestesiologi, varav upp till

<![if !supportLists]>- <![endif]>12 månaders vidareutbildning inom andra områden kan tillgodoräknas

<![if !supportLists]>- <![endif]>18 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

12 månader på intensivvård, varav kan

<![if !supportLists]>- <![endif]>6 månaders intensivvårdsmedicin som ska avslutas på annat område

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>anestesiprocedurerna

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av perioperativa risker

<![if !supportLists]>-<![endif]>Åtgärder inom perioperativ intensivvårdsmedicin

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av akuta störningar av vitala funktioner, inklusive ventilationsprocedurer och akut användning av pacemaker

<![if !supportLists]>-<![endif]>akuta medicinska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>infusion och hemoterapi inklusive parenteral nutrition

<![if !supportLists]>-<![endif]>den områdesrelaterade läkemedelsbehandlingen inklusive den perioperativa medicineringen

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i den kliniska bilden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Åtgärder för behandling av akut störda vitala funktioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ventilationstekniker inklusive ventilationsavvänjning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive utläggning av dränering och central venös åtkomst samt inhämtning av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportLists]>-<![endif]>Elektrokardiogram

<![if !supportLists]>-<![endif]>självständigt utförda anestesiprocedurer, varav

<![if !supportLists]>-<![endif]>inom operationsområdet

<![if !supportLists]>-<![endif]>inom området gynekologi och obstetrik

<![if !supportLists]>-<![endif]>hos spädbarn och små barn upp till 5 års ålder

<![if !supportLists]>-<![endif]>inom minst två andra verksamhetsområden

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid huvud- och halskirurgi

<![if !supportLists]>-<![endif]>ryggmärgsregionalbedövning

<![if !supportLists]>-<![endif]>perifer regional anestesi och nervblockader

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i anestesi med högre svårighetsgrader, bl.a

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid intratorakal kirurgi

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid intrakraniella interventioner

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området anatomi omfattar studiet av kroppens normala struktur och tillstånd med dess vävnader och organ, inklusive systematiska och topografiskt-funktionella aspekter, samt embryologi.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i anatomi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom anatomiområdet är att uppnå specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

48 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader inom området patologi kan tillgodoräknas

<![if !supportLists]>- <![endif]>6 månader att tillgodoräknas i andra områden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>de grundläggande vetenskapliga metoderna för att undersöka morfologisk-medicinska frågor, makroskopisk anatomi, mikroskopisk anatomi och embryologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Palaeontologi, cyto- och humangenetik samt liktransport och begravning

<![if !supportLists]>-<![endif]>systematisk och topografisk anatomi, inklusive sambanden mellan struktur och funktion, och jämförande anatomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>av röntgens anatomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>av embryologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>bevarande och förvaring av lik

<![if !supportLists]>-<![endif]>de makroskopiska beredningsmetoderna

<![if !supportLists]>-<![endif]>produktion, montering och underhåll av anatomiska prover och demonstration av dem

<![if !supportLists]>-<![endif]>histologi inklusive histokemi och immunhistokemi med relevanta fixerings-, snittnings- och färgningstekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>mikroskopi med olika tekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>vävnadsteknik och experimentell cytologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>av makro- och mikrofotografering

<![if !supportLists]>-<![endif]>av morfometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>tekniken för elektronmikroskopi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Det yrkesmedicinska området, som ett förebyggande medicinskt ämne, omfattar sambanden mellan arbete och yrke å ena sidan och hälsa och sjukdomar å andra sidan, främjande av hälsa och prestationsförmåga hos arbetande människor, förebyggande, upptäckt, behandling och bedömning av arbets- och miljörelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar, förebyggande av arbetsrelaterade hälsorisker inklusive hälsoråd för individer och företag, undvikande av svårigheter och yrkesinriktad rehabilitering.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i arbetsmedicin(yrkesläkare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med vidareutbildningen inom det yrkesmedicinska området är att förvärva specialistkompetensen efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll samt fortbildningskursen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

24 månaders internmedicin och allmänmedicin

36 månader yrkesmedicin, varav upp till

<![if !supportLists]>- <![endif]>12 månader att tillgodoräknas i andra områden

360 timmars vidareutbildning enligt §4Abs.8 i yrkesmedicin, som bör genomföras under de 60 månadernas vidareutbildning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande av arbetsrelaterade hälsostörningar och yrkessjukdomar samt utlösande skador inklusive epidemiologiska baser

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsoråd inklusive vaccinationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsofrämjande på arbetsplatsen, inklusive individuell träning och gruppträning

<![if !supportLists]>-<![endif]>rådgivning och planering i frågor om teknisk, organisatorisk och personlig arbetsmiljö

<![if !supportLists]>-<![endif]>av förebyggande av olyckor och arbetarskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>organisera och säkerställa första hjälpen och akutsjukvård på arbetsplatsen

<![if !supportLists]>-<![endif]>deltagande i medicinsk, professionell och social rehabilitering

<![if !supportLists]>-<![endif]>den operativa återintegreringen och användningen av kroniskt sjuka och utsatta människor på arbetsplatsen

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömning av prestation, motståndskraft och anställningsbarhet inklusive arbetsfysiologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>yrkes- och miljöhygien inklusive yrkestoxicologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>arbets- och industripsykologi inklusive psykosociala aspekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>Arbetsmedicinsk förebyggande, friskvårds- och lämplighetsundersökning inklusive trafikmedicinska frågor

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för ärftliga sjukdomar inklusive indikationen för human genetisk rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, korrekt provtagning och behandling för laboratorietester inklusive bioövervakning och yrkesmedicinsk utvärdering av resultaten

<![if !supportLists]>-<![endif]>den medicinska bedömningen för arbetsrelaterade sjukdomar och arbetssjukdomar, bedömning av arbets-, yrkes- och förvärvsförmåga inklusive frågor om byte av arbete

<![if !supportLists]>-<![endif]>den yrkesmedicinska registreringen av miljöfaktorer och deras utvärdering med hänsyn till deras hälsorelevans

<![if !supportLists]>-<![endif]>utveckling av operativa förebyggande koncept

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Yrkesmedicinska kontroller enligt lagbestämmelser

<![if !supportLists]>-<![endif]>Arbetsplatsbedömningar och riskanalyser

<![if !supportLists]>-<![endif]>Råd om ergonomisk arbetsdesign

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ergometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>lungfunktionstester

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bedömning av hörsel och syn med enkla tekniska tekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>yrkesmedicinsk utvärdering av mätresultat av olika arbetsmiljöfaktorer, t.ex. B. buller, klimatvariabler, belysning, farliga ämnen

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

4
oftalmologiområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området oftalmologi omfattar förebyggande, upptäckt, behandling, eftervård och rehabilitering av anatomiska och funktionella förändringar i synorganet och dess adnexa, inklusive optometri och plastrekonstruktiva operationer i den periorbitala regionen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i oftalmologi(ögonläkare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom oftalmologiområdet är att skaffa specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

36 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsoråd och tidig upptäckt inklusive amblyopiprofylax

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, konservativ och kirurgisk behandling och eftervård av sjukdomar, funktionsstörningar, skador och komplikationer av synorganet, synvägen och kranialnerverna

<![if !supportLists]>-<![endif]>av neurooftalmologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av optometriska fynd och bestämning och ordination av visuella hjälpmedel inklusive montering av kontaktlinser och förstorande visuella hjälpmedel samt indikation för refraktiva kirurgiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av icke-paretiska och paretiska positions- och rörelsestörningar i ögonen, ögonhuvudrörelser och nystagmus

<![if !supportLists]>-<![endif]>rehabilitering av synskadade

<![if !supportLists]>-<![endif]>av yrkes-, idrotts- och trafikoftalmologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, korrekt provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi inklusive immunologiska och infektionsmässiga referenser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiska undersökningstekniker vid oftalmologiska sjukdomar och skador

<![if !supportLists]>-<![endif]>Mätning av brytningsfel

<![if !supportLists]>-<![endif]>oftalmologiska undersökningstekniker, t.ex. B. spaltlampa, gonioskopi och oftalmoskopi, perimetri, bestämning av färg och ljuskänsla, mätning av intraokulärt tryck

<![if !supportLists]>-<![endif]>Lokal och regional anestesi

<![if !supportLists]>-<![endif]>oftalmologiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>ögonlock och tårkanaler, t.ex. B. Korrigering av entropion och ektropion, lockmuskelkirurgi, stretching och strikturklyvning av tårkanalerna

<![if !supportLists]>-<![endif]>konjunktiva och hornhinna, t.ex. B. Borttagning av främmande kroppar, sårsutur

<![if !supportLists]>-<![endif]>enkla intraokulära ingrepp, t.ex. B. Paracentes, iridektomi, cyklokryo-, cyklolaserförstöring, kryoretinopexi

<![if !supportLists]>-<![endif]>raka ögonmuskler

<![if !supportLists]>-<![endif]>laserkirurgiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>framtill på ögat

<![if !supportLists]>-<![endif]>an der Retina

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i intraokulära operationer, inklusive näthinne- och glaskroppsoperationer, och svårare ögonmuskeloperationer, t.ex. B. grå starr, glaukom, amotio-operationer, vitrektomier, enukleationer, keratoplastik, plastrekonstruktiva ingrepp

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

5
biokemiområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området biokemi omfattar kemin av livsprocesser och levande organismer, inklusive organismens organiska och oorganiska ämnen, samt de reaktioner som sker under livsprocesser.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i biokemi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen inom biokemiområdet är att efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll skaffa sig medicinsk specialistkompetens.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

48 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader att tillgodoräknas i andra områden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>allmän och fysikalisk kemi inklusive reaktionskinetik, termodynamik, elektrolytkemi, elektrokemi och teori om kemisk bindning och jämviktstillstånd samt biologisk statistik och databehandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>biokemiska reaktioner på ämnen som är främmande för kroppen, verkningsmekanismerna för ämnesgrupper på molekylär nivå, patofysiologin för metabola sjukdomar och metabola abnormiteter, inklusive endokrina störningar och vatten- och elektrolytbalansen, såväl som näringsvetenskap och toxikologiska problem för miljöskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>kemisk och biologisk-kemisk laboratoriediagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>fotometri, fluorometri och elektrometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>representationen av biologiska ämnen

<![if !supportLists]>-<![endif]>enzympreparaten och enzymatiska bestämningarna

<![if !supportLists]>-<![endif]>av kromatografi och elektrofores

<![if !supportLists]>-<![endif]>cellfraktionering, isotopteknologi och mikrotitermetod

<![if !supportLists]>-<![endif]>immunokemiska testförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>egenskaperna hos proteiner och kolhydrater

<![if !supportLists]>-<![endif]>lipid- och proteinmetabolismen och enzymologin inklusive metoderna för strukturell belysning

<![if !supportLists]>-<![endif]>de biokemiska funktionerna hos vävnader och organ samt mekanismerna för cell- och organmetabolism

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i biokemisk genetik och immunkemi

<![if !supportLists]>-<![endif]>näringens biokemi, syra-bas-, vatten- och elektrolytbalansen

<![if !supportLists]>-<![endif]>laboratorieorganisationen och laboratorieverksamheten

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6
operationsområde

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Operationsområdet omfattar förebyggande, upptäckt, konservativ och kirurgisk behandling, eftervård och rehabilitering av kirurgiska sjukdomar, skador och konsekvenserna av skador samt medfödda och förvärvade förändringar i form och missbildningar av kärlen, inre organ inklusive hjärtat, stödjande och muskuloskeletala organ och onkologisk rekonstruktion och transplantationskirurgi.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med vidareutbildning inom kirurgiområdet är att skaffa specialistkompetens
6.1 till 6.8 efter genomförda föreskrivna utbildningstider och utbildningsinnehåll som bygger på grundutbildningen (gemensamt innehåll i specialistutbildningen).

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Grundläggande vidareutbildning för specialistkompetenser 6.1 till 6.8:

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundläggande vidareutbildning med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

6 månader akut inläggning

6 månaders intensivvårdsmedicin inom kirurgi eller inom annat område

12 månaders operation, varav kan

<![if !supportLists]>- <![endif]>6 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>Upptäckt, klassificering, behandling och uppföljning av kirurgiska sjukdomar och skador

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för konservativ och operativ behandling av kirurgiska sjukdomar och skador

<![if !supportLists]>-<![endif]>riskbedömning, utbildning och dokumentation

<![if !supportLists]>-<![endif]>principerna för perioperativ diagnos och behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp och kirurgiska steg

<![if !supportLists]>-<![endif]>av sårvård, sårbehandling och förbandsteori inklusive vaccinationsprofylax

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för områdesspecifik tumörterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av infektioner inklusive epidemiologiska grunder, hygienåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportLists]>-<![endif]>Analgetiska och lugnande åtgärder inklusive behandling av akuta smärttillstånd

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer, inklusive livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning, inklusive grunderna för ventilationsteknik och intensivvårdsbasåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och övervakning av sjukgymnastiska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>av medicinsk trombosprofylax

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar vid kirurgiska sjukdomar och skador

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive utläggning av dränering och central venös åtkomst samt inhämtning av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition inklusive sondteknik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Lokal och regional anestesi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Insatser inom poliklinisk kirurgi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Första assistans vid operationer och guidade operationer

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.1
Specialist i allmän kirurgi
(allmän kirurg)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att, med utgångspunkt i den grundläggande fortbildningen, erhålla specialistkompetensen inom allmän kirurgi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom kirurgiområdet

och
48 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § punkt 1 meningen 1, varav

12 månader inom ortopedi och olycksfallskirurgi

12 månader i Visceral kirurgi

24 månader i denna och/eller annan specialistutbildning inom kirurgiområdet, varav upp till

<![if !supportLists]>-<![endif]>12 månader inom anestesiologi, gynekologi och obstetrik, öron-, näs- och halsmedicin, internmedicin och gastroenterologi, oral och käkkirurgi, neurokirurgi, patologi och/eller urologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>12 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>Kirurgisk och icke-kirurgisk bas- och akutvård för kärl-, bröst-, olycks- och visceral kirurgi inklusive koloproktologiska sjukdomar, skador, missbildningar och infektioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för kirurgisk och konservativ behandling, inklusive riskbedömning och prognostisk bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>endoskopiska, laparoskopiska (minimalt invasiva) kirurgiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>instrumentella och funktionella undersökningsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar av buken, retroperitoneum, urogenitala organ

<![if !supportLists]>-<![endif]>stor sårvård för mjukdelsskador

<![if !supportLists]>-<![endif]>Täckning av hud- och mjukdelsdefekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>föreningar, t.ex. B. Kompressions-, stöd-, skena- och fixeringsbandage

<![if !supportLists]>-<![endif]>Minskning av frakturer och dislokationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Kirurgiska ingrepp på huvud/hals och bröstvägg inklusive torakotomier och bröstdrän och på bukvägg och bukhåla, stöd och muskuloskeletala system, kärl- och nervsystem inklusive resektioner, suturer, exstirpationer och excisioner med hjälp av konventionella, endoskopiska och interventionella tekniker, t.ex. B. Lymfkörtelexstirpation, portimplantation, avlägsnande av mjukdelstumörer, sköldkörtelresektion, explorativ laparotomi, torakotomi, thoraxdränage, mag-, tunntarms- och tjocktarmsresektion, akutvård för lever- och mjältskador, kolecystektomi, anendeuspraktomi, växt , herniotomi, hemorroidektomi, periproktisk abscessklyvning, fistel- och fissurbehandling, osteosyntes, avlägsnande av implantat, avlägsnande av exostos, amputationer, varicealkirurgi, trombektomi, embolektomi, trakeostomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i insatser av högre svårighetsgrad

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.2
Specialist i kärlkirurgi
(kärlkirurg)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att, med utgångspunkt i den grundläggande fortbildningen, erhålla specialistkompetensen inom kärlkirurgi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom kirurgiområdet

och

48 månaders fortbildning till specialist i kärlkirurgi med den som är behörig att vidareutbilda sig vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader på någon av de andra specialistutbildningarna inom kirurgiområdet

eller
6 månader i anestesiologi, internmedicin och angiologi eller radiologi
att räkna med

12 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt och uppföljande behandling av sjukdomar, skador, infektioner och missbildningar i kärlsystemet, inklusive rehabilitering

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för kirurgisk och konservativ behandling inklusive riskbedömning och prognostisk bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>den kirurgiska behandlingen inklusive hyperemiska, resektiva och rekonstruktiva ingrepp och konservativa åtgärder på kärlsystemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>instrumentella undersökningsprocedurer inklusive blodflödesmätning och insamling av angiologiska fynd för operationsförberedelse och eftervård

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>intraoperativa angiografiska studier

<![if !supportLists]>-<![endif]>Doppler/duplex undersökningar av

<![if !supportLists]>-<![endif]>kärl som försörjer extremiteter,

<![if !supportLists]>-<![endif]>buken och retroperitoneala kärl,

<![if !supportLists]>-<![endif]>extrakraniella kärl som försörjer hjärnan

<![if !supportLists]>-<![endif]>hemodynamiska studier av vener

<![if !supportLists]>-<![endif]>rekonstruktiva operationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>en supraaortaartär,

<![if !supportLists]>-<![endif]>på aorta-, höft-, viscerala och thoraxkärl,

<![if !supportLists]>-<![endif]>i femoro-popliteal, brachial och crropedal sektioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>endovaskulära ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>Installation av dialysshuntar, portimplantation

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operationer på vensystemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>Amputationer av gränszoner, sårvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.3
Specialist i hjärtkirurgi
(hjärtkirurg)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att, med utgångspunkt i den grundläggande vidareutbildningen, erhålla specialistkompetensen inom hjärtkirurgi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom kirurgiområdet

och

48 månaders vidareutbildning till specialist i hjärtkirurgi med den som är behörig att vidareutbilda sig vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader i någon av de andra specialistutbildningarna inom området kirurgi, internmedicin och kardiologi och/eller barn- och ungdomsmedicin/barnkardiologi tillgodoräknas,

<![if !supportLists]>- <![endif]>som även kan genomföras i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, operativ och postoperativ behandling och rehabilitering av sjukdomar, skador och konsekvenser av skador, missbildningar av hjärtat, hjärtats kärl samt mediastinum och lungor i samband med hjärtkirurgi.

<![if !supportLists]>-<![endif]>Postkirurgisk uppföljningsvård inklusive immunsuppression och organavstötningsbehandling vid transplantation

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för kirurgisk och konservativ behandling, inklusive riskbedömning och prognostisk bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för minimalt invasiv terapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i diagnostik och behandling av medfödda hjärtsjukdomar och terminala sjukdomar i hjärta och lungor

<![if !supportLists]>-<![endif]>användningen av cirkulationshjälpsystem

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för hjärt-, lung- och hjärt-lungtransplantation inklusive tekniska grunder för hjärtassistanssystem

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Elektrokardiogram

<![if !supportLists]>-<![endif]>sonografiska undersökningar av bröstorganen inklusive doppler/duplex undersökningar av hjärtat och stora kärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>ekokardiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operationer med hjälp eller i beredskap för extrakorporeal cirkulation

<![if !supportLists]>-<![endif]>på kranskärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>på mitralisklaffen inklusive rekonstruktion

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid aortaklaffen och/eller aorta ascendant/mitralklaff/kranskärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid medfödda hjärtfel

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operationer utan användning av extrakorporeal cirkulation

<![if !supportLists]>-<![endif]>Anastomos och rekonstruktioner av bröstkärlen inklusive aortaaneurysm

<![if !supportLists]>-<![endif]>transvenösa pacemakerimplantationer/defibrillatorer (AICD)

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operationer på bröstkorgen i samband med hjärtkirurgi
t.ex. B. Resektion av bröstväggen, bröststabilisering, utrotning av främmande kroppar, operationer för bröstskador

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operationer på lungor och intilliggande mediastinum i samband med hjärtkirurgi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operationer på perifera kärl i samband med hjärtkirurgi, t.ex. B. Rekonstruktion av perifera kärl efter användning av cirkulationshjälpsystem och extrakorporeal cirkulation

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.4
Specialist i barnkirurgi
(barnkirurg)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande fortbildningen skaffa sig specialistkompetensen i barnkirurgi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom kirurgiområdet

och

48 månaders vidareutbildning till specialist i barnkirurgi med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

12 månader i barn- och ungdomsmedicin, varav du kan

<![if !supportLists]>- <![endif]>6 månader på intensivvården av barn och ungdomar

- 6 månader kan tillgodoräknas i annan specialistutbildning inom kirurgiområdet eller inom anestesiologi, mun- och käkkirurgi, neurokirurgi, radiologi eller urologi eller inom handkirurgi

- kan genomföras i upp till 12 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, kirurgisk och konservativ behandling, eftervård och rehabilitering av missbildningar, sjukdomar, infektioner, organtumörer, skador, brännskador och deras konsekvenser i barndomen, inklusive prenatala utvecklingsstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>de instrumentella och funktionella undersökningsmetoderna

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>endoskopiska, laparoskopiska, minimalt invasiva, mikrokirurgiska kirurgiska ingrepp och lasertekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av svåra och multipla skador inklusive traumahantering och övervakning

- av konservativ och operativ frakturvård, inklusive frakturer nära led- och ledskador, samt plastrekonstruktionstekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>enteral och parenteral näring, särskilt efter operationer, även för för tidigt födda barn och nyfödda

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i de kommersiella yrkesorganisationernas olycksfallsförsäkring och skadetypsförfaranden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ompositionering av frakturer och dislokationer samt behandling av mjukdels- och organskador

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp inklusive endoskopiska, minimalt invasiva, mikrokirurgiska och lasertekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>på huvudet och halsen, t.ex. B. Trepanationer, ventrikulära CSF-dränering, osteoplastik för kraniostenos, trakeotomier, tyreoidektomier, korrigering av grenkanalsanomalier, esofagotrakeala fistlar, skador och muskeltorticollis, tumörresektioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>på bröstväggen och brösthålan, t.ex. B. Korrigering av missbildningar, sjukdomar och skador i bröstväggen, brösthålan, mediastinum, trakeobronkialsystemet, lungor och matstrupe, resektion av externa, mediastinala och lungtumörer

<![if !supportLists]>-<![endif]>på bukväggen, bukhålan och retroperitoneum, t.ex. B. Korrigering av missbildningar, kirurgisk behandling av organskador yttre och inre bråck, funktionsstörningar och inflammatoriska sjukdomar, tarmresektioner inklusive tumörresektioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>i urogenitala området, t.ex. B. Korrigering av missbildningar i njurarna, urinvägarna och de inre och yttre könsorganen inklusive skador, tumörresektioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>i kärl-, nerv- och lymfsystemet, t.ex. B. vid missbildningar inklusive dysrafi, skador och tumörer, installation av shuntar, portimplantationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>på stöd- och rörelsesystemet, t.ex. B. vid frakturer, dislokationer och mjukdelsskador inklusive deras konsekvenser, mjukdels-, ben- och ledinfektioner, tumörer

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid plastrekonstruktiva ingrepp, t.ex. B. vid missbildningar, medfödda defekter och defektskador på huvud, nacke, bröstvägg, bål och extremiteter samt diafragmaplaster, hud-, muskel-, senor- och broskplaster

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.5
Specialist i ortopedi och traumakirurgi
(Ortoped och traumakirurg/ortoped och traumakirurg)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande fortbildningen skaffa sig specialistkompetensen inom ortopedi och traumakirurgi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom kirurgiområdet

och

48 månaders vidareutbildning till specialist i ortopedi och traumakirurgi med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 st 1, varav t.o.m.

- 12 månader på någon av de andra specialistutbildningarna inom området kirurgi och/eller neurokirurgi

- 12 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, operativ och konservativ behandling, eftervård och rehabilitering av skador och deras konsekvenser samt medfödda och förvärvade missbildningar, missbildningar, funktionsstörningar och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, med hänsyn tagen till skillnaderna i de olika åldersgrupperna

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av svåra och multipla skador inklusive traumahantering

<![if !supportLists]>-<![endif]>de neurotraumatologiska, vaskulära, thorax- och viscerala kirurgiska åtgärderna som krävs för akutvård i tvärvetenskapligt samarbete

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>konservativ och funktionell behandling av medfödda och förvärvade missbildningar och mognadsstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för konservativ och kirurgisk behandling av reumatiska ledsjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för kirurgisk behandling av tumörer i stöd- och rörelseorganen

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av mjukvävnadsskador, sår och brännskador inklusive inblandning i rekonstruktionsförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av skador, sjukdomar och dysfunktioner i handen

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt och behandling av idrottsskador och idrottsskador och deras konsekvenser

- deltagandet i kirurgiska ingrepp av högre svårighetsgrad

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande och behandling av skelettsjukdomar och osteoporos

<![if !supportLists]>-<![endif]>av biomekanik

<![if !supportLists]>-<![endif]>kiroterapeutiska och fysiska åtgärder inklusive funktionella och utvecklingsfysiologiska träningsbehandlingar samt medicinsk rehabiliteringsträning och apparatterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>teknisk ortopedi och utbildning i användning av ortopediska hjälpmedel, inklusive kontroll av dem under anpassning och efter färdigställande

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i de kommersiella yrkesorganisationernas olycksfallsförsäkring och skadetypsförfaranden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiska undersökningar av muskuloskeletala systemet, inklusive artrosonografi, även hos spädbarn

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp inklusive akuta ingrepp på kroppshåligheter, ryggrad, axel/överarm/armbåge, underarm/hand, bäcken, höftled, lår, knäled, underben, fotled, fot

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operationer på nerver och kärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>Interventioner vid infektioner i mjukdelar, skelett och leder

<![if !supportLists]>-<![endif]>avlägsnande av implantat

<![if !supportLists]>-<![endif]>Behandling av termiska och kemiska skador

<![if !supportLists]>-<![endif]>konservativ behandling av medfödda och förvärvade missbildningar, luxationer, frakturer och stukningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Injektions- och punkteringstekniker på ryggraden och lederna

<![if !supportLists]>-<![endif]>Osteodensitometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>Uppläggning, uppföljning och dokumentation av recept på ortopediska hjälpmedel

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.6
Specialist inom plastik och estetisk kirurgi
(plastik- och estetisk kirurg/plastik- och estetisk kirurg)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande fortbildningen få specialistkompetensen inom plastik- och estetisk kirurgi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom kirurgiområdet

och

48 månaders fortbildning till specialist i plastik- och estetisk kirurgi med den som är behörig att vidareutbilda sig vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader på någon av de andra specialistutbildningarna inom området kirurgi, öron-, näs- och halsmedicin och/eller mun- och käkkirurgi eller

- 6 månader i anestesiologi, gynekologi och obstetrik eller patologi kan tillgodoräknas

- 12 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, operativt och konservativt återställande och förbättring av medfödda eller synbart störda kroppsfunktioner och kroppsform orsakade av sjukdom, degeneration, tumörer, olyckor eller ålderdom

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av brännskador i den akuta och sekundära rekonstruktionsfasen

<![if !supportLists]>-<![endif]>differentialterapi för postoperativa komplikationer, stora sår och sårläkningsrubbningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Rekonstruktiva åtgärder vid missbildningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>terapeutiska procedurer för akuta skador på hud och mjukvävnad, inklusive rekonstruktion

<![if !supportLists]>-<![endif]>av estetisk-plastikkirurgi i alla kroppsregioner, inklusive kosmetiska operationer, med hänsyn till psykologiska utforsknings- och valkriterier och specifik information om elektiva kirurgiska indikationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Funktionella och strukturella återställande ingrepp vid akuta skador och kroniska sår och infektioner i hud, mjukvävnader och rörelseapparaten samt deras följdskador, även i tvärvetenskapligt samarbete

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av skador, sjukdomar och dysfunktioner i handen

<![if !supportLists]>-<![endif]>hjälpa till med återplantering och revaskularisering av avskurna kroppsdelar inklusive behandling av skador och sjukdomar i det perifera nervsystemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>transplantation av isogena, allogena eller syntetiska ersättningsstrukturer

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang vid medfödda missbildningar, förvärvade defekter och estetisk-kosmetiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>efterbehandling av estetisk-plastiska ingrepp inklusive bandage, immobilisering, stabilisering även för skobeslag, ortoser och proteser samt transplantationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>utvärdering av avbildning, endoskopiska och neurologiska/neurofysiologiska fynd

<![if !supportLists]>-<![endif]>förskrivning av sjukgymnastik, arbetsterapi och andra rehabiliteringsåtgärder

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Konstruktiva, rekonstruktiva och estetiska plastikkirurgiska ingrepp inklusive mikrokirurgiska, laser- och ultraljudstekniker samt lokala och avlägsna flikar med och utan kärlkopplingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>i huvud- och halsområdet

<![if !supportLists]>-<![endif]>i bröstområdet

<![if !supportLists]>-<![endif]>på bålen och extremiteterna

<![if !supportLists]>-<![endif]>på hud och subkutan mjukvävnad

<![if !supportLists]>-<![endif]>på perifera nerver

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i insatser som en del av initial behandling av brännskador och behandling av brännskador

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.7
Specialist i thoraxkirurgi
(Thoraxchirurg/Thoraxchirurgin)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande fortbildningen erhålla specialistkompetensen inom thoraxkirurgi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom kirurgiområdet

och

48 månaders vidareutbildning till specialist i thoraxkirurgi med person som är behörig att vidareutbilda sig vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader på någon av de andra specialistutbildningarna inom kirurgiområdet, inom internmedicin och hematologi samt onkologi och/eller internmedicin och pneumologi

- 12 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, operativ och konservativ behandling och eftervård av sjukdomar inklusive neoplasi, infektioner, skador och missbildningar i lungorna, lungsäcken, luftstrupen och bronkialsystemet, mediastinum, bröstväggen, diafragman och de intilliggande strukturerna, inklusive rehabilitering

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp på hjärtat i samband med thoraxkirurgiska operationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för kirurgisk och konservativ behandling inklusive riskbedömning och prognostisk bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>den kärlkirurgi, olycksfallskirurgi, visceral kirurgi och allmänkirurgiska åtgärder som krävs för akutvård i tvärvetenskapligt samarbete

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgisk tumörkirurgi inklusive palliativ medicin och smärtbehandlingsåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>planering och implementering av multimodala terapikoncept för tumörpatienter i tvärvetenskapligt samarbete samt implementering av tidig upptäckt och eftervårdsåtgärder för tumör- och recidivdetektering

<![if !supportLists]>-<![endif]>Tekniker för minimalt invasiv kirurgi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>sonografiska undersökningar av bröstorganen (utan hjärta)

<![if !supportLists]>-<![endif]>diagnostiska och terapeutiska endoskopier, t.ex. B. Trakeo-bronkoskopi, torakoskopi, esofagoskopi

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp inklusive minimalt invasiva tekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>på huvudet och halsen, t.ex. B. Trakeostomi, mediastinoskopi

<![if !supportLists]>-<![endif]>i mediastinum och esofagus, t.ex. B. Dissektion av mediastinala lymfkörtlar,Tumörresektion, tymektomi, esofagotrakeala fistlar, matstrupsskador

<![if !supportLists]>-<![endif]>på bröstväggen, t.ex. B. Skador, resektion av bröstväggen, torakoplastik, korrigerande plast

<![if !supportLists]>-<![endif]>på lungorna, även genom torakoskopiska medel, t.ex. B. Kilresektion, laserresektion, segmentresektion, lobektomi, pneumonektomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>utökade ingrepp på lungorna, t.ex. B. intraperikardiell kärltillförsel, partiell förmaksresektion, perikardium och diafragma resektion, plastikkirurgi på trakeobronkial och kärlträd

<![if !supportLists]>-<![endif]>videotorakoskopiska ingrepp, t.ex. B. Pleurektomi, kilresektion, sympatektomi, biopsier

<![if !supportLists]>-<![endif]>på lungsäcken, även genom torakoskopiska medel, t.ex. B. Utskärningar i tumörer, förhårdnader och empyem

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ingrepp vid bröstkorgsskador

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

6.8
Specialist i visceral kirurgi
(Visceralchirurg/Visceralchirurgin)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande fortbildningen skaffa sig specialistkompetensen inom visceral kirurgi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom kirurgiområdet

och

48 månaders vidareutbildning till specialist i visceral kirurgi med den som är behörig att vidareutbilda sig vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader på någon av de andra specialistutbildningarna inom området kirurgi, i anestesiologi, gynekologi och obstetrik, internmedicin och gastroenterologi, internmedicin och hematologi och onkologi, patologi och/eller urologi

- 12 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, behandling, uppföljningsbehandling och rehabilitering av sjukdomar, skador, infektioner, missbildningar av inre organ, särskilt gastroenterologisk, endokrin och onkologisk kirurgi av organ och mjukvävnader

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för kirurgisk och konservativ behandling inklusive riskbedömning och prognostisk bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>endoskopiska, laparoskopiska och minimalt invasiva kirurgiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i tvärvetenskapliga interventionella procedurer såsom radiologiska och radiologiskt-endoskopiska ingrepp eller endosonografiska undersökningar av mag-tarmkanalen

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen till astroenterologiska, radioterapeutiska och nuklearmedicinska behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>instrumentella och funktionella undersökningsmetoder, inklusive ultraljudsundersökningar och endoskopi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>sonografiska undersökningar av buken och troperitoneum
inklusive duplex ultraljud av buken och retroperitoneala kärlen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Implementering och diagnos av rekto/sigmoidoskopi och grunderna för koloskopi och esofagogastroduodenoskopi

<![if !supportLists]>-<![endif]>konventionella, minimalt invasiva och endoskopiska kirurgiska ingrepp på huvudet och halsen inklusive trakeostomi, torakotomi, thoraxdränering, matstrupe, mage, lever, gallgångar, bukspottkörtel, mjälte, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, anus, bukhåla, retroperitonal håla, vägg

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelser:

Ledamöter i kammaren som har specialisttiteln i kirurgi har rätt att istället använda specialisttiteln inom allmän kirurgi.

Kammarledamöter som när dessa fortbildningsbestämmelser träder i kraft har inriktningsbeteckningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>kärlkirurgi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Thoraxkirurgi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Visceralkirurgi

har rätt att i stället använda motsvarande medicinsk specialistbeteckning.

Ledamöter i kammaren som påbörjat vidareutbildning inom områdena kärlkirurgi, thoraxkirurgi och visceral kirurgi efter att ha erkänts som specialist när dessa fortbildningsbestämmelser träder i kraft kan genomgå denna enligt bestämmelserna i den tidigare gällande fortbildningen. Efter att ha klarat provet får du motsvarande medicinsk specialistbeteckning. Detsamma gäller kammarledamöter som påbörjat vidareutbildning inom områdena hjärtkirurgi, barnkirurgi samt plastik- och estetisk kirurgi innan dessa fortbildningsbestämmelser trädde i kraft.

Kammarledamöter som påbörjat sin fortbildning inom ortopediområdet eller med inriktning mot traumakirurgi innan dessa fortbildningsbestämmelser trädde i kraft kan genomgå denna enligt tidigare gällande fortbildningsbestämmelser och använda motsvarande beteckningar.

Kammarledamöter som är under vidareutbildning inom ortopedi eller traumakirurgi när dessa fortbildningsbestämmelser träder i kraft kan genomgå denna som specialist i ortopedi och traumakirurgi om de kan uppvisa en fortbildningstid på minst 6 år. år och minst 2 års vidareutbildning inom ortopedi och traumakirurgi.

Kammarledamöter som är i besittning av inriktningen traumakirurgi när dessa vidareutbildningsbestämmelser träder i kraft kan ansöka om den nya specialisttiteln i ortopedi och traumakirurgi inom en tid av 3 år om de kan visa minst 2 års vidareutbildning i ortopediområdet. För erkännandeförfarandet gäller 12–16 §§.

Kammarledamöter som innehar specialistexamen i ortopedi när dessa vidareutbildningsbestämmelser träder i kraft kan ansöka om specialistexamen i ortopedi och traumakirurgi inom en tid av 3 år om de kan visa minst 2 års vidareutbildning inom traumakirurgi. För erkännandeförfarandet gäller 12–16 §§. Om inga andra tidsfrister anges ska 20 § 4–8 st

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

7
Området för gynekologi och obstetrik

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området gynekologi och obstetrik omfattar upptäckt, förebyggande, konservativ och kirurgisk behandling och eftervård av könsspecifika hälsorubbningar hos kvinnor, inklusive plastrekonstruktiva interventioner, gynekologisk onkologi, endokrinologi, reproduktionsmedicin, vård och övervakning av normala och störda graviditeter , förlossningar och förloppet av puerperiet, samt prenatal och perinatal medicin .

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen inom området gynekologi och obstetrik är att skaffa specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med utbildningshandläggare på utbildningscentrum enligt 5 § stycke 1 mening 1, varav du kan

- 6 månader inom annat område kan tillgodoräknas

- upp till 12 månader kan genomföras i områdets huvudutbildningar

- upp till 24 månader kan genomföras i öppenvårdsområdet

och

80 timmars vidareutbildning enligt §4Abs.8 i grundläggande psykosomatisk vård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Förvärv av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom:

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsoråd inklusive amningsråd och grunderna i näringsmedicin, tidig upptäckt och förebyggande inklusive vaccinationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>konservativ och kirurgisk behandling av de kvinnliga könsorganen inklusive bröstet, upptäckt och behandling av komplikationer och rehabilitering

<![if !supportLists]>-<![endif]>den (tidiga) upptäckten samt grunderna för områdesrelaterad tumörterapi inklusive indikation för gynekologisk strålbehandling och eftervård av gynekologiska tumörsjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>fastställande av graviditet, mödravård, upptäckt och behandling av graviditetssjukdomar, högriskgraviditeter och vård efter förlossningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Förlossningsvård, inklusive deltagande i högriskfödslar och obstetriska insatser med högre svårighetsgrad, samt vård och stöd av den nyfödda, inklusive upptäckt och behandling av anpassningsstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>diagnos och behandling av urin- och postpartum anal inkontinens inklusive bäckenbottenträning

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för plastikkirurgiska och rekonstruktiva ingrepp i underlivet och bröstet

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av premenstruellt syndrom

<![if !supportLists]>-<![endif]>den hormonella regleringen av den kvinnliga menstruationscykeln och ovariedysfunktion inklusive upptäckt och grundläggande terapi av kvinnlig sterilitet

<![if !supportLists]>-<![endif]>familjeplanering och hormonella, kemiska, mekaniska och operativa preventivmedel

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för ärftliga sjukdomar inklusive indikationen för human genetisk rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Rådgivning vid graviditetskonflikter och indikation för graviditetsavbrott, med hänsyn till hälsorisker och psykiska risker

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande av osteoporos

<![if !supportLists]>-<![endif]>kvinnans och parets sexuella rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner, psykosociala och psykosexuella störningar, med hänsyn till kvinnors socialt specifika ställning och deras relationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, korrekt provtagning och behandling för laboratorietester inklusive grunderna för cytodiagnostiska procedurer och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer inklusive koagulationsrubbningar och livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>ante- och intrapartum kardiotokogram

<![if !supportLists]>-<![endif]>Hantering av normala förlossningar inklusive vård av episiotomi och förlossningsskador

<![if !supportLists]>-<![endif]>Obstetriska operationer, t.ex. B. kejsarsnitt, pincett, vakuumextraktion, utveckling från sätesställning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Första hjälpen inklusive första undersökning av nyfödd

<![if !supportLists]>-<![endif]>Lokal och regional anestesi

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>på de yttre och inre könsorganen och bröstet, t.ex. B. Abrasio, efterkurettage, diagnostisk exstirpation, hysteroskopi

<![if !supportLists]>-<![endif]>vaginal- och bukoperationer, t.ex. B. Hysterektomi inklusive descensusoperationer, laparoskopier

<![if !supportLists]>-<![endif]>Kolposkopien

- Beredning av cytologiska utstrykspreparat

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar inklusive endosonografi och dopplersonografi av de kvinnliga urogenitala organen och bröstet samt utero-placento-fosterenheten, även som en del av diagnostiken av missbildningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive insamling av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med vidareutbildning med inriktning mot gynekologisk endokrinologi och reproduktionsmedicin är, utifrån specialistutbildning, inhämtande av nyckelkompetensen efter genomförda föreskrivna utbildningstider och utbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader som ska genomföras under specialistutbildningen

- 24 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av könsspecifika endokrina, neuroendokrina och fertilitetsrelaterade funktioner, dysfunktioner och sjukdomar samt missbildningar av de inre könsorganen under puberteten, tonåren, reproduktionsfasen, klimakteriet och peri och postmenopaus

<![if !supportLists]>-<![endif]>endoskopiska och mikrokirurgiska kirurgiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>av fertilitetsrelaterad rådgivning för par

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av områdesrelaterade endokrina relaterade åldrandeprocesser

- erkännande och bedömning av psykosomatisk påverkan på hormonbalansen, på fertiliteten och deras behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>genetiskt betingad reglering och fertilitetsstörningar med indikation för human genetisk rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Erkännande och behandling av androgenbalans, hirsutism och prolaktinbalans

<![if !supportLists]>-<![endif]>de endokrina funktionella och utvecklingsstörningar hos det kvinnliga bröstet

<![if !supportLists]>-<![endif]>de gynekologiskt-endokrina aspekterna av transsexualitet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>assisterade befruktningsmetoder inklusive hormonstimulering, insemination, provrörsbefruktning (IVF), intracytoplasmatisk spermatozoinjektion (ICSI)

<![if !supportLists]>-<![endif]>förfaranden för kryokonservering

<![if !supportLists]>-<![endif]>Spermieanalys och ejakulationsförberedelsemetoder och funktionstester

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i större fertilitetskirurgi inklusive hysteroskopiska och laparoskopiska ingrepp, t.ex. B. vid endometrios, tubal- och äggstockskirurgi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelser:

Kammarledamöter som genomgått den valfria vidareutbildningen i gynekologisk endokrinologi och reproduktionsmedicin har rätt att använda inriktningen gynekologisk endokrinologi och reproduktionsmedicin.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning med inriktning mot gynekologisk onkologi är, med utgångspunkt i fortbildning till specialist, inhämtande av nyckelkompetensen efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med utbildningshandläggare på utbildningscenter enligt 5 § 1 punkten 1 meningen, varav du kan

- upp till 12 månader kan genomföras under specialistutbildning

- 6 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>Detektion och behandling av maligna sjukdomar i kvinnliga könsorgan och bröst

<![if !supportLists]>-<![endif]>kemoterapeutiska och hormonella procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>molekylärbiologiska onkogenetiska immunmodulerande, stödjande och palliativa procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>organ och fertilitetsbevarande procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>radikala behandlingsmetoder

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>morfologiskt-funktionella (t.ex. ultraljud, endoskopi) och invasiva (t.ex. punktering, biopsi) procedurer av könsorgan och bröst

<![if !supportLists]>-<![endif]>Organbevarande och radikal cancerkirurgi på könsorganen (t.ex. debulkingkirurgi, Wertheim-kirurgi, vulvektomi, lymfadenektomi, inguinal, bäcken, para-aorta, exenteration)

<![if !supportLists]>-<![endif]>organbevarande och radikala canceroperationer på bröstet

<![if !supportLists]>-<![endif]>rekonstruktiva operationer på könsorganen, bukväggen och bröstet i samband med onkologiska behandlingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>hormonella (ablativa och additiva) terapier

<![if !supportLists]>-<![endif]>cytostatikabehandlingscykler

<![if !supportLists]>-<![endif]>stödjande och palliativa läkemedelsbaserade tumörterapier

<![if !supportLists]>-<![endif]>gynekologisk strålkontaktterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>psyko-onkologisk vård, rehabilitering och bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>särskild återfallsdiagnostik och behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>Tumornachsorge

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Fokus på specialobstetrik och perinatal medicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning med inriktning mot specialobstetrik och perinatal medicin är, utifrån specialistutbildning, inhämtande av nyckelkompetens efter genomgången av föreskrivna utbildningsperioder och utbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med en fortbildningshandläggare på en fortbildningscentral enligt 5 § 1 punkt 1 meningen 1, varav du kan

- 6 månaders vidareutbildning i humangenetik eller neonatologi kan tillgodoräknas

- upp till 12 månader kan genomföras under specialistutbildning

- upp till 12 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av mödra- och fostersjukdomar av högre svårighetsgrad, inklusive invasiva och kirurgiska åtgärder och första hjälpen för utrotningshotade nyfödda

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av fosterskador

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av fosterutvecklingsstörningar, missbildningar och sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av högriskgraviditeten och hanteringen av högriskförlossningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>ge råd till patienten eller paret i specifika prenatala diagnostiska frågor och ytterligare diagnostik

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar inklusive dopplersonografi av fostret och dess kärl och fosterekokardiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Övervakning vid ökad risk för differentierad statusdiagnos av fostret

<![if !supportLists]>-<![endif]>Hantering av risk för födslar och obstetriska nödsituationer inklusive nödsituationer och neonatal återupplivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>invasiva pre- och perinatala interventioner, t.ex. B. fostervattenprov, chorionic villus biopsi, navelsträngspunktion, punktering från fosterkroppshåligheter, fostervattendränering

<![if !supportLists]>-<![endif]>operativa förlossningar i högriskgraviditeter inklusive sätespresentation, behandling av komplicerade förlossningsskador, resektioner och utveckling av multiplar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelser:

Kammarledamöter som genomgått den fakultativa utbildningen i specialobstetrik och perinatal medicin har rätt att använda inriktningen special obstetrik och perinatal medicin.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området öron-, näs- och halsmedicin omfattar förebyggande, upptäckt, konservativ och kirurgisk behandling, eftervård och rehabilitering av sjukdomar, skador, missbildningar, förändringar i form och tumörer i öron, näsa, paranasala bihålor, munhåla, svalg och struphuvud. och dysfunktioner i dessa regioners sinnesorgan såväl som av röst-, språk-, tal- och hörselstörningar.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med vidareutbildningen inom området otorinolaryngologi är uppnåendet av specialistkompetenserna 8.1 och 8.2 efter genomgången av föreskrivna fortbildningsperioder och vidareutbildningsinnehåll, som bygger på den grundläggande vidareutbildningen (gemensamt innehåll i specialistvidareutbildningarna).

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Grundläggande vidareutbildning för specialistkompetenser 8.1 och 8.2:

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsorådgivning, förebyggande, (tidig) upptäckt och behandling av sjukdomar i hörsel- och vestibulära organ, kranialnerverna, näsan och paranasala bihålor, tår-näskanalen, läpparna, kinden, tungan, tungans bas , golvet i munnen och tonsillerna, svalget, struphuvudet, spottkörtlarna och oto- och noshörningsbasen inklusive lymfsystemet och mjuka vävnader i ansiktets skalle och hals

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för indikationen för kirurgisk och konservativ behandling inklusive riskbedömning och prognostisk bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för funktionella störningar i halsryggraden och käklederna

<![if !supportLists]>-<![endif]>av sårvård, sårbehandling och förbandsteori

<![if !supportLists]>-<![endif]>Undersökningar av de regionala kranialnerverna inklusive undersökning av lukt- och smaksinnet

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för diagnos och terapi av sväljnings-, röst-, tal- och språkstörningar inklusive stroboskopi och röstfältsmätningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>hörselundersökningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för ärftliga sjukdomar inklusive indikationen för human genetisk rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och övervakning av sjukgymnastiska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer inklusive livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning samt grunderna för ventilationsteknik och intensivvårdens grundläggande åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>audiologiska undersökningar, t.ex. B. Tontröskelaudiometri, tal hörselfältaudiometri, elektrisk reaktionsaudiometri (ERA), otoakustiska emissioner, hörseltest för diagnos av centrala hörselproblem och för hörapparatförsörjning inklusive justering och kontroll, bestämning av hörtröskel, impedansmätningar med stapediusreflexmätning inklusive nyfödda hörselscreening

<![if !supportLists]>-<![endif]>neurootologiska undersökningar, t.ex. B. Experimentell nystagmusprovokation, spinovestibulära, vestibulospinala och centrala tester

<![if !supportLists]>-<![endif]>språktest

<![if !supportLists]>-<![endif]>ventilationstester, t.ex. rhinomometri, spirometri, spirografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>mikroskopiska och endoskopiska undersökningar, t.ex. B. Rhinoskopi, sinuskopi, nasofaryngoskopi, laryngoskopi, trakeoskopi, esofagoskopi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiska undersökningar av mjuka vävnader i ansiktet och halsen samt paranasala bihålor och doppler/duplex sonografier av de extrakraniella kärlen som försörjer hjärnan

<![if !supportLists]>-<![endif]>Lokal och regional anestesi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive insamling av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande fortbildningen skaffa sig specialistkompetensen i öron-, näs- och halsmedicin efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom området öron-, näs- och halsmedicin

och

36 månaders fortbildning till specialist i öron-, näs- och halsmedicin med fortbildningshandläggare vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § stycke 1 mening 1, varav du kan

- 6 månader inom området kirurgi eller patologi eller inom anestesiologi, pediatrik och ungdomsmedicin, oral och käkkirurgi, neurokirurgi eller tal-, röst- och hörselstörningar hos barn

- upp till 12 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, konservativ och kirurgisk behandling, eftervård och rehabilitering av sjukdomar inklusive funktionsstörningar, skador, deformiteter, förändringar i form och tumörer i organen i näsan och paranasala bihålor, tår- och näskanalen, hörsel- och vestibulära organ, kraniala organ nerver, läpparna, kinden, tungan, tungbasen, munbotten, tonsiller, svalg, struphuvud, övre luftvägar och matsmältningsvägar, spottkörtlar, oto- och noshörningsbas, samt ansiktsskalles mjuka vävnader och nacke

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för områdesspecifik tumörterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av områdesrelaterade allergiska sjukdomar inklusive akutbehandling av anafylaktisk chock

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för sömnrelaterade andningsstörningar och deras kirurgiska behandlingsåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för kirurgisk och konservativ behandling inklusive riskbedömning och prognostisk bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>miljöskadorna i öron-, näs- och halsområdet, inklusive bullerinducerad hörselnedsättning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>icke-specifika och allergenmedierade provokations- och undvikandetester inklusive epikutana, kutana och intrakutana tester inklusive skapandet av en terapiplan

<![if !supportLists]>-<![endif]>hyposensibilisering

<![if !supportLists]>-<![endif]>neurootologiska undersökningar, t.ex. B. Experimentell nystagmusprovokation, spinovestibulära, vestibulospinala och centrala tester samt funktionsundersökning av cervikal-vertebral-kolonnsystemet, även med apparatbaserad registrering med hjälp av elektro- och/eller videonystagmografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp inklusive endoskopiska och mikroskopiska tekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>på öra, öronskalle, hörselgång, öronknöl inklusive Temporala benpreparat

<![if !supportLists]>-<![endif]>i paranasala bihålor, näsa och mjuka vävnader i ansiktsskallen

<![if !supportLists]>-<![endif]>plastmått med låg svårighetsgrad på näsa och öra

<![if !supportLists]>-<![endif]>i svalget

<![if !supportLists]>-<![endif]>i området för struphuvudet och den övre luftstrupen inklusive trakeotomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>på den yttre halsen

<![if !supportLists]>-<![endif]>på spottkörtlar och utsöndringskanaler

<![if !supportLists]>-<![endif]>Interventioner för sömnapné

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i insatser med högre svårighetsgrad, t.ex. B. vid mikrokirurgiska öronoperationer, större tumörkirurgiska operationer i huvud- och halsområdet, vid endoskopisk etmoidektomi och pansinusoperationer, vid neuroplastiska ingrepp, vid vaskulär ersättning och mikrovaskulära anastomoser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

8.2
Specialist på tal, röst och hörselproblem hos barn

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande fortbildningen skaffa sig specialistkompetensen för tal-, röst- och hörselstörningar hos barn efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom området öron-, näs- och halsmedicin

och

36 månaders vidareutbildning till specialist i tal-, röst- och hörselstörningar hos barn med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 st 1 st, varav du kan

- 6 månader inom öron-, näs- och halsmedicin, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi, neurologi eller psykosomatisk medicin och psykoterapi kan tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, konservativ behandling och rehabilitering av organiska, funktionella, perifera och centrala störningar av röst, tal, språk, sväljning och hörsel hos barn, hörselmognad, bearbetning och perception inklusive psykosomatiska störningar och rådgivning till anhöriga

<![if !supportLists]>-<![endif]>Igenkänning av auditiva, visuella, kinestetiska och taktila bearbetnings- och perceptionsstörningar i barndomen, inklusive utvecklingsneurologiska och psykologiska samband

<![if !supportLists]>-<![endif]>diagnos av grov-, fin- och munmotorik i samband med sväljnings-, tal- och språkstörningar inklusive test av dysartrofoni, afasi och apraxi

<![if !supportLists]>-<![endif]>ålders- och utvecklingsanpassad barnaudiometri med subjektiva och objektiva hörseltest inklusive screeningprocedurer för nyfödda och spädbarn

<![if !supportLists]>-<![endif]>Tal- och talterapi inklusive åtgärder för att förbättra kommunikationen på en fonetisk-fonologisk, morfologisk-syntaktisk, semantisk och pragmatisk-kommunikativ nivå

<![if !supportLists]>-<![endif]>funktionell sväljterapi inklusive kompensatoriska strategier och hjälpmedel för att stödja ätande och dricka och indikationer för kirurgisk sväljningsrehabilitering och leverans av trakeostomirör och gastroduodenala rör

<![if !supportLists]>-<![endif]>Röstterapi inklusive åtgärder för att förbättra självmedvetenhet och uppfattning om andra, tonreglering, andning, artikulation, fonation och ersättande röstträning

<![if !supportLists]>-<![endif]>justering och testning av hörapparater hos barn, inklusive användningsträning

<![if !supportLists]>-<![endif]>rehabilitering efter hörapparatanpassning och cochleaimplantation i barndomen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Röstprestandaundersökningar inom tal- och röstyrken inklusive rösthygien

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Härledning av akustiskt och somatosensoriskt framkallade potentialer

<![if !supportLists]>-<![endif]>elektrisk responsaudiometri (ERA) i barndomen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Mätning av otoakustiska emissioner hos barn

<![if !supportLists]>-<![endif]>Hörseltröskelbestämning med åldersrelaterad reaktion, beteende och lekaudiometriska metoder i barndomen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Subjektiva och objektiva metoder för att diagnostisera centrala hörselproblem hos barn

<![if !supportLists]>-<![endif]>Barns språktest efter språkutvecklingsålder

<![if !supportLists]>-<![endif]>utvecklings-, neuro- och prestationspsykologiska testmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>instrumentella analyser av röst- och talljud i frekvens, intensitet och tidsdomän, t.ex. B. Röstfältsmätning, grundtonsfrekvensbestämning, spektral- och periodicitetsanalys

<![if !supportLists]>-<![endif]>Undersökning av fonationsandning med bestämning av statiska och dynamiska lungfunktionsparametrar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Analys av stämbandsvibrationer med hjälp av stroboskopi och elektroglottografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>specialiserad elektromyografi och elektroneurografi inklusive kortikal magnetisk stimulering

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelser:

Kammarledamöter som har specialisttitlarna foniatrik och pediatrisk audiologi har rätt att istället använda specialisttiteln tal-, röst- och hörselstörningar hos barn.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området hud- och könssjukdomar omfattar förebyggande, upptäckt, konservativ och kirurgisk behandling, eftervård och rehabilitering av sjukdomar inklusive sjukdomar i hud, subkutan vävnad, hudnära slemhinnor och hudbihang orsakade av allergener och pseudoallergener, samt könssjukdomar.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist på hud- och könssjukdomar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området hud- och könssjukdomar är att skaffa sig specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

30 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsorådgivning, (tidig) upptäckt, konservativ och kirurgisk behandling och rehabilitering av huden, hypodermis och dess kärl, hudbihangen och slemhinnor nära huden inklusive de områdesrelaterade immunologiska kliniska bilderna

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, kirurgisk behandling, eftervård och rehabilitering av tumörer i hudorganet och slemhinnorna nära huden, inklusive grunderna för områdesrelaterad tumörterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av områdesrelaterade allergiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt och behandling av sexuellt överförbara infektioner och angrepp på huden och slemhinnor och könsorgan nära huden

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av andrologiska störningar och indikation för fortsatt behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av områdesrelaterade epifasciella kärlsjukdomar inklusive kronisk venös insufficiens, bensår och perifera lymfdräneringsstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av proktologiska sjukdomar och indikation för fortsatt behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>den områdesrelaterade läkemedelsterapin inklusive topikala och systemiska läkemedel och den galeniska dermatiken

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, behandling och rehabilitering av yrkesrelaterade dermatoser

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i industriell och miljömässig dermatologi, inklusive områdesrelaterad toxikologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>av sårvård, sårbehandling och förbandsteori

<![if !supportLists]>-<![endif]>akutbehandling av anafylaktisk chock

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och övervakning av fysiska, balneologiska och klimatologiska terapiåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>dermatologisk icke-joniserande strålbehandling och laserterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation för och utvärdering av fynd från områdesrelaterade histologiska undersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>kostrelaterade hudmanifestationer inklusive kosthantering

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för ärftliga sjukdomar inklusive indikationen för human genetisk rådgivning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp

- Utskärningar av benigna och maligna tumörer

<![if !supportLists]>-<![endif]>lokala och regionala flikplaster, även med användning av konstgjorda hudsträckningsprocedurer (vävnadsexpanderteknik)

<![if !supportLists]>-<![endif]>fria hudtransplantat genom autologa och andra transplantat

<![if !supportLists]>-<![endif]>flebologiska kirurgiska ingrepp, t.ex. T ex epifascial venexhairesis, sårtäckning, ligering av otillräckliga perforerande vener, korsektomi, ytlig trombektomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>estetisk kirurgisk dermatologi, som t.ex B. Ärrkorrigeringar, konturförbättringar, dermabrasion, fysikalisk-kemisk dermaablation

<![if !supportLists]>-<![endif]>Proktologiska ingrepp såsom hemorrhoidal skleroterapi, skin tags excision, fissurektomi, avlägsnande av anal condylomata acuminata

<![if !supportLists]>-<![endif]>Interventioner med kryoterapeutiska procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Interventioner med laserterapiprocedurer, t.ex. B. ablativ, korrigerande, selektiv fototermolytikum

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i insatser av högre svårighetsgrad

<![if !supportLists]>-<![endif]>Skleroterapi av ytliga vener

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografi av huden och närliggande lymfkörtlar inklusive doppler/duplex sonografi av perifera kärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>flebologiska funktionsundersökningar såsom stängningspletysmografi, ljusreflexreografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Fotokemoterapi, balneofototerapi och fotodynamisk terapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>Lokal, tumescent och regional anestesi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Utformning av dermatologiska rehabiliteringsplaner

<![if !supportLists]>-<![endif]>mykologiska studier inklusive odlingsmetoder och patogenidentifiering

<![if !supportLists]>-<![endif]>Trichogramm

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området mänsklig genetik inkluderar utbildning, upptäckt och behandling av genetiska sjukdomar, inklusive genetisk rådgivning av patienter och deras familjer samt läkare som arbetar inom hälso- och sjukvården.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i mänsklig genetik

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen inom området humangenetik är att skaffa specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

- 24 månader i mänsklig genetisk patientvård,

- 12 månader i ett cytogenetiskt laboratorium,

- 12 månader i ett molekylärgenetiklaboratorium,

- 12 månader inom områdena omedelbar patientvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt och behandling av monogena, polygena, multifaktoriella och mitokondriella sjukdomar med hjälp av kliniska, cytogenetiska, molekylärgenetiska och biokemiska/proteinkemiska metoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Rådgivning av patienter och deras familjer, med hänsyn till psykologiska aspekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>ge råd och stöd till läkare som arbetar inom förebyggande medicin och behandlar sjukdom inom ramen för tvärvetenskapligt samarbete

<![if !supportLists]>-<![endif]>beräkning och bedömning av genetiska risker

<![if !supportLists]>-<![endif]>av presymptomatisk och prediktiv diagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för mutationers ursprung och effekt, genverkan, molekylär genetik, formell genetik och genetisk epidemiologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>effekten av exogena noxae med avseende på mutagenes, tumörbildning och teratogenes

<![if !supportLists]>-<![endif]>den prenatala diagnosen

<![if !supportLists]>-<![endif]>läkemedelsbehandling, med hänsyn till individuell genetisk predisposition

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för behandling av genetiska sjukdomar inklusive förebyggande åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i cytogenetik med cellkulturer från olika vävnader, kromosomberedning, färgning och analys samt molekylär cytogenetik

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i molekylär genetik och dess metoder såsom extraktion och analys av mänskligt DNA från olika vävnader och de grundläggande teknikerna för sekvensbestämning

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i molekylärgenetisk diagnostik med direkt detektion av genmutationer även i föräldrastudier samt metoder för indirekt genotypning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>klinisk-genetisk diagnos av ärftliga sjukdomar, medfödda missbildningar och missbildningssyndrom

<![if !supportLists]>-<![endif]>Fynd och riskbedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>monogent och komplext arv

<![if !supportLists]>-<![endif]>numeriska och strukturella kromosomavvikelser

<![if !supportLists]>-<![endif]>molekylärgenetiska fynd

<![if !supportLists]>-<![endif]>genetisk rådgivning inklusive insamling av familjens historia i 3 generationer och förberedelse av en epikritisk bedömning av olika kliniska bilder

<![if !supportLists]>-<![endif]>pre- och postnatal kromosomanalys

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metoder för molekylär cytogenetik inklusive kromosomal in situ hybridisering, odling och beredningssteg

<![if !supportLists]>-<![endif]>Interphasekernen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metafasekromosomen

<![if !supportLists]>-<![endif]>pre- och postnatal molekylär genetisk analys

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

11
området hygien och miljömedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området hygien och miljömedicin omfattar erkännande, registrering, bedömning och undvikande av skadliga exogena faktorer som påverkar individers eller befolkningens hälsa, samt utveckling av principer för hälsoskydd och hälsorelaterat miljöskydd. Området omfattar även stöd och rådgivning till läkare och institutioner inom sjukhus- och praktikhygien, miljöhygien och medicin, individuell hygien och konsumenthälsoskydd.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist inom hygien och miljömedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att erhålla specialistkompetensen inom hygien och miljömedicin efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

– 12 månader i slutenvård inom övriga områden

- Upp till 12 månader inom området farmakologi och/eller inom yrkesmedicin, mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi och/eller folkhälsa kan tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>sjukhus- och praktikhygien samt infektionsförebyggande och hygienisk kvalitetsledning, inklusive deltagande i planering och drift av hälsoinrättningar och utarbetande av hygienplaner

<![if !supportLists]>-<![endif]>rådgivning om infektionsförebyggande, upptäckt och kontroll samt övervakning av desinfektion, sterilisering, leverans och bortskaffande

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av sjukhusinfektioner och utvärdering av epidemiologiska undersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande och epidemiologi av infektionssjukdomar och icke-infektionssjukdomar, inbegripet skydd för individuella och allmänna sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>miljöhygien såsom vatten, jord, lufthygien och hygien av livsmedel, vardags- och konsumtionsvaror

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av miljöfaktorers och föroreningars inverkan på människor

<![if !supportLists]>-<![endif]>klinisk miljömedicin inklusive bioövervakning

<![if !supportLists]>-<![endif]>miljöanalys och miljötoxikologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>konsumentskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i resemedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>hygieniska platsbesök och inspektion inklusive sjukhusinspektion

<![if !supportLists]>-<![endif]>Analys av rå-, dricks-, mineral-, industri-, bad- och avloppsvatten, jord- och avfallsprover inklusive bedömning av fynd i förhållande till gräns- och referensvärden

<![if !supportLists]>-<![endif]>Utredningar för byggnads- och bebyggelsehygien inklusive påverkan av buller och luftkvalitet

<![if !supportLists]>-<![endif]>Undersökning av livsmedel inklusive växter för livsmedel och livsmedelsproduktion

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

12
Området internmedicin och allmänmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Invärtesmedicin och allmänmedicin omfattar prevention, (tidig) upptäckt, konservativ och interventionell behandling samt rehabilitering och eftervård av hälsorubbningar och sjukdomar i andningsorganen, hjärtat och cirkulationen, matsmältningsorganen, njurarna och urinvägarna. , blodet och de blodbildande organen, kärlsystemet, ämnesomsättning och inre sekretion, immunförsvar, stöd- och bindväv, infektionssjukdomar och förgiftningar samt solida tumörer och hematologiska neoplasmer. Området omfattar även hälsofrämjande och allmänläkarvård, med hänsyn tagen till de somatiska, psykologiska och sociala interaktionerna och den tvärvetenskapliga samordningen av de personer och institutioner som är involverade i hälso- och sjukvården.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området internmedicin och allmänmedicin är att förvärva specialist-/specialistkompetens 12.1/12.2 efter genomgången av föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Gemensamt innehåll för specialist-/specialistkompetenserna 12.1 och 12.2 som finns inom området:

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsorådgivning, tidig upptäckt av hälsorubbningar inklusive förebyggande av våld och missbruk, förebyggande åtgärder inklusive vaccinationer, initiering och genomförande av rehabiliteringsåtgärder och eftervård

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av icke-infektiösa, infektiösa, toxiska och neoplastiska samt allergiska, immunologiska, metabola, näringsberoende och degenerativa sjukdomar, även med beaktande av dessa sjukdomars egenheter i hög ålder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för områdesspecifik tumörterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportLists]>-<![endif]>geriatriska syndrom och sjukdomsföljder i ålderdom, inklusive farmakoterapi vid hög ålder

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang inklusive krisintervention och grunderna för rådgivning och vägledning för missbrukare

<![if !supportLists]>-<![endif]>Förebyggande och tidig upptäcktsåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>kostrelaterade hälsostörningar inklusive kostbehandling och rådgivning och utbildning

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för ärftliga sjukdomar inklusive indikationen för human genetisk rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och övervakning av sjukgymnastiska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer inklusive livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av prestation och motståndskraft, arbetsförmåga, anställningsbarhet och förvärvsförmåga samt behov av vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Genomförande och dokumentation av diabetesbehandling inklusive strukturerad utbildning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Elektrokardiogram

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ergometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>Holter EKG

<![if !supportLists]>-<![endif]>långvarig blodtrycksmätning

<![if !supportLists]>-<![endif]>spirometriska studier av lungfunktion

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar av buken och retroperitoneum, inklusive urogenitala organ

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar av sköldkörteln

<![if !supportLists]>-<![endif]>Dopplersonografi av kärlen som försörjer extremiteterna och den extrakraniella hjärnan

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive insamling av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportLists]>-<![endif]>Proktoskopi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

12.1
Specialist i intern- och allmänmedicin1
(allmänläkare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att erhålla specialistkompetensen inom intern- och allmänmedicin (husläkare) efter att ha genomfört föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för de specialist-/huvudkompetenser som finns inom området och den vidare utbildningen. träningskurs.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

36 månader i sluten intern patientvård, varav upp till

<![if !supportLists]>-<![endif]>12 månader inom områdena direkt patientvård (inklusive 3-månadersperioder) som även kan utföras i öppenvårdsområdet, med högst 6 månader på andra godkända inrättningar eller hälso- och sjukvård som sysslar med allmänmedicin

och

24 månaders fortbildning i öppen allmänläkarvård, varav t.o.m

- 6 månader i operation (även 3 månaders sektioner) tillgodoräknas

och

80 timmars vidareutbildning enligt 4 § punkt 8 i grundläggande psykosomatisk vård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>den primära diagnostiken, rådgivningen och behandlingen för alla hälsorubbningar och sjukdomar som förekommer i den oselekterade patientpopulationen

<![if !supportLists]>-<![endif]>integrering av medicinska, psykologiska och sociala problem i händelse av sjukdom

<![if !supportLists]>-<![endif]>långtids- och familjesjukvård

<![if !supportLists]>-<![endif]>Erkännande och samordnad behandling av beteendeproblem hos barn och ungdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>tvärvetenskaplig samordning inklusive inkludering av ytterligare medicinsk, omvårdnad och social hjälp i behandlings- och vårdkoncept, särskilt när det gäller multisjuka patienter

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av patienter i deras familje- och hemmiljö, på vårdinrättningar och i deras vidare sociala miljö, inklusive hembesök

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsofrämjande åtgärder, t.ex. B. även i samband med samhällsprojekt

<![if !supportLists]>-<![endif]>Förebyggande och tidig upptäcktsundersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av missbruk och initiering av specifika åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, bedömning och behandling av effekterna av miljö- och miljörelaterade skador, inklusive arbetsplatspåverkan

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av sjukdomar i muskuloskeletala systemet med särskild hänsyn till funktionsstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>de tekniker för sårvård och sårbehandling som krävs för allmänläkare, snitt, extraktion, exstirpation och testexcision, även med lokal och perifer anestesi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Minst 6 månaders vidareutbildning i sluten intern patientvård och minst 6 månader i öppen allmänläkarvård ska vara heltidsarbete.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1Specialistbeteckningen "specialist för intern och allmän medicin" får endast användas i formen "specialist för allmän medicin". Beteckningen "Specialist i internmedicin och allmänmedicin" är från dagen efter offentliggörandet av Förbundsrepubliken Tyskland i enlighet med avdelning IV i direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 (EGT EG nr L 165 S. 1) ) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001 (EGT nr. L 206 s. 1) om ersättning av den tidigare beteckningen "specialist i allmänmedicin".

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

12.2
Specialist i internmedicin med inriktning angiologi
(internist och angiolog)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att förvärva specialist- och nyckelkompetenserna inom internmedicin och angiologi efter genomgången av föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för specialisten/nyckelkompetenserna som finns inom området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

36 månader i sluten internmedicinsk patientvård

och

36 månaders vidareutbildning i angiologi, därav

- 6 Monate internistischeIntensivmedizin

- kan genomföras i upp till 18 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och konservativ behandling av kärlsjukdomar inklusive artärer, kapillärer, vener och lymfkärl, samt deltagande interventionsförfaranden och rehabilitering

<![if !supportLists]>-<![endif]>fysikalisk och läkemedelsbehandling inklusive hemodiluent och trombolytiska procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>lokal behandling av ischemiska och venösa vävnadsdefekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av perifer lymfatisk sjukdom

- Deltagande och bedömning av terapeutiska kateteringrepp, t.ex. B. Intraarteriell lysis, PTA, stenting, aterektomi, interventionell tromboembolektomi, brachyterapi

- bedömning av röntgenfynd i angiografier (arteriografi, flebografi, lymfografi)

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen för kirurgiska ingrepp på kärlen, det preoperativa klargörandet och den postoperativa uppföljningsvården

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>de invasiva och icke-invasiva funktionstesterna, inklusive

<![if !supportLists]>-<![endif]>Mätningar av systoliskt blodtryck i perifera artärer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Oscillografier/reografier

<![if !supportLists]>-<![endif]>kapillaroskopier

<![if !supportLists]>-<![endif]>transkutana syretrycksmätningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>venocklusion pletysmografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Phlebodynamometrien

<![if !supportLists]>-<![endif]>reologiska undersökningsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>ergometrisk metod för att bestämma gångavstånd

<![if !supportLists]>-<![endif]>Doppler/duplex undersökningar av

<![if !supportLists]>-<![endif]>artärer som försörjer extremiteter,

<![if !supportLists]>-<![endif]>vener som försörjer extremiteter,

<![if !supportLists]>-<![endif]>buken och retroperitoneala kärl,

<![if !supportLists]>-<![endif]>extrakraniella kärl som försörjer hjärnan,

<![if !supportLists]>-<![endif]>intrakraniella kärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>Skleroterapi av ytliga varicer

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

12.2
Specialist i internmedicin med inriktning mot endokrinologi och diabetologi
(internist och endokrinolog och diabetolog/internist och endokrinolog och diabetolog)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att förvärva specialist- och nyckelkompetenserna inom internmedicin samt endokrinologi och diabetologi efter att ha genomfört föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för specialisten/nyckelkompetenserna som finns inom området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

36 månader i sluten internmedicinsk patientvård
och

36 månaders vidareutbildning inom området endokrinologi och diabetologi, därav

- 6 månader intern intensivvårdsmedicin

- 6 månader i ett endokrinologiskt laboratorium

- kan genomföras i upp till 18 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt och behandling av endokrina sjukdomar i de hormonproducerande körtlarna

<![if !supportLists]>- <![endif]>av den endokrina bukspottkörteln, särskilt diabetes mellitus enligt ytterligare träning,

<![if !supportLists]>- <![endif]>alla hormonproducerande, ortotopiska eller heterotopiska körtlar, tumörer eller paraneoplastiska hormonproduktionsställen

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt och behandling av metabola störningar inklusive metabolt syndrom

<![if !supportLists]>-<![endif]>Diabetesrelaterade sjukdomar som arteriell hypertoni, kranskärlssjukdom, dyslipidemi

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av sekundära former av diabetes och diabetes mellitus under graviditeten

<![if !supportLists]>-<![endif]>tidig upptäckt, behandling och förebyggande av diabeteskomplikationer inklusive diabetisk fotsyndrom

<![if !supportLists]>-<![endif]>insulinbehandling inklusive insulinpumpsbehandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>näringsråd och diet för metabola och endokrina sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, metodik, implementering och klassificering av laboratorietester av hormon-, diabetes- och metabolismspecifika parametrar inklusive deras prekursorer, nedbrytningsprodukter och antikroppar

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av andrologiska kliniska bilder

<![if !supportLists]>-<![endif]>strukturerade utbildningar för typ 1 och typ 2 diabetiker med och utan komplikationer, för gravida diabetiker och utbildningar om hypoglykemi medvetenhet

<![if !supportLists]>-<![endif]>yrkesval och familjerådgivning vid endokrina störningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och utvärdering av nuklearmedicinska in vivo-undersökningar av endokrina organ

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen av kirurgiska, radioterapeutiska och nuklearmedicinska behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar inklusive duplexa sonografier på endokrina organ och punkteringar av finnålar

<![if !supportLists]>-<![endif]>endokrinologisk laboratoriediagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Osteodensitometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>Stresstester inklusive stimulerings- och suppressionstester

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att förvärva specialist- och nyckelkompetenserna inom internmedicin och gastroenterologi efter att ha genomfört föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för specialisten/nyckelkompetenserna som finns inom området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

36 månader i sluten internmedicinsk patientvård
och

36 månaders vidareutbildning i gastroenterologi, inkl

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månaders intern intensivvårdsmedicin

<![if !supportLists]>-<![endif]>kan genomföras i upp till 18 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av sjukdomar i matsmältningsorganen, inklusive lever och bukspottkörtel, samt infektionssjukdomar, t.ex. B. viral hepatit, bakteriella infektioner i tarmkanalen

<![if !supportLists]>-<![endif]>av endoskopi inklusive interventionella procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>näringsråd och diet för sjukdomar i matsmältningsorganen, inklusive enteral och parenteral näring

- den områdesrelaterade medicinska tumörterapin som en integrerad del av inriktningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, implementering och övervakning av cytostatisk, immunmodulerande, antihormonell och stödjande terapi för solida tumörsjukdomar i fokus, inklusive kontroll av eventuella komplikationer som kan uppstå

<![if !supportLists]>-<![endif]>deltagande i tvärvetenskapliga interventionsförfaranden, t.ex. B. radiologiska och kombinerade radiologisk-endoskopiska procedurer såsom transjugulär leverpunktion, transjugulär portosystemisk shunt (TIPSS), perkutan transhepatisk kolangiografi (PTC) och dränering (PTD), PTD i rendez-vouz-proceduren med ERCP och vid endosonografiska undersökningar av matsmältningsorganen tarmkanalen

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen av kirurgiska, radioterapeutiska och nuklearmedicinska behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av proktologiska sjukdomar och indikation för fortsatt behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Duplex sonografier av buken och retroperitoneala kärlen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Esophago-gastro-duodenoskopi inklusive interventionsåtgärder, t.ex. B. Hemostas, variceal skleroterapi, perkutan endoskopisk gastrostomi, slemhinneresektion

<![if !supportLists]>-<![endif]>endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi inklusive papillotomi, stenextraktioner och endoprotesimplantation och radiologisk tolkning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Intestinoskopi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Koloskopi inklusive koloskopisk polypektomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Prokto/rekto/sigmoidoskopi inklusive terapeutiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>Interventionella åtgärder i övre och nedre matsmältningskanalen inklusive endoskopisk hemostas, varicealterapi, termo- och laserkoagulation, stent- och endoprotesimplantation, polypektomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i laparoskopier inklusive minilaparoskopier

<![if !supportLists]>-<![endif]>leverpunkteringar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiskt kontrollerade interventionella procedurer på gastrointestinala organ

<![if !supportLists]>-<![endif]>manometriska studier av övre och nedre matsmältningskanalen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Funktionstester, t.ex. B. Långtids-pH-övervakning av matstrupen, H2 utandningsprov, C13 utandningsprov

<![if !supportLists]>-<![endif]>mikroskopisk upptäckt av protozoer (lamblia, amöbor) eller maskar/maskägg i avföring eller tolvfingertarmsjuice

- genomförda och dokumenterade cytostatikabehandlingar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att förvärva specialist- och nyckelkompetenserna inom internmedicin samt hematologi och onkologi efter att ha genomfört föreskrivna fortbildningsperioder och vidareutbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för specialisten/nyckelkompetenserna som finns inom området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § punkt 1 meningen 1, varav

36 månader i sluten internmedicinsk patientvård
och

36 månaders vidareutbildning i hematologi och onkologi, därav

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månaders intern intensivvårdsmedicin

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader i ett hematologi-onkologiskt laboratorium

<![if !supportLists]>-<![endif]>kan genomföras i upp till 18 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, behandling och stadieindelning av sjukdomar i blodet, de blodbildande organen och lymfsystemet, inklusive hematologiska neoplasmer, solida tumörer, humorala och cellulära immundefekter, hemorragisk diates och hyperkoagulopatier, och systemisk kemoterapeutisk behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, metodik, implementering och utvärdering av speciella laboratorietester inklusive funktionstester av perifert blod, benmärg, andra kroppsvätskor och cytologiska finnålsaspirater

<![if !supportLists]>-<![endif]>hemostaseologiska undersökningar och konsultationer, inklusive bedömning av risken för blödning och tromboembolism

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av medfödd eller förvärvad hemorragisk diates

<![if !supportLists]>-<![endif]>cytostatisk, immunmodulerande, stödjande och palliativ behandling för solida tumörsjukdomar och hematologiska neoplasmer, inklusive högdosterapi och implementering och övervakning av cellulära och immunologiska terapimetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>näringsrådgivning och dietet inklusive enteral och parenteral nutrition

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen av kirurgiska, radioterapeutiska och nuklearmedicinska behandlingsmetoder samt deras prognostiska bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>morfologisk, cytokemisk och immunologisk celldifferentiering och cellräkning

<![if !supportLists]>-<![endif]>hematologisk-onkologisk laboratoriediagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Mikroskopisk undersökning av ett preparat efter differentierad färgning inklusive utstryk, pinne och klämpreparat av benmärgen

<![if !supportLists]>-<![endif]>koagulometriska, amidolytiska och immunologiska analysmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Globala tester av blodkoagulation och för att kontrollera fibrinolyssystemet samt individuella faktorbestämningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiska undersökningar vid hematologisk-onkologiska sjukdomar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att förvärva specialist- och nyckelkompetenserna inom internmedicin och kardiologi efter genomgången av föreskrivna fortbildningsperioder och vidareutbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för specialisten/nyckelkompetenserna som finns inom området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

36 månader i sluten intern patientvård
och

36 månaders vidareutbildning inom kardiologiområdet, därav

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månaders intern intensivvårdsmedicin

<![if !supportLists]>-<![endif]>kan genomföras i upp till 18 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och konservativ och interventionell behandling av medfödda och förvärvade sjukdomar i hjärtat, cirkulationssystemet, kärlen nära hjärtat och hjärtsäcken

<![if !supportLists]>-<![endif]>Rådgivning och vägledning av hjärt-kärlpatienter i rehabilitering samt deras sociomedicinska bedömning med avseende på professionell resiliens

<![if !supportLists]>-<![endif]>genomförande och bedömning av diagnostiska hjärtkateterundersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>deltagande och bedömning av terapeutiska koronarinterventioner (t.ex. PTCA, stenting, aterektomi, rotablation, brachyterapi)

<![if !supportLists]>-<![endif]>fluoroskopi, bildteknik och bedömning av röntgenfynd vid angiokardiografi och kranskärlsangiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömning av valvuloplastik och interventionella terapier för förvärvade och medfödda sjukdomar i hjärtat och venerna nära hjärtat

<![if !supportLists]>-<![endif]>läkemedels- och apparatbaserad antiarytmisk behandling inklusive defibrillering

<![if !supportLists]>-<![endif]>pacemakerterapi och eftervård

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och eftervård av cardioverter-defibrillatorer och ablationer för behandling av hjärtarytmier

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen och bedömningen av nuklearmedicinska undersökningar och kirurgiska behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ekokardiografi inklusive stressekokardiografi och ekokontrastundersökning samt doppler/duplexundersökningar av hjärtat och venerna nära hjärtat

<![if !supportLists]>-<![endif]>transesofageal ekokardiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Höger hjärtkateterundersökningar vid behov, inklusive stress

<![if !supportLists]>-<![endif]>Spiro-Ergometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>Vänster hjärtkateterundersökningar inklusive tillhörande vänsterhjärtangiokardiografi och kranskärlsangiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Långsiktiga utredningsförfaranden, t.ex. B. ST-segmentanalys, hjärtfrekvensvariabilitet, sena potentialer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Applicering av pacemakersonder

<![if !supportLists]>-<![endif]>pacemakerkontroller

<![if !supportLists]>-<![endif]>Kontroller av interna elkonverterare eller defibrillatorer (ICD)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att förvärva specialist- och nyckelkompetenserna inom internmedicin och nefrologi efter att ha genomfört föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för specialisten/nyckelkompetenserna inom området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

36 månader i sluten internmedicinsk patientvård
och

36 månaders vidareutbildning i fokus, därav

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månaders intern intensivvårdsmedicin

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader på dialys

<![if !supportLists]>-<![endif]>kan genomföras i upp till 18 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och konservativ behandling av akuta och kroniska njur- och njurhögtryckssjukdomar och deras följdsjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>vård av patienter som genomgår njurersättningsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>dialysmetoderna och analoga metoder vid akut njursvikt och kronisk njurinsufficiens samt vid störd plasmaproteinsammansättning och förgiftning inklusive extrakorporeala elimineringsmetoder och peritonealdialys

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen och deltagandet i njurbiopsier och klassificering av fynden i den kliniska bilden

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för interventionsförfaranden vid njurartärstenos och störningar i urinutflödet inklusive njursten

<![if !supportLists]>-<![endif]>tvärvetenskapligt fastställande av indikationer för nukleärmedicinska undersökningar samt kirurgiska och radioterapeutiska behandlingsmetoder inklusive njurtransplantation

<![if !supportLists]>-<![endif]>vård av patienter före och efter njurtransplantation

<![if !supportLists]>-<![endif]>näringsråd och diet för njursjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Hemodialys eller liknande procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Doppler/duplexstudier av njurkärlen, inklusive i transplanterade njurar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Mikroskopi av urin inklusive kvantifiering och differentiering av celler

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att erhålla specialist- och nyckelkompetenserna inom internmedicin och pneumologi efter att ha genomfört föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för de specialist-/specialistkompetenser som finns inom området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

36 månader i sluten internmedicinsk patientvård
och

36 månaders vidareutbildning inom området pneumologi, därav

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månaders intern intensivvårdsmedicin

<![if !supportLists]>-<![endif]>kan genomföras i upp till 18 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av sjukdomar i lungorna, luftvägarna, mediastinum, lungsäcken och extrapulmonella manifestationer av lungsjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>patientutbildning inklusive tobaksavvänjning

<![if !supportLists]>-<![endif]>sjukdomar orsakade av inhalativa miljönoxae och arbetsplatspåverkan

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för sömnstörd andning

- den områdesrelaterade medicinska tumörterapin som en integrerad del av inriktningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, implementering och övervakning av cytostatisk, immunmodulerande, antihormonell och stödjande terapi för solida tumörsjukdomar i fokus, inklusive kontroll av eventuella komplikationer som kan uppstå

<![if !supportLists]>-<![endif]>ärftliga sjukdomar i andningsorganen

<![if !supportLists]>-<![endif]>infektionssjukdomar i andningsorganen, inklusive tuberkulos

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av områdesrelaterade allergiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen av kirurgiska, radioterapeutiska och nuklearmedicinska behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografisk diagnos av höger hjärta och lungcirkulation samt transesofageala undersökningar av mediastinum

<![if !supportLists]>-<![endif]>Fiberbronkoskopi inklusive bronkoalveolsköljning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i torakoskopier och bronkoskopier med stela instrument vid interventionella ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>Funktionsundersökningar av andningsorganen, som t.ex

<![if !supportLists]>-<![endif]>Helkroppspletysmografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bestämningar av CO-överföringsfaktorer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Undersökningar av andningspumpens funktion och andningsmekanik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Spiro-Ergometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>Undersökningar av lungcirkulationen inklusive höger hjärtkateter

<![if !supportLists]>-<![endif]>Långvarig syrgasbehandling och ventilationsbehandling inklusive hemventilation

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att förvärva specialist- och nyckelkompetenserna inom internmedicin och reumatologi efter att ha genomfört föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, inklusive det gemensamma innehållet för specialisten/nyckelkompetenserna inom området.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

36 månader i sluten internmedicinsk patientvård
och

36 månaders vidareutbildning med inriktning reumatologi, bl.a

- 6 månaders intern intensivvårdsmedicin

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader på reumatologiskt-immunologiskt laboratorium

<![if !supportLists]>-<![endif]>kan genomföras i upp till 18 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>det gemensamma innehållet för specialisten och nyckelkompetenser som finns inom området

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och konservativ behandling av reumatiska sjukdomar, inklusive inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar såsom kollagenos, vaskulit, inflammatoriska muskelsjukdomar och osteopatier

<![if !supportLists]>-<![endif]>förskrivning och funktionsprövning av ortoser och hjälpmedel vid reumatiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen av radiologiska undersökningar och klassificering av fynden i den kliniska bilden

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, metodik, implementering och klassificering av laboratorietester av immunologiska parametrar i den kliniska bilden

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen av kirurgiska, radioterapeutiska och nuklearmedicinska behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografier av muskuloskeletala systemet inklusive artrosonografier

<![if !supportLists]>-<![endif]>lokala och intraartikulära punkteringar och injektionsbehandlingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>mikroskopisk differentiering av ett utstryk, bomullspinne och klämpreparat från organpunkteringar inklusive undersökning av efterdifferentierad färgning och cellräkning

<![if !supportLists]>-<![endif]>reumatologisk-immunologisk laboratoriediagnostik inklusive synovial analys

<![if !supportLists]>-<![endif]>kapillärmikroskopi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelser för området internmedicin och allmänmedicin i stället för 20 § punkt 8, som inte gäller

1) Kammarledamöter som har specialistbehörighet inom området internmedicin, inriktning mot internmedicin eller specialistbeteckningen i allmänmedicin behåller denna.

2) Kammarledamöter som är specialister i allmänmedicin när dessa fortbildningsbestämmelser träder i kraft kan ansöka om erkännande av den nya beteckningen om de kan visa minst 24 månaders vidareutbildning inom området internmedicin.

Kammarledamöter som är specialister i allmänmedicin när dessa fortbildningsbestämmelser träder i kraft och kan uppvisa minst 18 månaders vidareutbildning inom området internmedicin kan ansöka om erkännande av den nya beteckningen om de kan styrka att de har varit en full -tid allmänläkare i egen mottagning i minst fem år.

Kammarledamöter som är specialister i internmedicin när dessa fortbildningsbestämmelser träder i kraft kan ansöka om erkännande av den nya beteckningen om de kan styrka att de varit heltidsanställd allmänläkare i egen mottagning i minst 5 år.

3) Kammarledamöter som påbörjat en fortbildning inom invärtesmedicin och dess inriktningar eller inom allmänmedicin när dessa fortbildningsbestämmelser träder i kraft kan inom en tid av 7 år genomgå denna enligt bestämmelserna i den tidigare fortbildningsordningen. .

4) Kammarledamöter som har inriktning endokrinologi har rätt att i stället använda inriktningen endokrinologi och diabetologi.

5) På ansökningar enligt 2 mom. ska 12–16 §§ i denna vidareutbildningsordning tillämpas. Om inga andra tidsfrister anges ska 20 § 4–7 st.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

13
inom barn- och ungdomsmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området pediatrisk och ungdomsmedicin omfattar upptäckt, behandling, förebyggande, rehabilitering och eftervård av alla fysiska, neurologiska, psykologiska och psykosomatiska sjukdomar, beteendeproblem, utvecklingsstörningar och funktionsnedsättningar hos spädbarn, små barn, barn och ungdomar från början till slutet av deras somatiska utveckling inklusive prenatala sjukdomar, neonatologi, social pediatrik och vaccinationer.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i pediatrik och ungdomsmedicin(barnläkare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området pediatrik och ungdomsmedicin är att skaffa sig specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

- 6 månader på intensivvård av barn och ungdomar

- Upp till 12 månader inom barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi och/eller barnkirurgi eller 6 månader inom andra områden kan tillgodoräknas

- kan genomföras upp till 12 månader i områdets huvudutbildning

- kan genomföras i upp till 24 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Förvärv av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom:

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömning av barnets och ungdomens fysiska, sociala, psykologiska och intellektuella utveckling

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och samordnad behandling av beteendeproblem hos barn och ungdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>genomföra intervjuer med barn och unga och hälsorådgivning inklusive deras vårdgivare

<![if !supportLists]>-<![endif]>Kontroller och tidiga upptäcktsåtgärder, inklusive preliminära hörsel- och syntester

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, inklusive vaccinationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling i familjen och annan social miljö och hemmiljö, inklusive hembesök och sociopediatriska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>initiering och genomförande av rehabiliterande åtgärder och eftervård

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av störningar och sjukdomar som är medfödda och förekommer i barndomen och tonåren, inklusive behandling av för tidigt födda och fullgångna barn

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för ärftliga sjukdomar inklusive indikationen för human genetisk rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av bakteriella, virala, svamp- och parasitinfektioner inklusive epidemiologiska baser

<![if !supportLists]>-<![endif]>Åldersrelaterade neurologiska undersökningsmetoder och differentialdiagnostik av neurologiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>mognadsbedömning av för tidigt födda och nyfödda barn och initiering av neonatala behandlingsåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Implementering och bedömning av utvecklings- och psykodiagnostiska testprocedurer och initiering av terapeutiska procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>orienterande undersökningar av tal, språk och språkutveckling

<![if !supportLists]>-<![endif]>utvecklingen av barnets immunförsvar

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av områdesrelaterade allergiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av störningar i tillväxt och pubertetsutveckling

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>kostrelaterade hälsostörningar inklusive kostbehandling och utbildning

<![if !supportLists]>-<![endif]>vård och träning av barn och unga med kroniska sjukdomar, t.ex. B. Astmautbildning, diabetesutbildning

<![if !supportLists]>-<![endif]>våld och förebyggande av missbruk

<![if !supportLists]>-<![endif]>av sexrådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och utvärdering av barnmisshandel och försummelse, av sociala och miljömässiga hälsostörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av akuta och kroniska smärttillstånd

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och uppföljning av logopediska, ergo- och sjukgymnastiska samt sjukgymnastiska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer, inklusive livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning, inklusive för tidigt födda och nyfödda barn

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>tvärvetenskaplig samordning inklusive inkludering av andra medicinska, omvårdnads- och sociala hjälpmedel i behandlings- och vårdkoncept

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Barn- och ungdomskontroller

<![if !supportLists]>-<![endif]>Elektrokardiogram inklusive långtids-EKG

<![if !supportLists]>-<![endif]>Långtidsmätning av blodtryck

<![if !supportLists]>-<![endif]>spirometriska studier av lungfunktion

<![if !supportLists]>-<![endif]>orienterande hörsel- och synscreeningsundersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar av buken, retroperitoneum, urogenitala organ, hjärna, sköldkörtel, paranasala bihålor och leder inklusive spädbarnets höft

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive insamling av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportLists]>-<![endif]>Fototerapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelse:

Kammarledamöter som har specialisttiteln i pediatrik har rätt att istället använda specialisttiteln i pediatrik och ungdomsmedicin.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån specialistutbildningen skaffa sig nyckelkompetensen inom barnhematologi och onkologi efter genomförda föreskrivna utbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

- 6 månader i ett hematologiskt-onkologiskt laboratorium

- kan genomföras i upp till 12 månader under specialistutbildning

- kan genomföras i upp till 12 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, konservativ behandling och stadieindelning av solida tumörer och maligna systemiska sjukdomar, sjukdomar i blodet och de hematopoetiska organen, lymfsystemet hos barn och ungdomar från början till slutet av deras somatiska utveckling

<![if !supportLists]>-<![endif]>den områdesrelaterade medicinska tumörterapin som en integrerad del av inriktningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>kemoterapeutisk behandling inklusive högdosbehandling av maligna tumörer och systemsjukdomar inom ramen för kooperativa behandlingskoncept

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen av kirurgiska, radioterapeutiska och nuklearmedicinska behandlingsmetoder och deras prognostiska bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för benmärgstransplantation

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av bakteriella, virala och mykotiska infektioner i hematologisk-onkologiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>eftervård, rehabilitering, upptäckt och behandling av återfall och efterföljande skador på terapin

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt och behandling av medfödda och förvärvade blodkoagulationsstörningar inklusive hemorragisk diates och bedömning av blödnings- och tromboemboliska risker

<![if !supportLists]>-<![endif]>genomförandet av biopsier och punkteringar inklusive cytologiska fynd

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punktering och mikroskopisk undersökning av ett prov efter differentierad färgning, inklusive utstryk, bad och klämprov av benmärgen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punktering av spritutrymmet med instillation av kemoterapeutiska läkemedel

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiska undersökningar vid hemato-onkologiska sjukdomar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån specialistutbildningen skaffa sig nyckelkompetensen inom barnkardiologi efter genomförda föreskrivna utbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader som ska genomföras under specialistutbildning

- 18 månader att genomföra i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, invasiv och icke-invasiv upptäckt, konservativ och läkemedelsbehandling, eftervård och rehabilitering av medfödda och förvärvade sjukdomar i hjärtat och cirkulationssystemet, inklusive hjärtsäcken, de stora kärlen och kärlen i det lilla cirkulationssystemet, hos barn och ungdomar från början till slutet av deras somatiska utveckling

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av hjärtarytmier, inklusive deltagande i invasiva elektrofysiologiska undersökningar och interventionella, ablativa behandlingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>läkemedels- och apparatbaserad antiarytmisk behandling inklusive defibrillering

<![if !supportLists]>-<![endif]>pacemakerterapi och eftervård

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen och deltagandet i kateterinterventioner såsom atrioseptostomier, dilatationer av klaffar och kärl, ocklusion av ductus arteriosus och andra kärl, septumdefekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>fluoroskopi, bildteknik och bedömning av röntgenfynd vid angiokardiografi och kranskärlsangiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>den tvärvetenskapliga indikationen av nuklearmedicinska undersökningar och kirurgiska behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen och möjligheterna till kirurgiska ingrepp och deras kort- och långtidseffekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ergometri inklusive spiro-ergometri

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ekokardiografi inklusive stressekokardiografi, ekokardiografi och fosterekokardiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>transesofageal ekokardiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Doppler/duplexundersökningar av hjärta och stora kärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>Undersökningar av höger hjärtkateter inklusive stress och tillhörande högerhjärta angiokardiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Vänster hjärtkateterundersökningar inklusive tillhörande vänsterhjärtangiokardiografi och kranskärlsangiografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Holter EKG

<![if !supportLists]>-<![endif]>Långvariga blodtrycksmätningar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån specialistutbildningen skaffa sig nyckelkompetensen inom neonatologi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader som ska genomföras under specialistutbildning

- 6 månader i anestesiologi eller gynekologi och obstetrik tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäcka, övervaka och behandla störningar och sjukdomar av postnatal anpassning och omognad hos för tidigt födda och nyfödda barn

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av störningar i cirkulationssystemet, temperaturreglering, utsöndringsfunktionen och syra-bas-, vatten- och elektrolytbalansen samt bilirubinmetabolismen med indikation för utbytestransfusion

<![if !supportLists]>-<![endif]>särdragen med läkemedelsbehandling hos för tidigt födda och nyfödda

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av pre-, peri- och postnatala infektioner och metabola störningar hos nyfödda

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av störningar i syretransport och syreupptag, inklusive retinopati av prematuritet och andnödssyndrom

<![if !supportLists]>-<![endif]>enteral och parenteral näring av för tidigt födda och nyfödda barn

<![if !supportLists]>-<![endif]>första hjälpen och transportledsagan till allvarligt sjuka och livsfarligt hotade för tidigt födda och nyfödda barn

<![if !supportLists]>-<![endif]>primärvård och återupplivning av för tidigt födda och nyfödda barn

<![if !supportLists]>-<![endif]>Intensivvårdsmätmetoder och -åtgärder inklusive central venkateterisering och pleuradränage

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Förlossningsrum första hjälpen för för tidigt födda och nyfödda barn med livsviktiga hot

<![if !supportLists]>-<![endif]>Behandling av komplicerade neonatala sjukdomar inklusive underviktiga för tidigt födda barn (<1 500 g), t.ex. B. Brist på ytaktiva ämnen, sepsis, nekrotiserande enterokolit, intrakraniell blödning, hydrops fetalis

<![if !supportLists]>-<![endif]>utvecklingsneurologisk diagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>differentierad ventilationsteknik och ventilationsavvänjning inklusive behandling av ytaktiva ämnen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Kväveoxidterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån specialistutbildningen skaffa sig nyckelkompetensen i neuropediatrik efter att ha genomfört föreskrivna utbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader som ska genomföras under specialistutbildningen

- 18 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, konservativ behandling och rehabilitering av störningar och sjukdomar inklusive neoplasi i det centrala, perifera och autonoma nervsystemet och musklerna

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av medfödda missbildningar i centrala nervsystemet, motoriska och sensoriska störningar och associerade sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av inflammatoriska, traumatiska och toxiska sjukdomar och skador på nervsystemet och deras konsekvenser

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av cerebrala anfall och epilepsi

<![if !supportLists]>-<![endif]>neuromuskulära störningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>kärlsjukdomar i centrala nervsystemet och musklerna

<![if !supportLists]>-<![endif]>neurometabola, -degenerativa och -genetiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av cerebral pares

<![if !supportLists]>-<![endif]>Stadsklassificering och förlopp av intrakraniell tryckökning och cerebral koma samt diagnostik av hjärndöd

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömning av psykiska, motoriska, språkliga och psykologiska utvecklingsstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för neuroradiologisk undersökning av nervsystemet och musklerna

<![if !supportLists]>-<![endif]>skapande av terapi-, rehabiliterings- och stödplaner och deras samordning, t.ex. B. inom det medicinskt-funktionella terapeutiska, psykologiskt-pedagogiska och sociala området

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömning av användningen av rehabiliteringsförfaranden, rörelseterapier, sjukgymnastikförfaranden, talterapi, ergoterapi, sociala åtgärder och neuropsykologisk träning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Elektroencefalogram, polygrafi och elektrofysiologiska studier, t.ex. B. Elektromyografi, elektroneurografi, visuell, somatosensorisk, motorisk och auditiv framkallade potentialer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar av centrala nervsystemet och muskler inklusive Doppler och duplex sonografier

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

14
Området barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi omfattar upptäckt, behandling, förebyggande och rehabilitering av psykiska, psykosomatiska, utvecklings- och neurologiska sjukdomar eller störningar samt psykiska och sociala beteendeproblem hos spädbarn, barn och ungdomar och hos ungdomar, även med beaktande av beakta deras integration i familjen och den sociala livsmiljön.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi är att skaffa specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

12 månaders barn- och ungdomsmedicin, psykiatri och psykoterapi och/eller psykosomatisk medicin och psykoterapi, varav

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader i neurologi eller neuropediatrik kan tillgodoräknas

kan genomföras i upp till 24 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>allmän och specifik psykopatologi inklusive biografisk historia, beteendeobservation och utforskande teknik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Förtydligande och viktning av ursprungsvillkoren för psykiska sjukdomar och störningar i barn- och ungdomsåren, inklusive upprättande av en behandlingsplan

<![if !supportLists]>-<![endif]>(utvecklings)neurologiska undersökningsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykodiagnostiska testförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>Tidig upptäckt, förebyggande av sjukdomar, förebyggande av återfall och förebyggande av oönskade effekter av terapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>patologi och differentialdiagnostik av psykosomatiska, psykiatriska och neurologiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>socialpsykiatriska diagnostiska och terapeutiska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>vetenskapliga psykoterapeutiska metoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och teknik för träningsbehandling, t ex funktionsutvecklingsterapi, systematisk sensomotorisk träningsbehandling, särskilt kurativ utbildning, logopedi, arbetsterapi, rörelseterapi och sjukgymnastik, samt indirekt barn- och ungdomspsykiatrisk behandling genom beteendemodifieringar av anknytningsfigurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen och metodiken för neuroradiologiska och elektrofysiologiska procedurer inklusive bedömning och klassificering i den kliniska bilden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportLists]>-<![endif]>Patologi av neurologiska kliniska bilder, diagnostik och terapi av smärtsyndrom, neurofysiologiska och neuropatologiska grunder för barn- och ungdomspsykiatriska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metod och teknik för neurologisk anamnes

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metod och teknik för neurologisk undersökning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Indikation, genomförande och bedömning av neurofysiologiska och neuropsykologiska undersöknings- och behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Indikation, implementering och utvärdering av elektroencefalografi och framkallade potentialer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Grunderna i somatoterapi och farmakoterapi av neurologiska sjukdomar hos barn och ungdomar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Strukturerad vidareutbildning inom allmänpsykiatridelen

(Det strukturerade fortbildningsinnehållet förvärvas fortlöpande på en erkänd fortbildningsinstitution eller i en fortbildningsförening.)

<![if !supportLists]>-<![endif]>Behandling av psykiska sjukdomar och störningar med definition av behandlingsmål, indikation för olika behandlingsmetoder inklusive tillämpningsteknik och framgångskontroll samt fastställande av en behandlingsplan, i synnerhet somato-, socio- och psykoterapeutiska metoder inklusive vårdgivarna måste vara beaktats

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sociopsykiatrisk behandling och rehabilitering, med beaktande av extramurala, kompletterande vårdstrukturer, samarbete med ungdomsvård, socialvård och skolor

<![if !supportLists]>-<![endif]>Diagnos och terapi för psykiska handikapp

<![if !supportLists]>-<![endif]>60 övervakade och dokumenterade inledande undersökningar med beaktande av biologisk-somatiska, psykologiska, psykodynamiska och socialpsykiatriska aspekter och med beaktande av en diagnostisk klassificering och inkludering av symtomatiska manifestationer samt familjära, epidemiologiska, klassspecifika och transkulturella aspekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 timmars seminarium om standardiserad diagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metodik för psykologiska testprocedurer och bedömning av psykologiska och psykopatologiska fynd i utvecklings-, prestations- och personlighetsdiagnostik (genomförande av 10 test vardera)

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metodik för neuropsykologiska procedurer inklusive externa och självbedömningsskalor

<![if !supportLists]>-<![endif]>40-timmars fallseminarium om kontraindikationer och indikationer för läkemedelsbehandlingar och andra somatiska terapimetoder i samspel med psykoterapi och socioterapi, inklusive praktiska tillämpningar

- Expertutlåtanden i frågor från områdena straffrättslig, civil, social och frivillig jurisdiktion, i synnerhet ungdomsrätt, socialrätt, familjerätt och straffrätt

<![if !supportLists]>-<![endif]>Genomföra bedömning och dokumentation av 20 genomförda terapier under kontinuerlig handledning, inklusive den störningsspecifika psykoterapeutiska delen av behandlingen och socialpsykiatriska behandlingsformer för komplexa psykiska störningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Genomföra bedömningar och dokumentation av 20 genomförda terapier i gruppen under kontinuerlig handledning och med beaktande av störningsspecifika komponenter vid komplexa psykiska störningar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Strukturerad utbildning i den speciella psykoterapidelen

(Innehållet i psykoterapividareutbildningen förvärvas fortlöpande vid en erkänd fortbildningsanstalt eller i fortbildningsförbundet.)

- 100 timmars seminarievidareutbildning, kurser, praktik och fallseminarier om psykoterapins teoretiska grunder, i synnerhet allmän specialneuros teori, utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi samt teori och metod för beteendeterapi, teori och terapi inom psykosomatik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Kunskap om terapier inklusive vårdgivarna, inklusive 5 dubbeltimmar familjeterapi, 10 timmars krisinsats under övervakning och 8 timmars stödjande psykoterapi under övervakning

<![if !supportLists]>-<![endif]>16 dubbla timmar av autogen träning eller progressiv muskelavslappning eller hypnos

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 timmars seminarium och 6 sessioner under handledning i krisinsatser, stödjande processer och rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 timmars seminarium i psykiatrisk-psykoterapeutisk konsultation och sambandsarbete under handledning

<![if !supportLists]>-<![endif]>240 timmars terapi med handledning efter var 4:e timme i ett vetenskapligt erkänt psykoterapiförfarande inom hela området psykiska sjukdomar, inklusive missbruk, där psykoterapi är i framkant av behandlingsspektrat

<![if !supportLists]>-<![endif]>35 dubbla timmar Balint grupparbete

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

självmedvetenhet

- 150 timmar av individuell eller grupps självmedvetenhet i en vetenskapligt erkänd process

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

15
laboratoriemedicinens område

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området laboratoriemedicin omfattar rådgivning och stöd till dem som är involverade i förebyggande och patientbehandling vid förebyggande, upptäckt och riskbedömning av sjukdomar och deras orsaker, vid övervakning av sjukdomsförloppet och i prognosbedömning och utvärdering av terapeutiska åtgärder genom användning av morfologiska, kemiska, fysikaliska, immunologiska, biokemiska, immunokemiska, molekylärbiologiska och mikrobiologiska undersökningsmetoder av kroppsvätskor, deras morfologiska komponenter samt utsöndrings- och sekretionsprodukter, inklusive nödvändiga funktionstester och förberedelse av de resulterande medicinska fynden.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i laboratoriemedicin(laboratorieläkare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen inom laboratoriemedicin är att efter genomgången av föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll skaffa sig medicinsk specialistkompetens.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

12 månader i sluten patientvård inom internmedicin och allmänmedicin och/eller pediatrik

6 månader i ett mikrobiologiskt laboratorium

6 månader i ett infektionsserologiskt laboratorium

6 månader i ett immunhematologiskt laboratorium

upp till 12 månader i mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi kan tillgodoräknas

kan tillgodoräknas upp till 6 månader i transfusionsmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>principerna för laboratorie- och kvalitetsledning, inklusive beaktande och minimering av påverkande variabler, störande faktorer och standardisering av undersökningsförfarandena

<![if !supportLists]>-<![endif]>urval, tillämpning, bedömning och rapportering av morfologiska, fysikaliska, klinisk-kemiska, biokemiska, immunokemiska och mikrobiologiska undersökningsmetoder av kroppsvätskor inklusive molekylärgenetisk analys för detektion och framstegskontroll av fysiologiska egenskaper och patologiska tillstånd samt prognosbedömning och utvärdering av terapeutiska åtgärder inklusive teknisk och medicinsk validering

<![if !supportLists]>-<![endif]>anskaffningen och den första bedömningen av testmaterialet

<![if !supportLists]>-<![endif]>provberedningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>rutinmässiga immunologiska procedurer och blodgruppsserologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik inklusive läkemedelsövervakning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Mikroskopi och färgningsförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>Fastställande och utvärdering av

<![if !supportLists]>-<![endif]>enzymer och substrat

<![if !supportLists]>-<![endif]>plasmaproteiner och tumörmarkörer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Spårämnen, giftiga ämnen och vitaminer

<![if !supportLists]>-<![endif]>urinmorfologiska komponenter och ämnen

<![if !supportLists]>-<![endif]>inflammatoriska parametrar

- inflammatoriska mediatorer, antigener, antikroppar och autoantikroppar

- Parametrar för infektionsserologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bestämning och utvärdering av parametrar för

<![if !supportLists]>-<![endif]>Fett-, kolhydrat- och proteinomsättning

<![if !supportLists]>-<![endif]>hormon- och benmetabolism

<![if !supportLists]>-<![endif]>Vatten-, elektrolyt- och mineralbalans

<![if !supportLists]>-<![endif]>syra-bas balans

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sprit, urin och punctates

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bestämning och utvärdering av parametrar för hematologisk, immunhematologisk, immunologisk och hemostaseologisk analys

<![if !supportLists]>-<![endif]>bakteriologisk och virologisk undersökning inklusive bakteriedifferentiering och resistenstestning, t.ex. B. från blod, sputum, pus, urin, vävnad, pinnar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Läkemedelsövervakning, drogscreening

<![if !supportLists]>-<![endif]>molekylärgenetisk analytiker

<![if !supportLists]>-<![endif]>Radioimmunoanalys

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

16
Området mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi omfattar laboratoriediagnostik av sjukdomar orsakade av mikroorganismer, virus och andra överförbara ämnen och klarläggande av deras patogenes, epidemiologiska samband och orsaker samt stöd av läkare som arbetar med förebyggande, vid behandling av patienter och inom den offentliga hälso- och sjukvården inom förebyggande, upptäckt och behandling och kontroll av infektionssjukdomar.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi är att efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll skaffa sig specialistkompetens.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

12 månader i närvårdsområdena

upp till 12 månader i hygien- och miljömedicin och/eller laboratoriemedicin kan tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>de diagnostiska metoderna för bakteriologi, virologi, parasitologi, mykologi, serologi och immunologi för infektionssjukdomar och deras efterföljande tillstånd, inklusive mikrobiologisk-virologisk steg-för-steg-diagnostik och molekylärbiologiska metoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>symtomatologin, laboratoriediagnostiken och bedömningen av sjukdomsförloppet orsakade av smittämnen

<![if !supportLists]>-<![endif]>valet av lämpligt testmaterial och deras insamling, transport, kvalitetsbedömning och bearbetning

<![if !supportLists]>-<![endif]>mikroskopiska, biokemiska, immunologiska och molekylärbiologiska metoder för detektering av bakterier, virus, svampar och andra överförbara ämnen inklusive bedömning och tolkning av fynd

<![if !supportLists]>-<![endif]>kriterierna för att skilja mellan patologisk och normal flora

<![if !supportLists]>-<![endif]>principerna för laboratorie- och kvalitetsledning, inklusive övervägande och minimering av påverkande faktorer och störande faktorer, samt utvärdering och standardisering av undersökningsförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metoder för att odla, berika, differentiera och typa patogener inklusive cellodlingstekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>den genotypiska karaktäriseringen av upptäckta patogener

<![if !supportLists]>-<![endif]>rådgivning om behandling, inklusive klinisk konsultation

<![if !supportLists]>-<![endif]>allmän epidemiologi och infektionsepidemiologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>infektionsförebyggande inklusive immunprofylax

<![if !supportLists]>-<![endif]>hygienen på sjukhus och medicinsk praxis, inklusive hygienen av livsmedel, varor och varor

<![if !supportLists]>-<![endif]>den mikrobiologiska, virologiska och hygieniska övervakningen av kirurgiska, intensivvårds- och andra sjukhusområden

<![if !supportLists]>-<![endif]>skapande av hygienplaner och registrering av sjukhusinfektioner samt för patogen- och resistensövervakning

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, förebyggande och kontroll av sjukhusinfektioner och utvärdering av epidemiologiska undersökningar inklusive klinisk-mikrobiologisk konsultverksamhet

<![if !supportLists]>-<![endif]>mikrobiologisk och virologisk bedömning av terapeutiska och desinficerande ämnen, inklusive bestämning av mikroorganismers och viruss känslighet för läkemedel och desinfektionsmedel

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, kontroll och förebyggande av sjukdomar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>bakteriologisk och virologisk undersökning inklusive bakteriedifferentiering och resistenstestning, t.ex. B. från blod, sputum, pus, urin, vävnad, pinnar

<![if !supportLists]>-<![endif]>infektionsserologisk detektion av antigener och antikroppar

<![if !supportLists]>-<![endif]>mikroskopisk detektering av bakterier, protozoer, helminter inklusive deras genomdetektering med molekylärbiologiska metoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>kulturella incitament

<![if !supportLists]>-<![endif]>Cellkultur för antigendetektering av virus

<![if !supportLists]>-<![endif]>Auto-antikroppsdetektion inklusive lymfocyttypning och detektion av lymfokiner

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bestämning av komponenter i immunsystemet, immunglobuliner och komplementfaktorer

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelser:

Kammarledamöter som innehar specialistbeteckningen mikrobiologi och infektionsepidemiologi har rätt att istället använda specialistbeteckningen mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

17
Oral och käkkirurgi område

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Genomgången specialistutbildning i mun- och käkkirurgi kräver också licens för att utöva tandvård.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området oral och käkkirurgi omfattar förebyggande, upptäckt, konservativ och kirurgisk behandling, eftervård och rehabilitering av sjukdomar, skador, frakturer, tumörer, missbildningar och förändringar i form av tanden, parodontiet, alveolära processer, gommen, käken, munhålan, spottkörtlarna och ansiktsskelettet och den täckande mjukvävnaden inklusive kirurgisk tandreglering, protesvård och implantologi.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist inom mun- och käkkirurgi
(mun- och käkkirurg)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området mun- och käkkirurgi är att skaffa specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader inom kirurgi och/eller inom anestesiologi, öron-, näs- och halsmedicin och/eller neurokirurgi

24 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>hälsorådgivning, förebyggande, upptäckt och behandling av sjukdomar i tanden, parodontiet, alveolära processer inklusive implantologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av sjukdomar i käkar, käkleder och kindben, inklusive kirurgisk ortodonti och korrigeringar av bett- och tuggfunktioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, behandling och eftervård av sjukdomar inklusive tumörer i gommen, läpparna, tungan, munhålans väggar, spottkörtlar, nasal ingång, mjuk vävnad i ansiktsskalle inklusive regionala nerver och regionala lymfkörtlar

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för områdesspecifik tumörterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikering, genomförande och tolkning av områdesrelaterade röntgenundersökningar inklusive strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>av protesvård

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för indikationen för kirurgisk och konservativ behandling inklusive riskbedömning och prognostisk bedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av akuta och kroniska smärttillstånd som inte har fått ett självständigt patologiskt värde

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiska undersökningar av de mjuka delarna av ansiktet och halsen samt paranasala bihålor och doppler/duplex sonografier av de extrakraniella kärlen som försörjer hjärnan

<![if !supportLists]>-<![endif]>Lokal och regional anestesi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive insamling av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>kirurgiska ingrepp i

<![if !supportLists]>-<![endif]>dentoalveolär kirurgi, t.ex. B. Rotspetsresektioner, parodontala kirurgiska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>septisk kirurgi, t.ex. B. Maxillär sinuskirurgi, borttagning av salivsten

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operation för skador, t.ex. B. Kirurgisk behandling av kombinerade mjukdels- och benskador

<![if !supportLists]>-<![endif]>missbildningskirurgi, t.ex. B. Läpp- och gomspaltoperationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>ortodonti och käkledskirurgi, t.ex. B. Osteotomier vid skelettdysgnati

<![if !supportLists]>-<![endif]>förproteskirurgi, t.ex. B. förmaksplastik, endosösa implantationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>tumörkirurgi, t.ex. B. Provexcisioner, tumörresektioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>Operation av perifera ansiktsnerver, t.ex. B. Dekompressioner, nervförflyttningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>plastik- och rekonstruktiv kirurgi, t.ex. B. Dissektion av flikar på avstånd och nära varandra, ympning av hud, ben och brosk

<![if !supportLists]>-<![endif]>andra ingrepp i samband med mun- och käke- och ansiktsoperationer, t.ex. B. Mikrokirurgiska transplantationer inklusive beredning av vaskulära anslutningar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

18
neurokirurgins område

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området neurokirurgi omfattar upptäckt, operativ, perioperativ och konservativ behandling, eftervård och rehabilitering av sjukdomar, skador, konsekvenser av skador och missbildningar i centrala nervsystemet, dess kärl och dess beläggningar, det perifera och vegetativa nervsystemet.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i neurokirurgi(Neurochirurg/Neurochirurgin)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området neurokirurgi är att skaffa specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

72 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

48 månader i slutenvård

6 månader på intensivvården av neurokirurgiska patienter

Upp till 12 månader inom området kirurgi och/eller inom neurologi, neuropatologi och/eller neuroradiologi eller 6 månader inom anestesiologi, oftalmologi, öron-, näs- och halsmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller oral- och käkkirurgi kan tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, konservativ, kirurgisk behandling, eftervård och rehabilitering av sjukdomar inklusive tumörer i skallen, hjärnan, ryggraden, ryggmärgen, deras kärl och afferenta kärl, de perifera nerverna, det autonoma nervsystemet och det endokrina systemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt, kirurgisk behandling och eftervård av neuro-onkologiska sjukdomar inklusive grunderna för områdesrelaterad tumörterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>erkännande och behandling av smärtsyndrom

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av psykogena syndrom

<![if !supportLists]>-<![endif]>tvärvetenskapligt samarbete, t ex vid strålkirurgiska behandlingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer inklusive livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>hjärndödsdiagnostik inklusive organisering av organdonation

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och övervakning av fysiska, ergoterapeutiska och logopediska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>neurofysiologiska undersökningar, t.ex. B. Elektroencefalogram inklusive framkallade potentialer, elektromyogram

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiska undersökningar och doppler/duplexundersökningar av extrakraniella och intrakraniella kärl som försörjer hjärnan

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive insamling av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>enkla ventilationstekniker inklusive ventilationsavvänjning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Lokal och regional anestesi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Neurokirurgiska ingrepp inklusive minimalt invasiva, stereotaktiska och endoskopiska metoder, även med hjälp av neuronavigering

<![if !supportLists]>-<![endif]>på perifera och vegetativa nerver, t.ex. B. Omlokalisering, sutur, neurolys, tumörborttagning

<![if !supportLists]>-<![endif]>på hals-, bröst- och ländryggen, t ex nervrot, dekompression av ryggmärgen, behandling av ryggradsskador

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid kraniocerebrala skador, t.ex. B. av intra- och extradurala hematom, cerebrospinalvätskefistel, avtrycksfrakturer

<![if !supportLists]>-<![endif]>i supra- och infratentoriella intracerebrala processer, t.ex. B. Tumöroperationer

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid kraniala, cerebrala och spinala missbildningar, t.ex. B.CSF urladdningar, operationer för kluvna deformiteter

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid smärtsyndrom, t.ex. B. förstärkande, destruktiva, implantationsprocedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>vid diagnostiska insatser, t.ex. B. Myelografi, lumbal och ventrikulär CSF-dränage med och utan tryckmätning, biopsier

<![if !supportLists]>-<![endif]>för andra kirurgiska åtgärder, t.ex. B. Operationer på extrakraniella kärl, trakeotomier

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

19
neurologiområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Neurologiområdet omfattar förebyggande, upptäckt, konservativ behandling och rehabilitering av sjukdomar i det centrala, perifera och autonoma nervsystemet inklusive musklerna.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i neurologi(neurolog)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom neurologiområdet är att skaffa specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § punkt 1 meningen 1, varav

24 månader i sluten neurologisk patientvård

12 månader i psykiatri och psykoterapi

6 månader på intensivvården av neurologiska patienter

Upp till 12 månader inom området internmedicin och allmänmedicin och/eller inom neurokirurgi, neuropatologi, neuroradiologi och/eller psykosomatisk medicin och psykoterapi kan tillgodoräknas

kan genomföras i upp till 24 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, behandling, eftervård och rehabilitering av neurologiska sjukdomar och defekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>den neurologiskt-psykiatriska anamnesen inklusive biografiska och psykosociala sammanhang, psykogena symtom och somatopsykiska reaktioner

- indikation och övervakning av neurologiska och fysiska behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och utvärdering av neuroradiologiska procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>det tvärvetenskapliga diagnostiska och terapeutiska samarbetet med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården såsom sjukgymnastik, logopedi, neuropsykologi och arbetsterapi, inklusive deras indikering och uppföljning av lämpliga åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen av socioterapeutiska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

- det grundläggande de områdesbaserad tumörterapi

- vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>neurologiskt-geriatriska syndrom och sjukdomsföljder inklusive farmakoterapi vid hög ålder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för neurologiskt relevanta sömn- och vaksamhetsstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i beteendeneurologi och medicinsk neuropsykologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för ärftliga sjukdomar inklusive indikationen för human genetisk rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>av hjärndödsdiagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, lämplig provtagning och behandling för laboratorietester och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

<![if !supportLists]>-<![endif]>grundläggande intensivvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Elektroencefalografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Elektromyografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Elektroneurografi inklusive kortikal magnetisk stimulering

<![if !supportLists]>-<![endif]>visuella, somatosensoriska, akustiskt framkallade potentialer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Funktionell diagnostik av det autonoma nervsystemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>Funktionsanalyser vid perifera och centrala rörelsestörningar och balansstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Funktionsanalyser av språk-, tal- och sväljstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>neurootologiska undersökningar, t.ex. B. Experimentell nystagmusprovokation, spinovestibulära, vestibulospinala och centrala tester

<![if !supportLists]>-<![endif]>beteendeneurologiska och neuropsykologiska tester

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sonografiska undersökningar och doppler/duplexundersökningar av extrakraniella kärl som försörjer hjärnan och intrakraniella kärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>neurologiska fynd vid störningar av högre hjärnprestanda, t.ex. B. själv- och bristuppfattningar, motivation, drivkraft, kommunikation, uppmärksamhet, minne, rumsliga färdigheter, tänkande, agerande, kreativitet

<![if !supportLists]>-<![endif]>Skapande av rehabiliteringsplaner, övervakning och epikritisk utvärdering av tillämpningen av rehabiliteringsförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive insamling av testmaterial från spritsystemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

20
inom nuklearmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Inom nuklearmedicin ingår användning av radioaktiva ämnen och kärnfysiska metoder för funktions- och lokaliseringsdiagnostik av organ, vävnader och system samt öppna radionuklider i behandling.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i nuklearmedicin(nuklearmedicinare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med vidareutbildningen inom det nuklearmedicinska området är att skaffa specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

12 månader i slutenvård

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader inom annat område kan tillgodoräknas

upp till 12 månader i radiologi kan tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i strålningsbiologi och strålningsfysik vid tillämpning av joniserande strålning på människor

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för strålskydd för patienter och personal, inklusive personalövervakning och strukturellt och apparatbaserat strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>av mätteknik inklusive databehandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, undersökningen och behandlingen med radiodiagnostik och terapi

- nukleärmedicin in vivo och in vitro diagnostik med hjälp av organ/målriktad radiodiagnostik och terapeutik inklusive analys av fynd, bestämning av svårighetsgrad, prognos och terapieffektivitet

- dermolekylär avbildning, särskilt med radiofarmaka

- av nukleärmedicinsk terapi inklusive tillhörande eftervård

- terapiplaneringen med hänsyn till dosberäkningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>radiokemi och områdesrelaterad immunologi och radiofarmakologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>tvärvetenskapligt samarbete i syfte att kombineras med andra behandlingsmetoder

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar av buken, retroperitoneum och urogenitala organ, sköldkörteln, ansiktets mjuka vävnader och cervikala mjukdelar

- nukleärmedicinska undersökningar inklusive tomografisk SPECT-teknik och PET-teknik

- på det centrala nervsystemet

- på skelett- och ledsystemet

- på det kardiovaskulära systemet

- am Respirationssystem

- på mag-tarmkanalen

- am Urogenitalsystem

- på endokrina organ

- på det hematopoetiska och lymfatiska systemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>nukleärmedicinska behandlingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>godartade och maligna sköldkörtelsjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>andra solida eller systemiska maligniteter och/eller benigna sjukdomar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

21
Folkhälsofält

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Folkhälsoområdet omfattar observation, bedömning och värnande av befolkningens hälsoproblem och rådgivning till de ansvariga för offentliga uppgifter i hälsofrågor, inklusive planering och utformning, hälsofrämjande och hälsovård, folkhygien, hälsotillsyn och förebyggande åtgärder. och kontroll av sjukdomar.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i folkhälsa

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen inom folkhälsoområdet är att skaffa specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll samt fortbildningskursen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

24 månader enligt lagförordningen enligt § 46 HeilBergG NW

36 månader i omedelbar patientvård, därav

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader i psykiatri och psykoterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förfaranden, normer och standarder för folkhälsoförsäkring och hälsoförvaltning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Epidemiologi, statistik, hälsoindikatorer och hälsorapportering

<![if !supportLists]>-<![endif]>medicinsk rådgivning till inrättningar, institutioner och offentliga organ inom hälsoplanering, hälsoförsäkring och hälsoskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>utarbetande av officiella/folkhälsorapporter

<![if !supportLists]>-<![endif]>Genomförande och skydd av befolkningsrelaterade rättsliga och tekniska standarder för hälsosäkerhet och hälsoskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>säkerställa kvalitetsåtgärder för att säkerställa hälso- och sjukvård för befolkningen och förbättra hälsoskyddsnivån

<![if !supportLists]>-<![endif]>Hygienisk kvalitetsledning i institutioner och offentliga anläggningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>prioritering, initiering, samordning och utvärdering av strategier och åtgärder för sjukdomsförebyggande, hälsovård och hälsofrämjande av befolkningsgrupper

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, initiering, eventuellt subsidiärt tillhandahållande av hälso- och sjukvård för människor och befolkningsgrupper vars adekvat hälso- och sjukvård inte garanteras

<![if !supportLists]>-<![endif]>rådgivning, förebyggande, övervakning, övervakning och genomförande av åtgärder för att minska smittsamma sjukdomar hos individer och i definierade befolkningsgrupper

<![if !supportLists]>-<![endif]>riskanalys, bedömning, kommunikation och hantering av infektionssjukdomar och miljöbelastningar och skador på hälsan

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Analys och hälsobedömning av samhällsplanering

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bedömning av hälso- och sjukvård och hälsotillstånd för vissa befolkningsgrupper

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metodik för hälsofrämjande åtgärder och förebyggande program

<![if !supportLists]>-<![endif]>befolkningsbaserad hälsoövervakning och övervakning av smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Analys och bedömning av hälsoskador och faror

<![if !supportLists]>-<![endif]>hygieniska kontroller, bedömningar och riskanalyser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området patologi omfattar upptäckt av sjukdomar, deras utveckling och deras orsaker genom morfologirelaterad bedömning av undersökningsmaterial eller genom obduktion och tjänar därmed samtidigt till att ge råd och stöd till de läkare som är inblandade i behandlingen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med vidareutbildningen inom området patologi är att förvärva specialistkunskaper 22.1 och 22.2 efter att ha genomfört föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, som bygger på den grundläggande vidareutbildningen (gemensamt innehåll i specialistvidareutbildningarna).

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Grundläggande vidareutbildning för specialistkompetenserna 22.1 och 22.2:

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>obduktionsaktiviteten inklusive histologiska undersökningar och epikritiska utvärderingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>den makroskopiska bedömningen och avlägsnandet av morfologiskt material för histologisk och cytologisk undersökning, inklusive metoderna för teknisk bearbetning och färgning

<![if !supportLists]>-<![endif]>beredning och rapportering av histologiska och cytologiska prover inklusive frysta biopsisnitt

<![if !supportLists]>-<![endif]>de speciella metoderna för morfologisk diagnostik inklusive immunhistokemi, morfometri, molekylär patologi, t.ex. B. nukleinsyra- och proteinstudier och cytogenetik

<![if !supportLists]>-<![endif]>bevarandet av tentamensmaterial för kompletterande prov

<![if !supportLists]>-<![endif]>den fotografiska dokumentationen

- tvärvetenskapligt samarbete för identifiering av sjukdomar och deras orsaker, övervakning av sjukdomsförloppet och utvärdering av terapeutiska åtgärder, inklusive genomförande av klinisk-patologiska konferenser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

22.1
Specialist i neuropatologi
(Neuropatolog/Neuropatolog)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att, med utgångspunkt i den grundläggande fortbildningen, erhålla specialistkompetensen i neuropatologi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundläggande utbildning inom området patologi

och

48 månaders vidareutbildning för att bli specialist i neuropatologi hos en person som är behörig för vidareutbildning vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader inom neurokirurgi, neurologi, neuropediatrik, neuroradiologi och/eller psykiatri och psykoterapi kan tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>obduktionsaktivitet, särskilt av hjärnor, ryggmärgspreparat, ryggmärgsganglier, perifera nervdelar och skelettmuskler

<![if !supportLists]>-<![endif]>beredning och diagnostisk utvärdering av neurohistologiska, histokemiska, elektronmikroskopiska, neurocytologiska och molekylärbiologiska preparat

<![if !supportLists]>-<![endif]>av molekylär neuropatologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>nervsystemets klinisk-experimentella eller jämförande anatomi och patologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Obduktioner av centrala nervsystemet inklusive histologiska undersökningar, epikritiska utvärderingar och dokumentation

<![if !supportLists]>-<![endif]>histopatologisk, i synnerhet neurohistologisk undersökning inklusive undersökningar av frusna snitt

<![if !supportLists]>-<![endif]>Liquorzytologie

<![if !supportLists]>-<![endif]>neuromorfologisk diagnostik med användning av t.ex. B. histokemi, elektronmikroskopi, vävnadsodling

<![if !supportLists]>-<![endif]>molekylärpatologiska undersökningar, t.ex. B. DNA- och RNA-analyser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

22.2
Specialist i patologi
(patolog)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande vidareutbildningen inom området skaffa sig specialistkompetensen i patologi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundläggande utbildning inom området patologi

och

48 månaders vidareutbildning till specialist i patologi med person som är behörig att genomföra fortbildning vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

- 12 månader tillgodoräknas inom områdena direkt patientvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>obduktionsverksamheten inklusive speciella förberedelse- och detektionsmetoder för makroskopisk och mikroskopisk diagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>beredning av obducerade lik och konservering av lik

<![if !supportLists]>-<![endif]>av diagnostisk histopatologi från olika medicinska områden

<![if !supportLists]>-<![endif]>av diagnostisk cytopatologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>gynekologisk exfoliativ cytologi som en integrerad del av specialistutbildningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>dermatohistologi som en integrerad del av specialistutbildningen

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Obduktioner inklusive histologiska undersökningar, epikritisk utvärdering och dokumentation

<![if !supportLists]>-<![endif]>histopatologiska undersökningar av prover från olika medicinska områden, inklusive dermatohistologi och undersökningar av frysta snitt

<![if !supportLists]>-<![endif]>Cytopatologiska undersökningar av preparat från olika medicinska områden inklusive gynekologisk exfoliativ cytologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>molekylärpatologiska undersökningar, t.ex. B. DNA- och RNA-analyser

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området farmakologi omfattar forskning om läkemedels effekter, utveckling och användning av läkemedel, forskning om effekter av främmande ämnen i djurförsök och på människor, bedömning av terapeutisk nytta, identifiering av biverkningar samt råd och stöd till de som arbetar. i förebyggande och patientbehandling vid användning av substansbaserade terapeutiska och diagnostiska metoder Åtgärder.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med vidareutbildningen inom farmakologiområdet är att förvärva specialistkompetens 23.1 och 23.2 efter genomgången av föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll, som bygger på den grundläggande vidareutbildningen (gemensamt innehåll i specialistvidareutbildningen).

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Grundläggande vidareutbildning för specialistkompetenserna 23.1 och 23.2:

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundläggande vidareutbildning med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

12 månader i närvårdsområdena

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>de farmakologiska, toxikologiska, kliniska och experimentella grunderna i forskning, utveckling och tillämpning av läkemedel

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av läkemedelsbiverkningar inklusive läkemedelslagstiftning och rapporteringssystemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>riskbedömningen inklusive riskhantering och kommunikation vid användning av verksamma ämnen och föroreningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>ge råd och stöd till läkare som arbetar med förebyggande och behandling i frågor om terapeutisk och diagnostisk användning av läkemedel och klinisk toxikologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>biometri/biomatematik, läkemedelsepidemiologi och tillämpad forskning

<![if !supportLists]>-<![endif]>farmako- och toxikokinetik samt -dynamiken hos relevanta verksamma ämnen och föroreningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för biokemiska, kemiska, immunologiska, mikrobiologiska, molekylärbiologiska, fysikaliska och fysiologiska arbets- och detektionsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i djurexperimentell forskningsteknologi för analys av effekterna av läkemedel och toxiner, inklusive uppkomsten av sjukdomstillstånd i djurförsök för analys av läkemedels effekter och för testning av läkemedel

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer och förgiftning, inklusive livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att, med utgångspunkt i den grundläggande fortbildningen, erhålla specialistkompetensen i klinisk farmakologi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom farmakologiområdet

och

36 månaders fortbildning för att bli specialist i klinisk farmakologi med person som är behörig att vidareutbilda sig vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § 1 st 1 st, varav t.o.m.

- 12 månader tillgodoräknas inom områdena direkt patientvård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>den etiska och rättsliga grunden för klinisk drogtester på människor

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i klinisk farmakologi och biometriska metoder, rapporteringssystem och de olika studieformerna

<![if !supportLists]>-<![endif]>analysen av läkemedels effekt på människor, inklusive de kliniska testfaserna

<![if !supportLists]>-<![endif]>testning av nya läkemedel på människor och de tester som krävs för detta i faser I till IV inklusive skapandet av testplaner

<![if !supportLists]>-<![endif]>utvärdering av läkemedel i samarbete med behandlande läkare eller utredare

<![if !supportLists]>-<![endif]>rådgivning i läkemedelsterapeutiska frågor och vid förgiftning

<![if !supportLists]>-<![endif]>planering av multicenter långtidsstudier samt kliniska undersökningsmetoder och utvärderingskriterier för effektivitetstestet

<![if !supportLists]>-<![endif]>läkemedelsbestämningar i kroppsvätskor och deras utvärdering

<![if !supportLists]>-<![endif]>godkännande av läkemedel

<![if !supportLists]>-<![endif]>läkemedelssäkerhet och nytta-riskbedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>tillämpningen av riktlinjer för god klinisk och laboratoriepraxis (GCP, GLP) i kliniska prövningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>den farmaceutiska, prekliniska och kliniska utvecklingen av nya substanser

<![if !supportLists]>-<![endif]>utvärdering av terapiförfaranden och forskningsrapporter

<![if !supportLists]>-<![endif]>skapande, bedömning och implementering av terapiriktlinjer

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i klinisk testning, planering och genomförande av kontrollerade kliniska prövningar av läkemedel på människor i fas I-IV

<![if !supportLists]>-<![endif]>humana farmakokinetiska studier inklusive studier av biotillgänglighet, metabolism, eliminering och farmakokinetiska interaktioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bedömning av dos/koncentration-responssamband

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bedömning av läkemedelssäkerhetsrapporter inklusive risk-nyttabedömning

<![if !supportLists]>-<![endif]>terapeutisk läkemedelsövervakning, farmakogenetisk analys

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att utifrån den grundläggande fortbildningen erhålla specialistkompetensen i farmakologi och toxikologi efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

24 månaders grundutbildning inom farmakologiområdet

och

36 månaders vidareutbildning till specialist i farmakologi och toxikologi med den som är behörig att genomföra fortbildning vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>den rättsliga grunden för utveckling, godkännande och hantering av läkemedel

<![if !supportLists]>-<![endif]>planering, genomförande och utvärdering av studier, inklusive de etiska principerna för att utföra experiment på människor och djur

<![if !supportLists]>-<![endif]>biologiska test- och standardiseringsförfaranden samt de vanliga undersökningsförfarandena och mätmetoderna för farmakologi och toxikologi, inklusive kemisk-analytiska, elektrofysiologiska, cell- och molekylärbiologiska förfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>analys och utvärdering av toxikologiska effekter på människor inklusive medicinskt viktiga toxiner och deras motgift

<![if !supportLists]>-<![endif]>den kliniskt toxikologiska konsultationen

<![if !supportLists]>-<![endif]>de teoretiska grunderna för (djur)experimentell forskning för att analysera önskade eller skadliga effekter av droger och främmande ämnen

<![if !supportLists]>-<![endif]>experimentell framställning av botande och skadliga effekter hos djur

<![if !supportLists]>-<![endif]>experimentell generering av sjukdomar och deras påverkan av läkemedel och främmande ämnen och deras upptäckt och utvärdering med biokemiska, kemiska, immunologiska, mikrobiologiska, molekylärbiologiska och fysikaliska och fysiologiska metoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>anestesi och smärtlindring av försöksdjur

<![if !supportLists]>-<![endif]>beteendefarmakologiska undersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>in vitro-metoder för att studera effekterna av läkemedel och främmande ämnen på isolerade organ, cellkulturer och subcellulära reaktionssystem

<![if !supportLists]>-<![endif]>Grunderna i morfologiska och histologiska undersökningsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>vanliga isolerings- och analysmetoder för att identifiera och kvantifiera läkemedel och främmande ämnen och deras metaboliter, t.ex. B. i kroppsvätskor och miljömedier

<![if !supportLists]>-<![endif]>Grunderna i analys av testdata, biostatistik, biometri och bioinformatik

<![if !supportLists]>-<![endif]>dos-responssamband

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i experimentella-farmakologisk-toxikologiska studier

<![if !supportLists]>-<![endif]>farmakologisk-toxikologiska experiment med molekylärbiologiska-biokemiska och integrativ-fysiologiska metoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>drogbetyg

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

24
Området för fysisk och rehabiliterande medicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området fysikalisk och rehabiliterande medicin omfattar sekundärprevention, tvärvetenskaplig diagnostik, behandling och rehabilitering av fysiska funktionsnedsättningar, strukturella och funktionella störningar med konservativa, fysiska, manuella och naturmedicinska terapiåtgärder och metoder för rehabiliterande intervention.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i fysikalisk och rehabiliterande medicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området fysikalisk och rehabiliterande medicin är att efter fullgjord fortbildningstid och fortbildningsinnehåll skaffa sig specialistkompetens.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

12 månader i slutenvård inom området kirurgi och/eller gynekologi och obstetrik, neurokirurgi och/eller urologi

12 månader i slutenvård inom området internmedicin och allmänmedicin och/eller inom anestesiologi, barn- och ungdomsmedicin och/eller neurologi

kan genomföras i upp till 12 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>rehabiliteringsförtydligandet och rehabiliteringskontrollen

<![if !supportLists]>-<![endif]>klassificeringen av funktionella hälsostörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>genomförandet av rehabiliteringsåtgärder, inklusive tidig rehabilitering, i syfte att eliminera eller minska konsekvenserna av sjukdom, förbättra och kompensera för nedsatta funktioner och integration i samhället, inklusive långvarig rehabilitering

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för att diagnostisera sjukdomar som kräver rehabilitering och övervaka deras framsteg

<![if !supportLists]>-<![endif]>funktionell diagnostik, indikation, ordination, hantering, kontroll och dokumentation av åtgärder och koncept inom fysikalisk medicin inklusive läkemedel och hjälpmedel med kurativa och rehabiliterande mål

<![if !supportLists]>-<![endif]>de fysiska grunderna, fysiologiska och patofysiologiska reaktionsmekanismer inklusive kinesiologi och kontroll av led- och muskelfunktioner, den terapeutiska effekten och praktiska tillämpningen av fysioterapimetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>egenheten hos medfödda sjukdomar och ålderssjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>fysioterapi såsom sjukgymnastik, ergoterapi, medicinsk träningsterapi, manuell terapi, massageterapi, elektroterapi och ultraljudsterapi, hydroterapi, inhalationsterapi, värme- och kylabärarterapi, balneoterapi, fototerapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Behandling i ett multiprofessionellt team inklusive koordinering av tvärvetenskapligt samarbete

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna och tillämpningen av metoder för att bedöma aktivitetsstörningar/deltagandestörningar inklusive kontextuella faktorer (bedömningar)

<![if !supportLists]>-<![endif]>skapande av rehabiliteringsplaner inklusive kontroll, övervakning och dokumentation av rehabiliteringsprocessen som en del av sekundär, tertiär prevention och eftervård

<![if !supportLists]>-<![endif]>patientinformation och beteendeträning samt inom anhörigvården

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av prestation och motståndskraft, arbetsförmåga, anställningsbarhet och förvärvsförmåga samt behov av vård

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Skapande av rehabiliteringsplaner inklusive deras epikritiska utvärdering

<![if !supportLists]>-<![endif]>speciella metoder för rehabiliterande diagnostik, t.ex. B. sensorimotoriska tester, prestations-, beteende- och funktionsdiagnostiska tester, neuropsykologiska tester

<![if !supportLists]>-<![endif]>rehabiliterande insatser, t.ex. B. Rehabiliteringsvård, dysfagiterapi, neuropsykologisk träning, biofeedbackmetoder, musik- och konstterapi, rehabiliterande socialpedagogik, diet, avslappningsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>funktionsrelaterade instrumentella mätmetoder, t.ex. B. Muskelfunktionsanalys, ställnings- och gånganalys, rörelseanalys, algoritm, termometri

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

25
fysiologiområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området fysiologi omfattar studiet av normala livsprocesser i rörelseapparaten, cirkulationssystemet, sensoriska systemet och centrala nervsystemet.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i fysiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom fysiologiområdet är att skaffa specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

48 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader att tillgodoräknas i andra områden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i fysik, fysikalisk kemi, biokemi, matematik och biostatistik inklusive databehandling, cybernetik och bionik samt anatomi, histologi och cytologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>blodets fysiologi, hjärtat och blodcirkulationen samt andningen, ämnesomsättningens fysiologi, energi- och värmebalansen, näring och matsmältning, elektrolyt- och vattenbalansen och det endokrina systemet samt de homeostatiska mekanismerna och regleringen

<![if !supportLists]>-<![endif]>fysiologin för de perifera nerverna och receptorerna, muskeln, centrala nervsystemet och det autonoma nervsystemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>sinnesorganens fysiologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>fysiologin för fysisk och mental prestation i alla åldrar

<![if !supportLists]>-<![endif]>de elektrofysiologiska metoderna för att undersöka egenskaperna hos det centrala nervsystemet och de neurala och muskulära elementen

<![if !supportLists]>-<![endif]>metoderna för kardiovaskulär och respiratorisk fysiologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>prestationsfysiologins metoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>djurförsöksteknikerna

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

26
Området psykiatri och psykoterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området psykiatri och psykoterapi omfattar förebyggande, upptäckt och somatoterapeutisk, psykoterapeutisk och socialpsykiatrisk behandling och rehabilitering av primära psykiska sjukdomar och störningar i samband med fysiska sjukdomar och toxiska skador, inklusive deras sociala komponenter, psykosomatiska referenser och rättsmedicinska aspekter.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i psykiatri och psykoterapi
(psykiater och psykoterapeut)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området psykiatri och psykoterapi är att skaffa specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

24 månader i sluten psykiatrisk och psykoterapeutisk patientvård

12 månader i neurologi

upp till 12 månader kan genomföras inom områdets specialisering

Upp till 12 månader inom barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi och/eller psykosomatisk medicin och psykoterapi eller 6 månader inom området internmedicin och allmänmedicin eller inom neurokirurgi eller neuropatologi kan tillgodoräknas

kan genomföras i upp till 24 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>den psykiatriska anamnesen och bedömningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>allmän och specifik psykopatologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykodiagnostiska testförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>tillstånden för uppkomst, progression och behandling av psykiska sjukdomar och störningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Sjukdomsförebyggande, tidig upptäckt, återfallsprevention och förebyggande av oönskade terapieffekter (primär, sekundär, tertiär och kvartär prevention) inklusive familjerådgivning, krisintervention, beroende och självmordsprofylax

<![if !supportLists]>-<![endif]>Erkännande och behandling av beteendeproblem hos barn och ungdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av missbruk inklusive berusning och avgiftning, motivationsbehandling och substitutionsterapi för opiatberoende och indikation för långtidsbehandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av psykiska sjukdomar hos personer med inlärnings- och psykiska funktionsnedsättningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>socioterapi och indikation för ergoterapeutiska, idrotts- och rörelseterapi-, musik- och konstterapiåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av kroniskt psykiskt sjuka, särskilt i samarbete med kompletterande institutioner och samhällspsykiatri

<![if !supportLists]>-<![endif]>den praktiska tillämpningen av vetenskapligt erkända psykoterapimetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av gerontopsykiatriska sjukdomar, med hänsyn till tvärvetenskapliga aspekter

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i neuropsykiatrisk differentialdiagnostik och klinisk-neurologisk diagnostik inklusive elektrofysiologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>av konsult- och sambandspsykiatri och psykoterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av psykiska sjukdomar på grund av störningar i sömn-vakreglering, smärtuppfattning och sexuell utveckling och
-funktioner inklusive sexuella identitetsstörningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi inklusive problemen med flera recept och riskerna med drogmissbruk

<![if !supportLists]>-<![endif]>av krisingripande, stödjande procedurer och rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>tillämpningen av lagstiftningen vid placering och behandling av psykiskt sjuka

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportLists]>-<![endif]>Patologi av neurologiska kliniska bilder, diagnostik och terapi av smärtsyndrom, neurofysiologiska och neuropatologiska grunder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metod och teknik för neurologisk anamnes

<![if !supportLists]>-<![endif]>Metod och teknik för neurologisk undersökning

<![if !supportLists]>-<![endif]>Indikation, genomförande och bedömning av neurofysiologiska och neuropsykologiska undersöknings- och behandlingsmetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Indikation, implementering och utvärdering av elektroencefalografi och framkallade potentialer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Grunderna i somatoterapi och farmakoterapi av neurologiska sjukdomar

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Strukturerad vidareutbildning inom allmänpsykiatridelen

(Det strukturerade fortbildningsinnehållet förvärvas fortlöpande på en erkänd fortbildningsinstitution eller i en fortbildningsförening.)

<![if !supportLists]>-<![endif]>60 övervakade och dokumenterade inledande undersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>60 dubbeltimmars fallseminarium i allmän och särskild psykopatologi med presentation av 10 patienter

<![if !supportLists]>-<![endif]>10-timmarsseminarium om standardiserad bedömning med hjälp av externa och självskattningsskalor och deltagande i ett externt bedömarseminarium

<![if !supportLists]>-<![endif]>Implementering, bedömning och dokumentation av 40 genomförda terapier under kontinuerlig handledning inklusive den störningsspecifika psykoterapeutiska delen av behandlingen från områdena primära psykiska sjukdomar, organiska psykiska störningar och missbruk

<![if !supportLists]>-<![endif]>40 timmars fallseminarium om farmakologiska och andra somatiska terapimetoder inklusive praktiska tillämpningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>2 månaders deltagande i familjegrupp under handledning

<![if !supportLists]>-<![endif]>40 timmars praktiskt seminarium om socialpsykiatri inklusive somatiska, farmakologiska och psykoterapeutiska procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Expertutlåtanden inom områdena social, civil och straffrätt

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Strukturerad utbildning i den speciella psykoterapidelen

(Innehållet i psykoterapividareutbildningen förvärvas fortlöpande vid en erkänd fortbildningsanstalt eller i fortbildningsförbundet.)

<![if !supportLists]>-<![endif]>100 timmars seminarier, kurser, praktik och fallseminarier om teoretiska grunder inom psykoterapi, i synnerhet allmänna och speciella neuroser, utvecklings- och personlighetspsykologi, inlärningspsykologi och djuppsykologi, dynamik i gruppen och familjen, samtalspsykoterapi, psykosomatik, utvecklings-, lärande och psykodynamiska aspekter av personlighetsstörningar, psykoser, missbruk och ålderdomssjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>16 dubbla timmar av autogen träning eller progressiv muskelavslappning eller hypnos

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 timmars seminarium och 6 sessioner under handledning i krisinsatser, stödjande processer och rådgivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 timmars seminarium i psykiatrisk-psykoterapeutisk konsultation och sambandsarbete under handledning

<![if !supportLists]>-<![endif]>240 timmars terapi med handledning efter var fjärde timme i ett vetenskapligt erkänt psykoterapiförfarande inom hela området psykiska sjukdomar inklusive missbruk, där psykoterapi står i framkant i behandlingsspektrat, t.ex. B. Patient med schizofreni, humörstörningar, ångest och tvångssyndrom, personlighetsstörningar och missbruk

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

självkännedom:

<![if !supportLists]>-<![endif]>150 timmar av individuell eller grupps självmedvetenhet i en vetenskapligt erkänd process

<![if !supportLists]>-<![endif]>35 dubbla timmar Balint grupparbete eller interaktionsrelaterat ärendearbete

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Fokus på rättspsykiatrin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med en fortbildning med inriktning mot rättspsykiatri är, med utgångspunkt i fortbildning till specialist, förvärv av nyckelkompetensen efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader som ska genomföras under specialistutbildningen

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>etiska och juridiska frågor som rör hanteringen av psykiskt sjuka, störda och funktionshindrade

<![if !supportLists]>-<![endif]>identifiering och behandling av psykiskt sjuka och störda brottslingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>domstolsbeordrad psykiatrisk-psykoterapeutisk terapi, även i kriminalvårds- och kriminalvårdssystem

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av straffansvar, vittnesuppgifternas trovärdighet och vittnesförmåga

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för undervisning i straffsystemet inklusive underordnade åtgärder i enlighet med lagbestämmelserna

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av återfall och riskprognos

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av förhandlings-, arresterings- och förhörsförmåga

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av ungdomars mognad enligt lagen om ungdomsdomstol och dess tillämpning inom straff-, civil- och vårdnadsrätten

<![if !supportLists]>-<![endif]>Frågor om civilrätt, förmynderskap och boenderätt inklusive rättskapacitet, testamentarisk förmåga, processkapacitet

<![if !supportLists]>-<![endif]>rättsmedicinska rapporter inom social-, civil- och straffrättsliga områden

<![if !supportLists]>-<![endif]>därmed sammanhängande förvaltnings- och trafikrättsliga frågor

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömning och behandling av störningar som aggressivt beteende, sexuellt avvikande beteende, suicidalitet, berusningssyndrom

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

27
Området psykosomatisk medicin och psykoterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området psykosomatisk medicin och psykoterapi omfattar upptäckt, psykoterapeutisk behandling, förebyggande och rehabilitering av sjukdomar och tillstånd som orsakas av psykosociala och psykosomatiska faktorer, inklusive de fysiska och psykiska interaktioner som orsakas av dem.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i psykosomatisk medicin och psykoterapi
(Psykosomatisk och psykoterapeut/psykosomatisk och psykoterapeut)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom området psykosomatisk medicin och psykoterapi är att skaffa specialistkompetens efter genomgången av föreskrivna fortbildningsperioder och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med en fortbildningshandläggare vid ett fortbildningscentrum enligt 5 § 1 meningen 1 därav

12 månader i psykiatri och psykoterapi, varav du kan

<![if !supportLists]>- <![endif]>6 månaders barn- och ungdomspsykiatri samt psykoterapi kan tillgodoräknas

12 månader inom området internmedicin och allmänmedicin, varav du kan

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader kan tillgodoräknas inom områdena direkt patientvård

kan genomföras i upp till 24 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, psykoterapeutisk behandling och rehabilitering av psykosomatiska sjukdomar och störningar inklusive familjerådgivning, beroende och självmordsprofylax

<![if !supportLists]>-<![endif]>den praktiska tillämpningen av vetenskapligt erkända psykoterapimetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för socioterapeutiska åtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Erkännande och behandling av beteendeproblem hos barn och ungdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Grunderna i erkännande och behandling av inre sjukdomar som kräver psykosomatisk behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>den psykiatriska anamnesen och bedömningen

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesanknuten läkemedelsbehandling med särskild hänsyn till riskerna för drogmissbruk

<![if !supportLists]>-<![endif]>erkännande och psykoterapeutisk behandling av psykogena smärtsyndrom

- 16 dubbla timmar av autogen träning eller progressiv muskelavslappning eller hypnos

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 fall av stödjande och psykoedukativa terapier för somatiska patienter

<![if !supportLists]>-<![endif]>Grunder i beteendeterapi och psykodynamisk/djuppsykologisk psykoterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 krisinsatser under övervakning

<![if !supportLists]>-<![endif]>35 dubbla timmar Balint grupparbete eller interaktionsrelaterat ärendearbete

<![if !supportLists]>-<![endif]>20 fall av psykosomatisk-psykoterapeutisk konsultation och sambandsarbete

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Teoriundervisning: 240 timmar

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykodynamisk teori: konfliktteori, egopsykologi, objektrelationsteori, självpsykologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Utvecklingspsykologi, psykotraumatologi, anknytningsteori

<![if !supportLists]>-<![endif]>allmän och speciell psykopatologi, psykiatrisk nosologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Allmänna och speciella neuroser, personlighetslära och psykosomatik

<![if !supportLists]>-<![endif]>de teoretiska grunderna inom social- och inlärningspsykologi samt allmän och specifik beteendeteori för patogenes och kurs

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykodiagnostiska testförfaranden och beteendediagnostik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Dynamik i parrelationer, familj och grupp inklusive systemiska teorier

<![if !supportLists]>-<![endif]>de teoretiska grunderna för psykoanalytiskt baserade och beteendemässiga psykoterapimetoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Koncept för att hantera somatiska sjukdomar och tekniker för psykoedukativa procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Prevention, rehabilitering, krisinsats, självmords- och beroendeprofylax, organisationspsykologi och familjerådgivning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Diagnostik

(Fortbildningsinnehållet förvärvas fortlöpande vid en erkänd fortbildningsanstalt eller i en fortbildningsförening.)

<![if !supportLists]>-<![endif]>100 dokumenterade och övervakade undersökningar (psykosomatisk anamnes inklusive standardiserad registrering av fynd, analytisk inledande intervju, djuppsykologisk-biografisk anamnes, beteendeanalys, strukturerade intervjuer och testdiagnostik)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Behandling

(Fortbildningsinnehållet förvärvas fortlöpande vid en erkänd fortbildningsanstalt eller i en fortbildningsförening.)

<![if !supportLists]>-<![endif]>1500 timmars behandling och tillsyn efter var fjärde timme (individuell och gruppterapi inklusive traumainriktad psykoterapi, parterapi inklusive sexterapi och familjeterapi) hos minst 40 patienter från hela spektrumet av sjukdomar i området med särskild tonvikt på psykosomatiska symtom , inklusive instruktioner för att hantera somatiska och psykosomatiska sjukdomar och psykoedukativa tekniker

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Av de 1500 timmarnas behandling kan du välja att genomföra en av de två grundläggande inriktningarna:

<![if !supportLists]>-<![endif]>i de psykodynamiska/djuppsykologiska behandlingsmetoderna

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 individuella behandlingar över 50 till 120 timmar per behandlingsfall

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 individuella behandlingar över 25 till 50 timmar per behandlingsfall

<![if !supportLists]>-<![endif]>4 korttidsterapier under 5 till 25 timmar per behandlingsfall

<![if !supportLists]>-<![endif]>2 parterapier under minst 10 timmar

<![if !supportLists]>-<![endif]>2 familjeterapier över 5 till 25 timmar

<![if !supportLists]>-<![endif]>100 sessioner grupppsykoterapi med 6 till 9 patienter

eller

<![if !supportLists]>-<![endif]>i beteendeterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 långsiktiga beteendeterapier med 50 timmar

<![if !supportLists]>-<![endif]>10 kortvariga beteendeterapier med totalt 200 timmar

<![if !supportLists]>-<![endif]>4 par- eller familjeterapier

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 gruppterapier (olika grupper såsom indikativa grupper eller problemlösningsgrupper), varav en tredjedel även som samterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Valfri självupplevelse i vald grundinriktning

- 150 timmars psykodynamisk/djup psykologisk eller psykoanalytisk individuell självmedvetenhet och 70 dubbeltimmar av gruppsjälvmedvetenhet

eller

- 70 dubbla timmar beteendeterapi självinsikt individuellt eller i grupp

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelse:

Kammarledamöter som har specialisttiteln Psykoterapeutisk medicin har rätt att istället använda specialisttiteln Psykosomatisk medicin och psykoterapi.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

28
röntgenområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området radiologi inkluderar upptäckt av sjukdomar med hjälp av joniserande strålning, kärnfysik och sonografiska procedurer och användning av interventionella, minimalt invasiva radiologiska procedurer

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i radiologi(radiolog)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen inom röntgenområdet är att skaffa specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader kan tillgodoräknas inom områdena direkt patientvård

12 månader att genomföra i områdets inriktning vidareutbildning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen av de sjukdomar som ska undersökas med joniserande strålning och nukleärfysikaliska metoder

<![if !supportLists]>-<![endif]>de radiologiska undersökningsmetoderna med joniserande strålning inklusive deras diagnos

<![if !supportLists]>-<![endif]>av magnetiska resonansprocedurer och spektroskopi inklusive deras diagnos

<![if !supportLists]>-<![endif]>sonografin inklusive dess resultat

<![if !supportLists]>-<![endif]>de interventionella radiologiska procedurerna även i tvärvetenskapligt samarbete

<![if !supportLists]>-<![endif]>Analgetiska och lugnande åtgärder inklusive behandling av akuta smärttillstånd

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer inklusive livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i strålningsbiologi och strålningsfysik vid användning av joniserande strålning på människor

<![if !supportLists]>-<![endif]>de fysiska grunderna för magnetiska resonansprocedurer och biofysik inklusive grunderna för patientövervakning och säkerhetsåtgärder för patienter och personal

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för strålskydd för patienter och personal, inklusive personalövervakning och strukturellt och apparatbaserat strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>enhetskunden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar inklusive doppler/duplexundersökningar på alla organ och organsystem

<![if !supportLists]>-<![endif]>radiologisk diagnostik inklusive datortomografi, t.ex. B

<![if !supportLists]>-<![endif]>skelett och leder

<![if !supportLists]>-<![endif]>Skalle inklusive speciella bilder, ryggmärg och nerver

<![if !supportLists]>-<![endif]>Thorax och bröstorgan

<![if !supportLists]>-<![endif]>buken och bukorganen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Urogenitalkanalen

<![if !supportLists]>-<![endif]>mamman

<![if !supportLists]>-<![endif]>kärl (arterio-, flebo- och lymfografier)

<![if !supportLists]>-<![endif]>Magnetisk resonanstomografi, t.ex. B. på hjärnan, ryggmärgen, nerverna, skelettet, lederna, mjuka vävnader inklusive bröstet, bröstkorgen, buken, bäckenet, kärlen

<![if !supportLists]>-<![endif]>interventionella och minimalt invasiva radiologiska procedurer, därav

<![if !supportLists]>-<![endif]>Kärlpunkteringar, åtkomster och kateteriseringar

<![if !supportLists]>-<![endif]>rekanaliseringsprocedurer, t.ex. B. PTA, lys, fragmentering, stent

- perkutan placering av implantat

- vasoocklusiva procedurer, t.ex. B. Embolisering, skleroterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkteringsprocedurer för att erhålla vävnad och vätskor samt dränering av patologiska ansamlingar av vätska

<![if !supportLists]>-<![endif]>perkutan terapi för smärta och tumörer samt ablativa och vävnadsstabiliserande procedurer

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Övergångsbestämmelse:

Kammarledamöter som har specialisttiteln diagnostisk radiologi eller radiologisk diagnostik har rätt att istället använda specialisttiteln radiologi.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Fokus på pediatrisk radiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen utgår från specialistutbildningen, inhämtande av huvudkompetens barnröntgen efter genomgången av föreskrivna utbildningstider och vidareutbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader i sluten patientvård inom pediatrisk kirurgi och/eller pediatrisk och ungdomsmedicin

12 månader som ska genomföras under specialistutbildningen

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>av radiologisk diagnostik hos barn med särskild hänsyn till strålskyddsåtgärder

<![if !supportLists]>-<![endif]>särdragen med indikationen och tillämpningen av joniserande strålning och kärnfysikprocedurer i barndomen, inklusive strålningsbiologi och strålningsfysik

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar inklusive doppler/duplexundersökningar av barnets organ och organsystem

<![if !supportLists]>-<![endif]>radiologisk diagnostik inklusive datortomografi hos barn, därav

<![if !supportLists]>-<![endif]>på det växande skelettet

<![if !supportLists]>-<![endif]>på skallen inklusive partiella exponeringar

<![if !supportLists]>-<![endif]>på ryggraden, på bäckenet, på extremiteterna

<![if !supportLists]>-<![endif]>en Thorax undThoraxorganen

<![if !supportLists]>-<![endif]>på buken inklusive mag-tarmkanalen

<![if !supportLists]>-<![endif]>am Urogenitaltrakt

<![if !supportLists]>-<![endif]>Magnetisk resonanstomografi och spektroskopi hos barn, t ex hjärna, ryggmärg, skelett, leder, mjukvävnad, bröstkorg, buk, bäcken, kärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i interventionella och minimalt invasiva radiologiska procedurer hos barn

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Fokus på neuroradiologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen utgår från specialistutbildningen, inhämtande av huvudkompetens neuroradiologi efter genomförda föreskrivna utbildningstider och vidareutbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

36 månader med en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 mom. 1, varav t.o.m.

12 månader i sluten patientvård inom neurokirurgi och/eller neurologi

12 månader som ska genomföras under specialistutbildningen

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för neurologiskt-neurokirurgiska och psykiatriska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>undersökningar av det centrala nervsystemet inklusive skallbasen och dess närliggande utrymmen, det autonoma nervsystemet, de perifera nerverna med hjälp av datortomografi och magnetisk resonanstomografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>undersökningar av cerebrospinalvätskeutrymmena i huvudet och ryggmärgskanalen med intratekalt kontrastmedel såsom myelografi, cisternografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>kontrastmedel kateter angiografi av cerebrala och spinala kärl

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar inklusive doppler/duplexundersökningar av de extrakraniella och intrakraniella kärlen som försörjer hjärnan

<![if !supportLists]>-<![endif]>neuroradiologiska undersökningar inklusive datortomografi av hjärnan, cerebrospinalvätskeutrymmen, skallbas och ryggmärg

<![if !supportLists]>-<![endif]>diagnostiska angiografier av cerebrala och ryggradskärl

<![if !supportLists]>-<![endif]>diagnostisk, dynamisk och funktionell magnetisk resonanstomografi inklusive spektroskopi av hjärnan, ryggmärgen och muskuloskeletala systemet

<![if !supportLists]>-<![endif]>interventionella neuroradiologiska procedurer, t.ex. B.

<![if !supportLists]>-<![endif]>rekanaliserande ingrepp (lys, PTA, stent)

<![if !supportLists]>-<![endif]>vasoocklusiva ingrepp (embolisering, lindning)

<![if !supportLists]>-<![endif]>perkutan terapi eller biopsi för vaskulära missbildningar, tumörer eller smärttillstånd

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

29
rättsmedicinska området

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Inom det rättsmedicinska området ingår utveckling, tillämpning och bedömning av medicinska och vetenskapliga kunskaper för rättskipning samt undervisning i medicinsk rätt och etisk kunskap för läkarkåren.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i rättsmedicin(rättsläkare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen inom det rättsmedicinska området är att skaffa specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

6 månader inom patologiområdet

6 månader inom Psykiatri och Psykoterapi eller Rättspsykiatri

6 månader kan tillgodoräknas inom området patologi eller inom folkhälsa, farmakologi och toxikologi, psykiatri och psykoterapi eller rättspsykiatri

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>genomförandet av obduktionen

<![if !supportLists]>-<![endif]>den rättsmedicinska dissektionstekniken och utvärdering av de makroskopiska och mikroskopiska fynden inklusive histologiska undersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>presentationen av orsakssambandet i samband med dödsfallsutredningen, utvärdering av utredningsakter och utredningsresultat

<![if !supportLists]>-<![endif]>tillhandahållande av skriftliga och muntliga rapporter om orsakssamband i samband med fastställande av dödsfall och rättspsykopatologiska frågor

<![if !supportLists]>-<![endif]>bevarande, utvärdering och bedömning av spår

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömning av skador på levande, särskilt i fall av barnmisshandel och sexualbrott

<![if !supportLists]>-<![endif]>bedömningen av berusning i levande och lik, inklusive materiell säkerhet

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i rättsmedicinsk molekylär genetik med särskilt fokus på faderskap och identifiering

<![if !supportLists]>-<![endif]>straffrättsliga, trafik- och försäkringsmedicinska frågor inklusive rättsmedicinsk biomekanik

<![if !supportLists]>-<![endif]>rättsmedicinsk traumatologi

<![if !supportLists]>-<![endif]>rättsantropologi inklusive rättsmedicinsk odontologi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Beskrivning och utvärdering av obduktionsfynd

<![if !supportLists]>-<![endif]>Hitta dokumentation och bedömning av brotts- och upptäcktsplatser

<![if !supportLists]>-<![endif]>rättslig obduktion med bedömning av sambandet mellan morfologiska fynd och händelseförlopp

<![if !supportLists]>-<![endif]>histologiska studier

<![if !supportLists]>-<![endif]>Utvärdering av spårbilder och bevarande av spår

<![if !supportLists]>-<![endif]>muntliga och skriftliga rapporter för rätten

<![if !supportLists]>-<![endif]>rättsmedicinsk-osteologisk eller -odontologisk expertis

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

30
strålterapiområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området för strålterapi omfattar strålbehandling av maligna och godartade sjukdomar, inklusive medicinska och fysiska procedurer för strålsensibilisering och ökning av strålningseffekten på tumören, med hänsyn tagen till skyddsåtgärder för frisk vävnad.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i strålterapi

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom strålterapiområdet är att skaffa sig specialistkompetens efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader med fortbildningshandläggare vid fortbildningscentrum enligt 5 § 1 mom. 1, varav

12 månader i slutenvård

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader inom annat område kan tillgodoräknas

upp till 12 månader i radiologi kan tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i strålningsfysik och strålningsbiologi för tumörer och friska vävnader i diagnostisk och terapeutisk tillämpning av joniserande strålning

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för de avbildningsprocedurer som krävs för strålplanering för terapiplanering

<![if !supportLists]>-<![endif]>av strålterapi inklusive indikation och strålplanering

<![if !supportLists]>-<![endif]>den medicinska och fysiska samtidiga behandlingen för att öka strålningseffekten i tumören och för att skydda frisk vävnad

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för intrakavitär och interstitiell brachyterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling av tumörer som en del av kombinationsbehandlingar och tvärvetenskapliga terapikoncept inklusive läkemedelsbaserad tumörterapi som en integrerad del av specialistutbildning

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>eftervård och rehabilitering av tumörpatienter

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i näringsmedicin inklusive kostråd

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för strålskydd för patienter och personal, inklusive personalövervakning

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för strålskydd vid hantering av öppna och slutna radioaktiva källor, inklusive strukturellt och apparatbaserat strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>enhetskunden

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Användning av avbildningsmetoder för terapiplanering, t.ex. B. Röntgensimulator, datortomografi, ultraljudsundersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>Utarbetande av strålterapibehandlingsplaner inklusive kombinationsterapier och tvärvetenskapliga behandlingskoncept

<![if !supportLists]>-<![endif]>extern strålbehandling (partikelacceleratorer, radioaktiva källor, röntgenterapi) inklusive linjäracceleratorer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Brachyterapi inklusive för kvinnliga genitala tumörer

<![if !supportLists]>-<![endif]>Strålningsplanering med simulator inklusive inkludering av datorplaner och datortomografi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

31
området för transfusionsmedicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Som klinisk specialitet omfattar området transfusionsmedicin urval och medicinsk vård av blodgivare, produktion, testning och vidareutveckling av allogena och autologa cell- och plasmablodpreparat samt alla ansvarsområden vid beredning, implementering och utvärdering av hemoterapeutiska läkemedel. åtgärder på patienter.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i transfusionsmedicin
(transfusionsläkare)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildningen är att skaffa sig specialistkompetensen inom transfusionsmedicin efter genomgången av föreskrivna fortbildningstider och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader hos en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 st meningen 1, varav du kan

24 månader i sluten patientvård inom området kirurgi och/eller internmedicin och allmänmedicin och/eller inom anestesiologi, gynekologi och obstetrik, barn- och ungdomsmedicin, neurokirurgi och/eller urologi kan tillgodoräknas

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader att avslutas i öppenvårdsområdet

upp till 12 månader kan tillgodoräknas i laboratoriemedicin, varav

<![if !supportLists]>-<![endif]>6 månader i mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi kan tillgodoräknas

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>de laboratorieanalysmetoder som krävs för produktsäkerhet och deras tolkning

<![if !supportLists]>-<![endif]>blodgruppsserologi inklusive kompatibilitetstest före transfusioner

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, val av preparat och behandlingsrekommendationer, även i samband med perinatal hemoterapi och immunhematologisk diagnostik inom mödravården

<![if !supportLists]>-<![endif]>patientinformation och patientkommunikation om indikation, genomförande och risker med hemoterapeutiska behandlingar

<![if !supportLists]>-<![endif]>planering, organisation och genomförande av blodgivningskampanjer

<![if !supportLists]>-<![endif]>donatorval och medicinsk vård av blodgivare

<![if !supportLists]>-<![endif]>av immunprofylax

<![if !supportLists]>-<![endif]>utvinning, produktion, testning, bearbetning och vidareutveckling av cellulära, plasmatiska och speciella blodkomponenter samt deras lagring och transport

<![if !supportLists]>-<![endif]>av preparativ och terapeutisk hemaferes och analoga procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, valet av givare och genomförandet av den autologa bloddonationen

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation, givareval, givarekonditionering och insamling av allogena och autologa stamceller inklusive produktbearbetning

<![if !supportLists]>-<![endif]>beredning och expansion av autologa och allogena celler

<![if !supportLists]>-<![endif]>långtidsförvaring och kryokonservering av blodkomponenter

<![if !supportLists]>-<![endif]>frisättning och bortskaffande av blodkomponenterna

<![if !supportLists]>-<![endif]>genomförandet och utvärderingen av spårbarhetsförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>registrering och utvärdering av transfusionsmedicinska biverkningar inklusive terapeutiska åtgärder i händelse av en transfusionsincident och en serologisk nödsituation

<![if !supportLists]>-<![endif]>primär akutvård inklusive chockbehandling och hjärt- och lungräddning

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för att organisera blodförsörjningen i händelse av en katastrof

<![if !supportLists]>-<![endif]>diagnostisk och terapeutisk konsultverksamhet

<![if !supportLists]>-<![endif]>anskaffning av provmaterial samt provtransport, första bedömning, bearbetning och undersökning

<![if !supportLists]>-<![endif]>erkännande, utvärdering och kontroll av faktorer som påverkar mätresultaten

<![if !supportLists]>-<![endif]>genomförande och utvärdering av immunhematologiska undersökningar på blodkroppar och plasmakomponenter samt på blodbildande celler

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna i transplantationsimmunologi och organdonation

<![if !supportLists]>-<![endif]>behandling med hemoterapeutiska medel

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunden för godkännande av blod och blodprodukter enligt läkemedelslagen

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>Bearbetning av blodkomponenterna, t.ex. B. Separationsteknik, filtrering, tvättning, kryokonservering, bestrålning med joniserande strålning, koncentrering, sammanfogning och andra tekniker

<![if !supportLists]>-<![endif]>produktrelaterad immunhematologisk, klinisk-kemisk, hemostaseologisk, infektions- och laboratorieanalys

<![if !supportLists]>-<![endif]>Serologiska, cytometriska och molekylärbiologiska bestämningar av antigener samt av allo- och autoantikroppar mot korpuskulära blodkomponenter i blodet inklusive kompatibilitetstester

<![if !supportLists]>-<![endif]>preparativ och terapeutisk hemaferes

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

32
urologiområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Området urologi omfattar förebyggande, upptäckt, behandling, eftervård och rehabilitering av sjukdomar, funktionsstörningar, missbildningar och skador i det manliga urogenitala systemet och de kvinnliga urinorganen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Specialist i urologi(Urolog)

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med fortbildning inom urologiområdet är att skaffa sig specialistkompetens efter genomförd föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

60 månader hos en fortbildningshandläggare vid en fortbildningscentral enligt 5 § 1 st meningen 1, varav du kan

upp till 12 månader i slutenvård inom operationsområdet kan tillgodoräknas

6 månader inom annat område kan tillgodoräknas

upp till 12 månader i öppenvårdsområdet

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, upptäckt, behandling, eftervård och rehabilitering av sjukdomar, infektioner, skador och missbildningar i det manliga urogenitala systemet och de kvinnliga urinorganen samt akutvård

<![if !supportLists]>-<![endif]>förebyggande, (tidig) upptäckt, behandling och eftervård av urologiska tumörsjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunderna för områdesrelaterad tumörterapi inklusive indikation för urologisk strålbehandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>vården av patienter som behöver palliativ vård

<![if !supportLists]>-<![endif]>de miljöhygieniska aspekterna av utvecklingen av urologiska tumörer

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av erektil dysfunktion, inklusive upptäckt av andrologiska störningar och indikation för ytterligare behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>familjeplanering och sexrådgivning för män och par

<![if !supportLists]>-<![endif]>manssterilisering och (åter)befruktning

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av områdesrelaterade endokrina relaterade åldrandeprocesser

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt av proktologiska sjukdomar och indikation för fortsatt behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>näringsrådgivning och diet för urologiska sjukdomar

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen för kirurgisk behandling och riskbedömningen och prognosbedömningen inklusive njurtransplantation

<![if !supportLists]>-<![endif]>principerna för perioperativ diagnos och behandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>endoskopiska och minimalt invasiva kirurgiska ingrepp

<![if !supportLists]>-<![endif]>insamling av en intraoperativ radiologisk kontroll av fynd, med beaktande av strålskydd

<![if !supportLists]>-<![endif]>instrumentella och funktionella undersökningsmetoder inklusive urodynamiska procedurer

<![if !supportLists]>-<![endif]>psykogena symtom, somatopsykiska reaktioner och psykosociala sammanhang

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikationen, korrekt provtagning och behandling för laboratorietester inklusive grunderna för cytodiagnostiska procedurer och klassificering av resultaten i respektive klinisk bild

- Sårvård, sårbehandling och bandageundervisning

<![if !supportLists]>-<![endif]>av områdesrelaterad läkemedelsterapi

<![if !supportLists]>-<![endif]>upptäckt och behandling av akuta nödsituationer inklusive livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner och återupplivning

<![if !supportLists]>-<![endif]>indikation och övervakning av sjukgymnastiska åtgärder

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definierade undersöknings- och behandlingsprocedurer:

<![if !supportLists]>-<![endif]>urologiska screeningtest

<![if !supportLists]>-<![endif]>ejakulationsundersökningar

<![if !supportLists]>-<![endif]>kulturbakteriologisk och mykologisk undersökning av det naturliga materialet (urin, prostatasekret, ejakulat) med hjälp av en bärare med ett eller flera prefabricerade odlingsmedier (t.ex. nedsänkningsodlingsmedier)

<![if !supportLists]>-<![endif]>uppskattning av bakterieantal

<![if !supportLists]>-<![endif]>Detektering av antimikrobiella medel med hjälp av ett inhibitortest

<![if !supportLists]>-<![endif]>Ultraljudsundersökningar av urogenitala organ, retroperitoneum och buken inklusive doppler/duplex sonografi av kärlen i urogenitala kanalen

<![if !supportLists]>-<![endif]>Punkterings- och kateteriseringstekniker inklusive suprapubisk cystostomi, ureteral skena och placering av dräner samt insamling av testmaterial

<![if !supportLists]>-<![endif]>Infusion, transfusion och blodersättningsterapi, enteral och parenteral nutrition inklusive sondteknik

<![if !supportLists]>-<![endif]>Lokal och regional anestesi

<![if !supportLists]>-<![endif]>urodynamiska undersökningar inklusive provokationstester och uroflödesmetri

<![if !supportLists]>-<![endif]>extrakorporeal stötvågsbehandling

<![if !supportLists]>-<![endif]>urologiska procedurer inklusive endoskopiska, laparoskopiska, laserterapi, ultraljudsledda och andra fysiska procedurer,

- annjure, urinledare, retroperitonealt utrymme, t.ex. B. Nefrektomi, ureteroskopi, njurbäckenplastik

<![if !supportLists]>-<![endif]>på urinblåsan och prostata, t.ex. urininkontinenskirurgi, prostataadenomektomi inklusive transuretral prostata- och/eller blåstumörkirurgi

<![if !supportLists]>-<![endif]>på de yttre könsorganen och urinröret, t.ex. B. testikelbiopsi, omskärelse, orkidopexi, varicocele/hydrocele-kirurgi, uretrotomi

<![if !supportLists]>-<![endif]>Deltagande i kirurgiska ingrepp med högre svårighetsgrader, t.ex. B. Radikal kirurgi vid urologiska cancerformer

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1 Medicinsk kvalitetsledning

2 Akupunktur

3 allergi

4 Andrologie

5 yrkesmedicin

6 Dermatohistologi

7 diabetologi

8 Flygmedicin

9 geriatri

10 Gynekologisk exfoliativ cytologi

11 hemostaseologi

12 handkirurgi

13 homeopati

14 infektionslära

15 intensivvård

16 Pediatrisk endokrinologi och diabetologi

17 Gastroenterologi för barn

18 Barns nefrologi

19 barns ortopedi

20 Barnpneumologi

21 Barnreumatologi

22 Labordiagnostik- fachgebunden -

23 Magnetisk resonanstomografi - ämnesrelaterad -

24 Manuell medicin/Kiroterapi

25 Läkemedelstumörterapi

26 Medicinsk informatik

27 naturmedicinsk behandling

28 nödfallsmedicin

29 Ortopedisk reumatologi

30 palliativ medicin

31 Phlebologi

32 Sjukgymnastik och balneologi

33 Plast och estetisk operation

34 Proktologi

35 psykoanalys

36 Psykoterapi - specialiserad -

37 Rehabiliteringsväsen

38 Röntgendiagnostik - specialiserad -

39 sömnmedicin

40 socialmedicin

41 Särskild ortopedisk kirurgi

42 Särskild smärtbehandling

43 Särskild traumakirurgi

44 sportmedicin

45 Beroendemedicinsk grundvård

46 tropisk medicin

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

1
Medicinsk kvalitetsledning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Tilläggsutbildningen i medicinsk kvalitetsledning omfattar grunderna för ständig förbättring av strukturer, processer och resultat inom sjukvården.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med den kompletterande fortbildningen är att förvärva den tekniska kompetensen i medicinsk kvalitetsledning efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll samt fortbildningskursen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Krav för att erhålla beteckningen:

36 månaders utbildningstid med utbildningshandläggare vid utbildningscentrum enligt 5 § 1 mom

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

200 timmars vidareutbildning enligt 4 § punkt 8 i medicinsk kvalitetsledning

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Utbildningens innehåll:

Inhämtning av kunskap, erfarenhet och färdigheter inom

<![if !supportLists]>-<![endif]>metodiken för kvalitetsledning inom vården

<![if !supportLists]>-<![endif]>tillämpning av hälsoekonomiska begrepp, inklusive bedömning av kostnads-nyttokvoter

<![if !supportLists]>-<![endif]>presentation och tillämpning av kvalitetsledningsmodeller

<![if !supportLists]>-<![endif]>grunden för Evidensbaserad medicin

<![if !supportLists]>-<![endif]>moderering av kvalitetsprocesser

<![if !supportLists]>-<![endif]>utvärderingen av kvalitetssäkringsförfaranden

<![if !supportLists]>-<![endif]>implementering och verifiering av överensstämmelse med medicinska riktlinjer

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Definition:

Tilläggsutbildningen i akupunktur omfattar, förutom medicinsk specialistkompetens, terapeutisk påverkan av kroppsfunktioner via definierade punkter och områden på kroppsytan med hjälp av akupunkturtekniker, för vilka effektiviteten är bevisad.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsmål:

Syftet med den kompletterande fortbildningen är att skaffa yrkeskompetens inom akupunktur efter genomgången av föreskriven fortbildningstid och fortbildningsinnehåll samt fortbildningskursen.

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Krav för att erhålla beteckningen:

Specialist erkännande

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

Träningsdags:

120 timmars vidareutbildning enligt 4 § 8 st med praktiska övningar i akupunktur och därefter under ledning av en fortbildningshandläggare

60 timmars praktiska akupunkturbehandlingar

20 timmar fallseminarier på minst 5 sessioner inom minst 24 månader

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>